Του Σαράντου Καργάκου

Φαίνεται ὅτι ὁ νεοσουλτανισμός γίνεται μόδα. Μετὰ τὸν μεγάλο σουλτάνο τῆς Ἄγκυρας, μᾶς προέκυψε κι ἕνας μικρός σουλτάνος –κατὰ μίμηση τοῦ μεγάλου–, ὁ κ. Ράμα, πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας, ὁ ὁποῖος, ἀκολουθώντας τὴν ἱστοριογραφικὴ γραμμὴ τοῦ Ἐμβέρ Χότζα, ἐπιχειρεῖ μιὰ ἀλβανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἀλλὰ καὶ πῶς νὰ μὴν τὸ πράττει αὐτὸ, ὅταν ἀλβανικὰ σχολικὰ –καὶ μὴ σχολικά– βιβλία ἱστορίας ἤ ἱστοριογραφικῆς λογοτεχνίας παρουσιάζουν τοὺς Ἀλβανοὺς σὰν ὀνοματοθέτες τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν Θερμοπυλῶν, ὅταν βγάζουν καὶ τὸν Αἰσχύλο Ἀλβανὸ, ἐπειδὴ γεννήθηκε στὴν κατ’ αὐτοὺς ἀλβανικὴ Ἐλευσίνα; Τώρα τὸ πῶς ὁ Αἰσχύλος μπορεῖ νὰ εἶναι Ἀλβανὸς, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ μυστήρια τῆς Ἐλευσίνας. Πάντως, αὐτὸ ὑποστήριξε στὰ βιβλία του, ὁ Ἰσμαὴλ Κανταρὲ, ὁ ἐθνικὸς συγγραφέας τῆς Ἀλβανίας, τὸ κάποτε συγγραφικὸ «τσιράκι» τοῦ Χότζα καὶ μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ χοτζικοῦ καθεστῶτος, δεινὸς πολέμιος τοῦ κομμουνισμοῦ ἀπὸ τὰ «μπιστρὸ» τοῦ Παρισιοῦ. Ἀλλὰ τὸ φρικτὸ βρίσκεται ἀλλοῦ. Τὶς ἀπόψεις τοῦ Κανταρὲ ἀποδέχθηκε χοντροσαρκικῶς καὶ τέως Ἕλλην (μήπως τὸν ἐνοχλεῖ αὐτό;) ὑπουργὸς! Βέβαια, τὸν Κανταρὲ τὸν ἔκανε μὲ τὰ κρεμμυδάκια ὁ φίλος μου, σεμνὸς συγγραφέας, Πάνος Λαζαρόπουλος, ἀλλὰ ποιὸς θὰ «πυλώσει» τὸ ἀπύλωτο στόμα τῶν ἀσυστόλως δρώντων προπαγανδιστικὰ Ἀλβανῶν, μὲ ἐξάρχοντα τὸν ὑπερφίαλο πρωθυπουργό τους; Πρὸ καιροῦ δικάστηκαν ἐρήμην στὰ Γιάννινα κάποιοι Ἀλβανοὶ ποὺ μὲ δύο ὀχήματα μετέφεραν στὴ χώρα μας προπαγανδιστικό ὑλικὸ ἀλυτρωτικοῦ περιεχομένου. Στὴ δίκη τοὺς ἐκπροσώπησε ὁ ἑλληνώνυμος Ἀλβανὸς πρόξενος στὰ Γιάννινα. Εἶχα καὶ μιὰ προσωπική ἐμπειρία. Ἀλβανὸς ὁδηγὸς ταξὶ μοῦ ἔκανε μάθημα ἑλληνικῆς ἱστορὶας κατ’ ἀλβανικὴ ἐκδοχὴν. Ἀκόμη καὶ τὸν Κολοκοτρώνη τὸν ἔβγαλε... Ἀλβανό! Πάλι καλά. Κάποιοι δικοί μας σὲ διάσημο κανάλι τὸν ἔβγαλαν... ὁμοφυλόφιλο! Πρὸ ἐτῶν...
