Οι πληρωμές της αμοιβής και των ασφαλίστρων που αναλογούν για υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό) κηπουρικές εργασίες, μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες, υπηρεσίες φύλαξης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, φύλαξη και μεταφορά παιδιών νηπίων και βρεφών, υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
θα γίνονται με ειδικές διπλότυπες επιταγές που θα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των ταμείων και τις συνεργαζόμενες τράπεζες, με την καταβολή του ποσού.(!!) Οι επιταγές θα μεταβιβάζονται ονομαστικώς από τον εργοδότη στους εργαζόμενους και στη συνέχεια θα εξοφλούνται από τους προαναφερόμενους φορείς διαθέσεως με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως παρακρατηθούν οι αναλογούσες εισφορές εργοδότη - εργαζομένου.
Οι παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές και το καθαρό ποσό θα αναγράφονται στη διπλότυπη επιταγή εκ των οποίων το πρώτο τμήμα θα φυλάσσεται από τον φορέα που θα την εξοφλεί και το δεύτερο φυλάσσεται από τον εργοδότη.
Το άλλο ανέκδοτο με το Τοτό θα σας το γράψουμε αργότερα.... 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top