«Κουρεµένο» κατά 50% θα πιστωθεί σήµερα έως και τα τέλη του 2017 στους λογαριασµούς των δικαιούχων, το ΕΚΑΣ. Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση, για συνολικά ποσά από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα ή βοηθήµατα και µέχρι 7.216 ευρώ, το επίδοµα θα αντιστοιχεί σε 115 ευρώ µηνιαίως. 

>Για συνολικά ποσά εισοδήµατος από 7.216,01 ευρώ έως 7.518 ευρώ, το ΕΚΑΣ θα είναι 86,25 ευρώ. 

>Για συνολικά εισοδήµατα από 7.518,01 ευρώ έως 7.720 ευρώ, το ποσό θα είναι 57,50 ευρώ. 

>Για συνολικά εισοδήµατα από 7.720,01 ευρώ και έως 7.972 ευρώ, το ΕΚΑΣ αντιστοιχεί σε 28,75. 

Για την καταβολή του επιδόµατος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Να έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας µε ποσοστό 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γο- νέα τους, δεν απαιτείται η συµπλήρωση ορίου ηλικίας. 

2. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα καταβαλλόµενα σε χρήµα), µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα, να µην υπερβαίνει τα 7.972 ευρώ. Για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος αυτού δεν λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυµάτων πολεµικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυµάτων τροµοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήµατα. 

3. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ και το οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα να µην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ. 

4. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το µήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συ- µπεριλαµβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόµατα, να µην υπερβαίνει τα 664 ευρώ.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top