Πάνω από 3.000 υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές θα απονείμουν για το έτος 2017 το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το Iδρυμα Ωνάση και το Ιδρυμα Μποδοσάκη.

Τα προγράμματα υποτροφιών αφορούν προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, ενώ αίτηση μπορούν να υποβάλουν φοιτητές διαφόρων γνωστικών αντικειμένων


Οι περισσότερες θέσεις για υποτροφίες χορηγούνται από το ΙΚΥ, αφορούν προπτυχιακές σπουδές και ανέρχονται σε 2.700. Ωφελούμενοι είναι φοιτητές προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε ΑΕΙ με εξαίρεση εκείνους που φοιτούν σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, αλλά και στις σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες και να διαθέτουν την ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της ΕΕ ή πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε έτη ή κάτοχοι αριθμού αίτησης κάρτας ασύλου (πρόσφυγες). Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), να μη λαμβάνουν υποτροφία από το ΙΚΥ ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, να μην είναι πτυχιούχοι άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού, και να μην έχουν υπερβεί το χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό σπουδών. Ειδικά οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να μην υπηρετούν στρατιωτική θητεία καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποτροφιών που θα απονεμηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ανέρχεται σε 12.803.681 ευρώ, ενώ το ύψος κάθε υποτροφίας, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, διαμορφώνεται στο ποσό των:

• 4.668 ευρώ ανά φοιτητή που σπουδάζει σε ΑΕΙ που βρίσκεται εκτός του τόπου κύριας κατοικίας τους ή της οικογένειάς τους, ή εκτός του τόπου, όπου διαθέτουν -εκείνοι ή η οικογένειά τους- ακίνητη περιουσία, και

• 3.734 ευρώ ανά φοιτητή που σπουδάζει σε ΑΕΙ που βρίσκεται εντός του τόπου κύριας κατοικίας τους ή της οικογένειάς τους, ή εντός του τόπου, όπου διαθέτουν ακίνητη περιουσία εκείνοι ή η οικογένειά τους.

Προϋπόθεση για την οικονομική ενίσχυση αποτελεί οι φοιτητές να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης τουλάχιστον του 65% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους, το οποίο αφορά η υποτροφία. Οι ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθούν με σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί από το Ιδρυμα τις επόμενες ημέρες και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.iky.gr).

Iδρυμα Ωνάση
Εκατόν τριάντα υποτροφίες προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Ιδρυμα Ωνάση για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, χορηγούνται τουλάχιστον 80 υποτροφίες για το εξωτερικό, τόσο για μεταπτυχιακές όσο και για διδακτορικές σπουδές, από τις οποίες ωστόσο εξαιρούνται οι υποψήφιοι των κλάδων: Μετάφρασης-Διερμηνείας, Αρχειονομίας /Βιβλιοθηκονομίας και Συντήρησης Εργων Τέχνης, Αρχαιοτήτων, Βιβλίου και Υφάσματος. Η έναρξη των υποτροφιών θα γίνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ανάλογα με τη χώρα και το πρόγραμμα σπουδών των υποψηφίων. Εξάλλου, θα απονεμηθούν τουλάχιστον 50 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, από τις οποίες εξαιρούνται, επίσης, οι κλάδοι Μετάφρασης-Διερμηνείας, Αρχειονομίας/Βιβλιοθηκονομίας και Συντήρησης Εργων Τέχνης, Αρχαιοτήτων, Βιβλίου και Υφάσματος. Οι υποτροφίες θα «τρέξουν» από την 1η Οκτωβρίου 2017 και δεν μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι στους οποίους θα χορηγηθούν θα πρέπει να εξασφαλίσουν οριστική αποδοχή στο ανάλογο πρόγραμμα σπουδών έως τις 30 Δεκεμβρίου 2017, διαφορετικά η υποτροφία ακυρώνεται.

Για παιδιά ναυτικών
Σε εξέλιξη βρίσκεται, επίσης, το ειδικό πρόγραμμα υποτροφιών για τα παιδιά ναυτικών και υπαλλήλων του Ιδρύματος Ωνάση, ως αναγνώριση της ευδόκιμης υπηρεσίας των γονέων τους, για ανώτατες και ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα (σ.σ.: σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας) αλλά και μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προϋπηρεσία των γονέων των υποψηφίων να ανέρχεται σε 15 έτη πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας ή 20 έτη συνεχούς υπαλληλικής εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: AΡIONA ΕΛΛΑΣ ΑΕ, αντιπρόσωπος του Ιδρύματος Ωνάση στην Ελλάδα, Αισχίνου 4, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3713051, 210-3713053, 210-3713054 και 210-3713056 και στο email: fph@onassis.org.

Iδρυμα Μποδοσάκη

Εως τις 17 Φεβρουαρίου θα αποστέλλονται οι αιτήσεις στο πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές ΑΕΙ των κλάδων Βιολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αλλά και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Επιστημών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, www.bodossaki.gr/initiatives/scholarships.


 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ 

Πηγή
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top