Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετασχηματίζεται ή ακριβέστερα, προσδιορίζεται εκ νέου. Τα χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων, και ειδικότερα το φάσμα των αλλαγών, τον ρυθμό με τον οποί- ον συντελούνται και τον βαθμό επίδρασης τους, στους καταναλωτές και την εθνική οικονομία, περιέγραψε με αναλυτικό τρόπο, το μέλος της ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) Νεκταρία Καρακατσάνη, κατά την 1η Ενεργειακή Ημερίδα για τη Δυτική Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα από το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακής Διοίκησης και την «Π». Η κ. Καρακατσάνη εστίασε στον μετασχηματισμό που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και ο οποίος έχει αρχίσει να επιδρά με ισχυρό αντίκτυπο στα τιμολόγια μέσης και οικιακής κατανάλωσης, από την είσοδο ανεξάρτητων παρόχων. Από τα στοιχεία που παρουσίασε το μέλος της ΡΑΕ, φάνηκε η δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ, τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια, με μερίδιο 88% στη λιανική αγορά και 76% σε εγκατεστημένη συμβατική ισχύ. Σε επίπεδο παραγωγής, το μερίδιο της ΔΕΗ κατά το 1ο εξάμηνο του 2016, μαζί με τις εισαγωγές της, κάλυψε το 49% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα έναντι 59% κατά το 1ο εξάμηνο του προηγούμε- νου έτους. Παρά τις υπαρκτές δομικές ασυμμετρίες, μια θετική εξέλιξη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι ο βαθμός του ανταγωνισμού, έχει ενταθεί τόσο στη χονδρεμπορική όσο και στη λιανική αγορά. Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 2015, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής αγοράς, διαπιστώνεται συστηματικά ανταγωνισμός μεταξύ ορυκτών καυσίμων, λιγνίτη και φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα της διολίσθησης της τιμής του πετρελαίου. Αυτές οι ανακατατάξεις, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους του ενεργειακού μίγματος της ΔΕΗ το 2015, κατά 438 εκατ. ευρώ ή 12.6 % συγκριτικά με το 2014. Επιπλέον, στο 1ο εξάμηνο του 2016, το κόστος μειώθηκε κατά 229 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2015 ή ποσοστιαία, 15%. 

Τίθεται επομένως, το εύλογο ερώτημα: Σε τι βαθμό οι προαναφερθείσες, ισχυρές μειώσεις έχουν αποτυπωθεί στα τιμολόγια λιανικής; Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, έως και το 1ο εξάμηνο του 2016, δεν υπήρξε καμία μεταβολή στις ανταγωνιστικές χρεώσεις της ΔΕΗ, ώστε να αντανακλά τις ισχυρές μειώσεις που επήλθαν στη χονδρεμπορική αγορά. Όπως τόνισε η κ. Καρακατσάνη, έως και το 1ο εξάμηνο του 2016, δεν υπήρξε καμία μεταβολή στις ανταγωνιστικές χρεώσεις, μέχρι την 1η Ιουλίου του 2016, όταν η ΔΕΗ εισήγαγε την έκπτωση του 15% στη χρέωση των τιμολογίων για την περίπτωση της εμπρόθεσμης εξόφλησης. Η πολιτική αυτή, της επιβράβευσης της συνέπειας, υιοθετήθηκε πλήρως ή εν μέρει από άλλους προμηθευτές στη συνέχεια, ευνοώντας την εξοικονόμηση εκ μέρους των καταναλωτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της λιανικής αγοράς.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top