Ê ατά το πέρασµα των ετών, οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν αλλάξει και σε πολλές περιπτώσεις έχουν αλλοιώσει τα τοπικά οικοσυστήµατα και τις κλιµατικές συνθήκες. Σήµερα οι ανθρώπινες επιδράσεις στις κλιµατικές συνθήκες εµφανίζονται σε παγκόσµια κλίµακα και αφορούν κυρίως την πρόσφατη ταχεία αύξηση στο µέγεθος του πληθυσµού, την αύξηση στην ενεργειακή κατανάλωση, την εντατικοποίηση της χρήσης γης, το διεθνές εµπόριο και τουρισµό καθώς και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Το παγκόσµιο κλιµατικό σύστηµα είναι ένα τµήµα του παγκόσµι- ου ιστού διατήρησης της ζωής. To κλίµα και γενικά οι καιρικές συνθήκες είχαν πάντα πο- λύ ισχυρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Αλλά όπως και άλλα µεγάλα φυσικά συστήµατα, το παγκόσµιο κλιµατικό σύστηµα επηρεάζεται σηµαντικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι παγκόσµιες κλιµατικές αλλαγές, συνεπώς, αποτελούν µια νέα πρόκληση στις προσπάθειες για την προστασία της δη- µόσιας υγείας. 

Οι άνθρωποι γνώριζαν ότι οι κλιµατικές αλλαγές επηρεάζουν την επιδηµιολογία των λοιµωδών νοσηµάτων πολύ πριν γίνει γνωστός ο ρόλος των λοιµωδών παραγόντων στο τέλος του 19ου αι. Για παράδειγµα, οι Ρωµαίοι αριστοκράτες, υποχω- ρούσαν στους λόφους κάθε καλοκαίρι προκειµένου να αποφύγουν την ελονοσία. Επίσης, οι Νοτιοασιάτες γνώριζαν εµπειρικά, σχετικά νωρίς, ότι τους καλοκαιρινούς µήνες, η κατανάλωση τροφίµων που ήταν µαγειρεµένα µε curry ήταν λιγότερο πιθανό να προκαλέσει διάρροια. 

Οι παγκόσµιες κλιµατικές αλλαγές µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία πολλών οικοσυστηµάτων και των ειδών που είναι µέλη των οικοσυστηµάτων αυτών. Υπάρχουν όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σηµαντικές επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στη δηµόσια υγεία. Μερικές από τις επιπτώσεις αυτές µπορεί να είναι ευεργετικές ενώ άλλες θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές. Για παράδειγµα, οι πιο ήπιοι χειµώνες στις βόρειες ευρωπαϊκές περιοχές θα µειώσουν την εποχιακή χειµερινή αύξηση στους θανάτους που εµφανίζεται στις χώρες αυτές, ενώ σε περιοχές µε ηπιότερο κλίµα, µια περαιτέρω αύ- ξηση στη θερµοκρασία θα µειώσει την επιβίωση των πληθυσµών των κουνουπιών που εί- ναι υπεύθυνα για την µετάδοση πολλών ασθενειών. Εντούτοις, συνολικά, οι επιστήµονες θεωρούν ότι οι περισσότερες επιπτώσεις από τις κλιµατικές αλλαγές θα είναι δυσµενείς. Οι κλιµατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών φαίνεται ήδη να έχουν επηρεάσει σηµαντικά τη δηµόσια υγεία. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας υπολόγισε σε έκθεσή του το 2002, ότι οι κλιµατικές αλλαγές ήταν υπεύθυνες το 2000, για περίπου 2.4% του παγκόσµιου αριθµού περιστατικών διαρροιών και 6% του παγκόσµιου αριθµού περιστατικών ελονοσίας σε χώρες µέτριας οικονοµικής ανάπτυξης. Επίσης, στην έκθεση αναφερόταν ότι υπάρχουν περίπου 150.000 θάνατοι ετησίως από τις κλιµα- τικές αλλαγές. Εντούτοις, οι επιπτώσεις στη ∆ηµόσια Υγεία από την διαταραχή του φυσικού περιβάλλοντoς και των οικοσυστηµάτων, την αύξηση της στάθµης της θάλασσας και τις µετακινή- σεις των πληθυσµών µπορεί να µην είναι διακριτές για πολλές δεκαετίες. 

Οι πρώτες ορατές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µπορούν να είναι οι αλλαγές στις γεωγραφικές συνθήκες (γεωγραφικό πλάτος και ύψος) και στην εποχικότητα που εµφανίζουν ορισµένα λοιµώδη νοσήµατα – κυρίως αυτών που οφείλονται σε έντοµα-φορείς, όπως η ελονοσία ή σε κατανάλωση τροφίµων όπως η σαλµονέλωση που η συχνότητά τους αυξάνεται σηµαντικά τους θερµότερους µήνες. Η αύξηση της µέ- σης θερµοκρασίας εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών θα επηρέαζε την επίπτωση τέτοιων νοσηµάτων στον πληθυσµό. 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Οι µικροβιακοί παράγοντες ποικίλλουν ανάλογα µε το µέγεθος, τον τύπο και το είδος της µετάδοσης. Υπάρχουν ιοί, βακτήρια, πρωτόζωα και πολυκυτταρικά παράσιτα. Οι µικροοργανισµοί που προκαλούν ανθρωπονόσους έχουν προσαρµοστεί εξελικτικά στον άνθρωπο σαν πρωταρχικό, και σε µερικές περιπτώσεις, αποκλειστικό ξενιστή τους. Υπάρχουν ανθρωπονόσοι που µεταδίδονται έµµεσα µέσω φορέων (π.χ. ελονοσία, δάγγειος πυρετός, κίτρινος πυρετός, Ζίκα). Αντίθετα, τα ζώα είναι ο φυσικός φορέας για τους µολυσµατικούς παράγοντες που προκαλούν τις ζωονόσους (π.χ ασθένεια Lyme). Επίσης, η θερµοκρασία και η ποσότητα του επιφανειακού νερού έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη ∆ηµόσια Υγεία και πιο συγκεκριµένα στα λοιµώδη νοσήµατα. Οι παράγοντες αυτοί µπορεί να επηρεάζουν σηµαντικά την επιβίωση εντόµων- φορέων όπως για παράδειγµα των διαφόρων ειδών κουνουπιών που χρειάζονται πρόσβαση σε στάσιµα νερά µε σκοπό να αναπτυχθούν ενώ οι ενήλικες µορφές τους χρειάζονται συν- θήκες υγρασίας για την επιβιώσή τους. Υψηλότερες θερµοκρασίες ενισχύουν την ανάπτυξη τους και µειώνουν την περίοδο ωρίµανσης µέσα στον οργανισµό φορέα. Εντούτοις, πολύ ζεστές και ξηρές συνθήκες µπορούν να µειώσουν την επιβίωση των κουνουπιών. Για παράδειγµα, η ελονοσία σήµερα, περιορίζεται κυρίως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Οι επιπτώσεις στην ασθένεια από τις κλιµατικές αλλαγές αποτυπώνονται σε περιοχές ερήµων και ορεινών περιοχών όπου οι υψηλότερες θερµοκρασίες ή/και βροχοπτώσεις που σχετίζονται µε το El Nino έχουν αυξήσει τα ποσοστά ελονοσίας. Σε περιοχές των αναπτυσσόµενων χωρών, µε ασταθή ποσοστά ελονοσίας, οι πληθυσµοί δεν διαθέτουν προστατευτική ανοσία και είναι επιρρεπείς σε επιδηµίες όταν οι καιρικές συνθήκες διευκολύνουν τη µετάδοση.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top