Με ιδιαίτερα κριτική διάθεση η Alpha bank και το τμήμα μελετών της τράπεζας παίρνουν θέση γιατί δεν προχώρησε η συγχώνευση με την Εθνική. Στην εβδομαδιαία οικονομική ανασκόπηση η Alpha bank στην δεκασέλιδη αναφορά της επικεντρώνεται στην αρχή της ανάλυσης στην πρόταση της Εθνικής τράπεζας η οποία μέσω στελέχών της απαντάει στις αιτιάσεις της Alpha bank.
Μιλούν για ενδεχόμενο κρατικοποίησης της Alpha ενώ ασκούν και κριτική στο ελληνικό δημόσιο ότι δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες να απεξαρτηθεί από τις κρατικές τράπεζες τις οποίες ελέγχει μέσω των ασφαλιστικών ταμείων.
Η πρόσφατη αυτόκλητη πρόταση της Εθνικής Τραπέζης για συγχώνευσή της με την Alpha Bank κατέστη τελικώς ατελέσφορη, καθώς εκρίθη ασύμφορη για τους μετόχους από την διοίκηση της Alpha Bank. Εκφράστηκαν αμφιβολίες γιατί, ενώ η πρόταση θα δημιουργούσε μία μεγάλη ελληνική τράπεζα, αυτή θα αντιμετώπιζε αντίξοες συνθήκες και μεγάλες αβεβαιότητες λόγω της κρίσης δημοσίου χρέους και της στενότητος ρευστότητας που παρατηρείται. Πέραν αυτού, όμως, τυχόν συγχώνευση της Alpha Bank με μία τράπεζα όπως η Εθνική της οποίας η διοίκηση διορίζεται από την κυβέρνηση, κάτι που συμβαίνει σχεδόν ανελλιπώς μετά από εθνικές εκλογές, εκτιμάται ότι θα οδηγούσε..... σε οιονεί κρατικοποίηση μιας από τις χρηματοοικονομικά πιο ισχυρές τράπεζες του ιδιωτικού τομέα και, συνεπώς, σε απώλεια ενός ανεκτίμητου αξίας συγκριτικού πλεονεκτήματος, δηλαδή της διαχρονικής σταθερότητος μιας διοίκησης που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των μετόχων, των πελατών, και του προσωπικού της.
Ο συνεχιζόμενος κρατικός έλεγχος τραπεζών μέσω ασφαλιστικών ταμείων δυσχεραίνει την ευόδωση επιχειρηματικών μετασχηματισμών στον βαθμό που οποιαδήποτε πρόταση για συγχώνευση της Εθνικής με κάποια άλλη τράπεζα εκλαμβάνεται ως οιονεί κρατικοποίηση της άλλης μονάδας. Και κατά δεύτερο λόγο, με τον τρόπο αυτό, τα ταμεία υποχρεώνονται να διατηρούν την περιουσία τους σε μετοχές υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών, ανεξαρτήτως πορείας των μετοχών και των εν γένει προοπτικών τους. Η Κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει σε ρυθμίσεις που θα εξασφάλιζαν την ανεξάρτητη διαχείριση των διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων οργανισμών, έτσι ώστε να μην αποτελούν αυτά τα διαθέσιμα μηχανισμό ελέγχου μεγάλων τραπεζών από το κράτος. Μόνο έτσι θα μπορούσε να προκύψει η αναγκαία αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Η ανάγκη να προχωρήσει αποφασιστικά η αναδιάρθρωση και εκλογίκευση των λειτουργιών των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, και ιδιαίτερα των κρατικών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά την κρίση, είναι δεδομένη. Μέχρι σήμερα, όμως, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, παρά την διαθεσιμότητα των € 10 δισ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Το τελευταίο έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου για να προστατευθεί η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών από τις επιπτώσεις της μεγάλης ύφεσης. Μια τυχόν συγχώνευση, λοιπόν, της Alpha Bank με την Εθνική Τράπεζα, δεν θα μπορούσε να υποκαταστήσει την  σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει για την εξυγίανση των κρατικών τραπεζών. Δεν υπάρχουν σύντομοι δρόμοι ούτε μαγικές λύσεις για να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα, κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας παρατηρούν:
Η Εθνική Τράπεζα είναι ο πλέον ισχυρός τραπεζικός όμιλος της χώρας και από την θέση αυτή και με την ευθύνη που την διακρίνει, στις 18.1.2011, υπέβαλε πρόταση συγχώνευσης στην Alpha, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, μιας ηγετικής περιφερειακής δύναμης, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα. Η πρόταση της Εθνικής στόχευε στην αναδιάταξη του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας στην κατεύθυνση της ενίσχυσής του, ώστε να διατηρήσει την ελληνικότητά του και οι αποφάσεις να λαμβάνονται εντός της χώρας, να απεγκλωβιστεί από κάθε εξάρτηση χωρίς να πωλήσει τα «ασημικά» του, να γίνει ισχυρότερο και σταθερότερο ώστε να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.
