40 - 60 ΔΙΣ ΕΚΤΙΜΑ Η EUROPOL
Υπερψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι εκθέσεις των δύο υποεπιτροπών σχετικά με την θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, οι οποίες θα συζητηθούν στις 23 Νοεμβρίου 2016 από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτές ετησίως η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ στην ΕΕ ανέρχεται στα 50 δισ. ευρώ !!!

Συγκεκριμένα γίνεται επίκληση εκτιμήσεων της Europol που αναφέρουν πως μεταξύ 40 δισ. ευρώ και 60 δισ. ευρώ των ετήσιων απωλειών εσόδων από ΦΠΑ στα κράτη μέλη οφείλονται σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, και ότι το 2% των εν λόγω ομάδων ευθύνεται για το 80% της ενδοκοινοτικής απάτης αφανούς εμπόρου.

Από τις εκθέσεις προκύπτει πως η πιο δημοφιλής τεχνική απάτης στον τομέα του ΦΠΑ είναι η απάτη τύπου «carrousel», η οποία παρατηρείται πολύ συχνά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, την κινητή τηλεφωνία και στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και στο πλαίσιο της οποίας τα εμπορεύματα «περιφέρονται» μεταξύ πολλών εταιρειών σε διαφορετικά κράτη μέλη, πρακτική που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι δεν εισπράττεται φόρος επί της ενδοενωσιακής παράδοσης αγαθών·

Στις εκθέσεις υπογραμμίζεται πως το ισχύον σύστημα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κατακερματισμένο και δημιουργεί σημαντικό διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις διαδικτυακές επιχειρήσεις.

Στη βάση αυτή καλείται η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προτείνει τροπολογίες στην οδηγία του ΦΠΑ με σκοπό να καταστεί δυνατή μια τεχνολογικά ουδέτερη εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ η οποία θα εξασφαλίσει ότι η υλική και η ψηφιακή εκδοχή ενός συγκεκριμένου προϊόντος θα τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τα έσοδα που συγκεντρώνουν οι εγκληματικές οργανώσεις μέσω της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και να υποβάλει συνολική, κοινή, πολυτομεακή στρατηγική για την καταπολέμηση των επιχειρηματικών μοντέλων των εγκληματικών οργανώσεων που βασίζονται στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω κοινών ομάδων έρευνας, όπου χρειάζεται.


πηγη: cnn.gr

ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top