Επειδή τώρα τελευταία γίνεται πολύ λόγος περί των υποχρεώσεων των δανειοληπτών, έναντι των τραπεζών, έτσι ώστε οι οφειλέτες να προβούν σε κάποιες ενέργειες για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους από τυχόν δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα ακόλουθα:
 
1ον : όσοι δανειολήπτες έχουν υπαχθεί στο Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ) ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια δεδομένου ότι έχουν πάρει προσωρινή διαταγή διατήρησης της υφιστάμενης περιουσιακής τους κατάστασης. Σε περίπτωση που τους επιδοθεί διαταγή πληρωμής έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά αυτής, επικαλούμενοι την προσωρινή διαταγή που τους έχει χορηγηθεί.
 
2ον : Για να ξεκινήσει η διαδικασία πλειστηριασμού (οποιοδήποτε ακινήτου) πρέπει να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή να έχει εκδοθεί τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση (δηλαδή να υπάρχει εκτελεστός τίτλος μετά επιταγής προς εκτέλεση). Για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για ληξιπρόθεσμο δάνειο πρέπει πρώτα να επιδοθεί εξώδικο καταγγελίας της σχετικής δανειακής σύμβασης. Η διαταγή πληρωμής προσβάλλεται σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της επιδόσεως με ΑΝΑΚΟΠΗ και αίτηση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. Εάν δεν ευδοκιμήσει η σχετική αίτηση αναστολής κατά της διαταγής πληρωμής και ακολουθήσει πρόγραμμα πλειστηριασμού μπορεί και αυτό να προσβληθεί με ΑΝΑΚΟΠΗ και αίτηση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. Στη δεύτερη περίπτωση ο οφειλέτης μπορεί να επικαλεστεί τις σχετικές ευεργετικές διατάξεις που προστατεύουν την κύρια κατοικία, ακόμα και αν έχει εμπορική ιδιότητα.
 
Με βάση τα ανωτέρω, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά τα οριζόμενα στο Ν.4224/2013 από μέρους των δανειοληπτών ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ή ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
 
Ας σημειωθεί ότι και για τους παραπάνω δανειολήπτες που δεν έχουν υπαχθεί στο Νόμο «Κατσέλη» και έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής σε βάρος τους, δεν τίθεται θέμα ιδιαίτερης ανησυχίας, παρά μόνο εάν την διαταγή πληρωμής την έχει ακολουθήσει πρόγραμμα πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους.
 
Παρόλα αυτά καλό είναι ΟΛΟΙ οι δανειολήπτες να ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ) για να έχουν προστασία στο σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσία τους και μετά την λήξη του εν λόγω Νόμου (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) η οποία και ισχύει μέχρι και τις 31.12.2014.


ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

judex.gr


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top