Όταν η Alpha απεδέχθη να συζητήσει τη φιλική πρόταση  και, στις 3 Φεβρουαρίου 2011, υπέγραψε το Σύμφωνο εμπιστευτικότητας και Αποκλειστικής Διαπραγμάτευσης, γνώριζε και τη συμμετοχή του Δημοσίου και τα οικονομικά στοιχεία της Εθνικής ενώ, επιπλέον, αποδέχθηκε τις αρχές και τους βασικούς όρους της πρότασης. Έκτοτε, στην περίοδο των διαπραγματεύσεων, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η ορθότητα της πρότασης της Εθνικής.
Το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει στην Εθνική κατά 1% άμεσα και κατά 17% έμμεσα, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Με την συγχώνευση, η συμμετοχή του Δημοσίου στη νέα ενιαία τράπεζα μειώνεται σε 12% του μετοχικού κεφαλαίου της.
-Η Alpha, πέραν των 9 δισ. ευρώ κρατικές εγγυήσεις,  στηρίζεται σε 950 εκατ. ευρώ προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου. Η Εθνική όχι μόνον είναι σε θέση και έχει ζητήσει επίσημα να επιστρέψει τα 350 εκατ. ευρώ που έχει το Δημόσιο σε αυτήν με τη μορφή των προνομιούχων μετοχών αλλά, επιπλέον, με την πρότασή της προς την Alpha, διασφάλιζε την επιστροφή των 950 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών.
-.Η συγχώνευση των δύο τραπεζών δημιουργεί μεγάλες συνέργειες οφέλους, από 550 έως 700 εκατ. ευρώ ετησίως στην πλήρη ανάπτυξή τους. Αυτές οι συνέργειες καθώς και η καλύτερη πρόσβαση της ενιαίας μεγάλης τράπεζας στις χρηματαγορές, επιτρέπουν την ταχύτερη και ομαλή απεξάρτησή της από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από τις εγγυήσεις του Δημοσίου, που είναι προϋπόθεση για να δημιουργηθούν συνθήκες ομαλότερης χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας .
Η Εθνική Τράπεζα, χάρη και στην έγκαιρη κεφαλαιακή ενίσχυσή της με 3,2 δισ. ευρώ, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οιαδήποτε πρόκληση και είναι χαρακτηριστικό, και εν γνώσει της Alpha, ότι σε υπόθεση ρευστοποίησης με τρέχουσες τιμές του χαρτοφυλακίου ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που κατέχει διατηρεί κεφαλαιακή επάρκεια (core tier I) υψηλότερη από αυτήν που έχει σήμερα η Alpha.
Όσον αφορά τη διοίκηση, υπενθυμίζεται ότι οι διοικήσεις προτείνονται από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Αυτό γίνεται και στην Εθνική, όπου η νέα διοίκησή της εκλέχτηκε με 99,5% από το σώμα των μετόχων που συγκροτείται κατά 38%  από ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού, κατά 32% από νομικά πρόσωπα του εξωτερικού και κατά 18% έμμεση και άμεση συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Για λόγους συγκρισιμότητας σημειώνεται ότι η εκλογή της διοίκησης της Alpha στηρίζεται σε πρόταση μετόχων που ελέγχουν λιγότερο από το 9% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Η ειλικρινής πρόθεση και δεσμευτική θέση της Εθνικής για ισότιμη συνδιοίκηση με την Alpha, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνειών για τη σταθερότητα του διοικητικού σχήματος του νέου φορέα.
Η επίκληση των «μεγάλων αβεβαιοτήτων» της τρέχουσας συγκυρίας είναι ακριβώς ο λόγος που η πρόταση αυτή οδηγεί ευθέως στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία γενικότερα. Η επιχειρηματική κοινότητα, στις δύσκολες στιγμές της χώρας, οφείλει να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες και όχι να μείνει ακίνητη, στη στασιμότητα και την αδράνεια.
www.bankingnews.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top