Τα ωραία σε αυτή την χώρα θα τα ακούμε από τον κεντρικό τραπεζίτη σε στιγμές χαλαρές μπρος σε ένα ασκέρι ανοήτων βουλευτών που υπάρχουν μέσα στην βουλή και κλήθηκαν να κάνουν και εξεταστική για τα περιβόητα δάνεια των κομμάτων.


Ο κύριος Στουρνάρας στην πρόσφατη κατάθεση που έδωσε στην εξεταστική της βουλής σχετικά με τα δάνεια των κομμάτων σε κάποιο σημείο της ομιλίας του και κατόπιν ερωτήσεως του βουλευτού της ΝΔ κυρίου Σταμάτη για το ύψος των χορηγηθέντων δανείων προς τα κόμματα ανέφερε πως αυτά ανέρχονται στο ποσό των 295 εκατομμυρίων ευρώ και εξωλογιστικοί τόκοι ύψους 112 εκατομμυρίων όπου ανεβάζουν το ποσό στα 407 εκατομμύρια ευρώ.
Πέραν του τεραστίου μεγέθους δανείων των δυο κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ εκείνο που έχει αξία να σταθούμε είναι η δήλωση του περί των εξωλογιστικών τόκων που δεν είναι τίποτα άλλο από τα μαύρα ταμεία των τραπεζών.


Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Στουρνάρα στην εξεταστική περί του θέματος και δείτε από το λεπτό 1:07:00 και μετά


https://www.youtube.com/watch?v=e3n6KotdH9w


Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι θα σας πούμε τούτο όταν ένα δάνειο δεν αποπληρωθεί δόση ή μέρος αυτής πέραν των 90 ημερών θεωρείται ληξιπρόθεσμο που αυτό για την τράπεζα σημαίνει ζημιά και εγγράφεται στον ισολογισμό της ως πρόβλεψη και αφαιρεί μέρος των κερδών της.
Ας θυμηθούμε πως οι πολιτικοί τσαρλατάνοι αυτής της χώρας ανεκεφαλαιοποιήσανε τις τράπεζες λόγω των κόκκινων δανείων.
Εάν όμως κάποιος μετά από ένα χρόνο βρει χρήματα και αποπληρώσει το σύνολο η μέρος αυτού του κεφαλαίου δεν εγγράφονται στον ισολογισμό ήτοι σημαίνει είναι μαύρα για τις τράπεζες.
Το εξωφρενικό αυτής της υποθέσεως είναι το γεγονός πως αυτό δηλώθηκε από τον κεντρικό τραπεζίτη παρουσία βουλευτών της εξεταστικής της βουλής και κανείς δεν το πήρε χαμπάρι.


Ο νόμος που καθορίζει τις λογιστικές εγγραφές των τραπεζών στην περίπτωση που κάποιος δανειολήπτης καταθέσει όλο το ποσό του δανείου ή μέρους αυτού μετά την εγγραφή ως πρόβλεψη-ζημιά είναι ο 2076/1992


Δείτε τι λέει για το εν λόγω θέμα`Αρθρο 27 Εκτοκισμός δανείων

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να παύουν τον εκτοπισμό δανείων μετά τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών, κατά το οποίο λογισθέντες τόκοι επί των δανείων αυτών παραμένουν ανείσπρακτοι. Μετά την πάροδο του ως άνω δωδεκαμήνου επιτρέπεται μόνο ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των τόκων, περιλαμβανομένων και τυχόν τόκων υπερημερίας, οι οποίοι θα λογιστικοποιούνται όταν και εφόσον εισπράττονται. Ειδικά προκειμένου περί δανείων με τη μορφή αλληλόχρεων λογαριασμών, εφόσον οι λογιζόμενοι και μη εισπραττόμενοι τόκοι, προσαυξάνουν τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ισόποση πίστωση των λογαριασμών αυτών εντός του δωδεκαμήνου που έπεται της ημερομηνίας λογισμού των τόκων προκειμένου να μη παύσει ο εκτοκισμός των δανείων.
2


2. Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα να χορηγεί νέα δάνεια για την πληρωμή οφειλομένων σε αυτό ληξιπρόθεσμων τόκων με αποτέλεσμα την αναστολή εφαρμογής της διάταξης της παρ. 1 καθώς και ρύθμιση οφειλών ισοδύναμου αποτελέσματος εκτός εάν πρόκειται για σύμβαση γενικότερης ρύθμισης οφειλών των δανειολήπτη, που θα στηρίζεται σε εμπεριστατωμένη μελέτη από το πιστωτικό ίδρυμα της δυνατότητας εξυπηρέτησης των ρυθμιζόμενων οφειλών με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Απαγορεύεται επίσης η κεφαλαιοποίηση τόκων, που δεν προβλέπεται σε αρχική δανειακή σύμβαση μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ή σε σύμβαση γενικότερης ρύθμισης οφειλών κατά τα ανωτέρω.
1


3. Εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων της παραγράφου αυτής.
1


4. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 9 του Ν. 1676/1986 αντικαθίσταται ως εξής: "γ. επί των ακαθάριστων εσόδων, κατά το χρόνο κατά τον οποίο αυτά έγιναν αντικείμενο δικαιώματος, το οποίο είναι ώριμο για να ασκηθεί, με εξαίρεση τους επισφαλείς ή μη εισπράξιμους τόκους απαιτήσεων, που ορίζει το άρθρο μόνο του Α.Ν. 396/1968, για τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τη λογιστικοποίηση τους στα βιβλία της Τράπεζας". Το φορολογητέο εισόδημα των πιστωτικών ιδρυμάτων προσαρμόζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου.ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ;

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top