Ἀσφαλῶς ὁ ἀναγνώστης θὰ ἀπόρησε ποὺ πιὸ πάνω ἔγραψα ὅτι Ἀλβανοὶ ἦσαν ὀνοματοθέτες τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν Θερμοπυλῶν. Ὅπως γράφω στὸ βιβλίο μου «Ἀλβανοὶ - Ἀρβανίτες - Ἕλληνες» (ἐκδ. Ι. Σιδέρης, σελ. 111), σύμφωνα μὲ τὶς ἀλβανικὲς ἀπόκρυφες μαρτυρίες, ὅταν οἱ Ἀθηναῖοι ἔκτιζαν τὴν πόλη τους, πέρασε ἕνας Ἀλβανὸς καὶ τοὺς ρώτησε πῶς θὰ τὴν ὀνομάσουν. Κι αὐτοὶ ἀποκρίθηκαν: «Κράνα». Καὶ τότε ὁ Ἀλβανὸς τοὺς ἐξήγησε: «Τὰ κράνα τὰ λέμε θάνα». Ἄρχισαν οἱ Ἀθηναῖοι νὰ λένε τὶς κρανιὲς, ποὺ δὲν φύονται στὴν Ἀττική, «θάνα, θάνα, θάνα» καὶ ἔτσι προέκυψε τὸ ὄνομα Ἀθήνα! Ὁ κ. Ράμα ἔβγαλε πρὸ καιροῦ καὶ Ἀλβανὸ ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ σωτῆρα τῆς Ἀκροπόλεως κατὰ τὴν πολιορκία τῶν Βενετῶν τὸ 1687. Τοῦ ἀπάντησα ἀπὸ τηλοψίας: Πρῶτον τότε ἡ Ἀθήνα δὲν εἶχε ἀρχιεπίσκοπο. Δεύτερον ὁ φερόμενος σὰν σωτήρας της Δούσμανης ἦταν πρόκριτος, ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὴ γενιὰ τῶν Ἀγγέλων - Κομνηνῶν καὶ τρίτον, ἡ Ἀκρόπολη δὲν σώθηκε. Ὁ Παρθενών ἀνατινάχθηκε ἀπὸ τὶς βόμβες τοῦ Μοροζίνη. Ἀλλὰ τέτοια μωροσύνη ἀπὸ πρωθυπουργό δὲν τὸ περίμενα. Τώρα, ὡς πρὸς τὶς Θερμοπύλες. Οἱ Ἀλβανοὶ ἔχουν ἀλβανοποιήσει καὶ τὸν βασιλιὰ τῆς Ἠπείρου, τὸν θρυλικὸ Πύρρο. Ἔγκριτοι Ἀλβανοὶ λένε ὅτι ὁ Πύρρος κατέβαινε μὲ τὰ «φουσάτα» του νὰ πολεμήσει τοὺς Ἕλληνες. Τοὺς συνάντησε κοντὰ στὴν Ἀλαμάνα. Καὶ τότε ἕνας στρατιώτης του φώναξε: «Θέρε, μωρὲ Πύλε» (=Σφάξ’ τους μωρέ Πύρρο). -Ἔτσι, ἀπὸ τὸ «Θέρε Πύλε» προέκυψαν οἱ... Θερμοπύλαι!
Δὲν θέλω νὰ ἀναφερθῶ σὲ ἄλλα τραγικο-κωμικὰ. Θὰ ἀναφερθῶ στὴν ἄρνηση τῶν Ἀλβανῶν νὰ συμπολεμήσουν μαζί μας κατὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ ’21 καὶ νὰ ἀποκτήσουν ἀπό τότε αὐτονομία. Προτίμησαν τὸν σουλτανικό λουφέ. Οὐσιαστικὰ οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες πολέμησαν κατ’ ἐλάχιστον μὲ Τούρκους καὶ περισσότερο πολέμησαν μὲ Ἀλβανοὺς, μετὰ τὸ 1824 καὶ μὲ Αἰγυπτίους. Πῶς τοὺς ξεπλήρωσαν οἱ Τοῦρκοι; Ἰδοὺ. Ὁ θρυλικός Κιουταχῆς κάλεσε στὸ Μοναστήρι (σήμερα Μπίτολα) πάνω ἀπό 400 ἐπιφανεῖς Ἀλβανοὺς. Τοὺς παίνεσε καὶ τοὺς ἔβαλε νὰ παρακολουθήσουν μιὰ στρατιωτική ἐπίδειξη. Καὶ στὴ διάρκεια τῆς ἐπιδείξεως αὐτῆς οἱ στρατιῶτες τοῦ Κιουταχῆ σκότωσαν ὅλους τοὺς ἀνύποπτους Ἀλβανοὺς. Αὐτὴ ἦταν ἡ πληρωμή τους. Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ ἀγνοεῖ ὁ νέος σουλτάνος τῶν Τιράνων. Πιστεύω πάντως ὅτι δὲν ἀγνοεῖ ὅτι ὁ δημιουργὸς τῆς Ἀλβανίας, ὁ Φὰν Νόλι, λεγόταν Θεοφάνης Μαυρομάτης...!

www.sarantoskargakos.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top