(του Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου -  Δικηγόρου)
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, η λαθραία διακίνηση μεταναστών ορίζεται, ως: «επίτευξη της παράνομης εισόδου ενός προσώπου σε ένα κράτος μέρος, του οποίου το πρόσωπο αυτό δεν είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος, με σκοπό την απόκτηση, αμέσως ή εμμέσως, οικονομικού ή άλλου οφέλους».  «Παράνομη είσοδος» σημαίνει τη διέλευση των συνόρων χωρίς συμμόρφωση προς τις απαραίτητες προϋποθέσεις νόμιμης εισόδου στο κράτος υποδοχής.
Το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου απαιτεί την ποινικοποίηση της εν λόγω συμπεριφοράς και προσδιορίζονται οι πράξεις που πρέπει να θεσπισθούν από τα Μέρη ως ποινικά αδικήματα, όταν αυτές τελούνται με πρόθεση και με σκοπό να αποκτηθεί άμεσο /έμμεσο οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος.
Με επόμενα άρθρα ρυθμίζονται  θέματα όπως:
Η συνεργασία και η λήψη μέτρων για την καταστολή της λαθραίας διακίνησης μεταναστών. Προς τούτο τα Κράτη Μέρη ορίζουν αρμόδιες αρχές για την παροχή συνδρομής στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.
Η ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου μεταξύ των Κρατών -  μερών που έχουν κοινά σύνορα ή βρίσκονται σε διαδρομές όπου διακινούνται λαθραία μετανάστες.
Η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων,  η μέριμνα για την ασφάλεια και τη νομιμότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων, η παροχή  εξειδικευμένης εκπαίδευσης  σε υπαλλήλους υπηρεσιών μετανάστευσης, η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και άλλους φορείς, η παροχή  τεχνικής  βοήθειας  σε Κράτη με μικρότερη εμπειρία στα θέματα αυτά, η ενίσχυση προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού κ.λπ.
Τέλος ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το πλαίσιο επιστροφής λαθρομεταναστών.
Πρέπει όμως να βελτιωθεί περαιτέρω η συνοχή, η αποτελεσματικότητα και ο συντονισμός σε διεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι πολιτικοί στόχοι της Διεθνούς κοινότητας όσον αφορά τη μετανάστευση πρέπει να αποτελούν τμήμα διαλόγου και συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Επιπροσθέτως πρέπει να τονιστεί ότι.... η συνολική αποτελεσματικότητα της παγκόσμιας προσέγγισης συνδέεται και με τη χρηματοδότησή της. Επομένως, τα διεθνή χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και αυτά των κρατών και άλλων εξωτερικών χρηματοδοτικών πηγών πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθεί η χρήση τους.
Η επιβολή των ως άνω μέτρων δεν επαρκεί ώστε να εμποδίσει τη λαθραία διακίνηση μεταναστών, σε περίπτωση που δεν συνδυάζεται με μια ολιστική προσέγγιση. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την λαθρομετανάστευση. Όλοι τους πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο που να βασίζεται σε μια πολυδιάστατη εταιρική σχέση μεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των κρατικών θεσμών και των διεθνών οργανισμών.
Η παγκόσμια προσέγγιση παρέχει ένα πρακτικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή του φαινόμενου του λαθρεμπορίου μεταναστών και  καθιστά τους μηχανισμούς ισχυρότερους, μέσω διεθνών συνεργασιών που αποτελούν ασπίδα ασφαλείας για την παγκόσμια κοινότητα και για την Ελλάδα ειδικότερα.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top