Αντικειμενο της σημερινής μας ανάλυσης είναι η διάρθρωση του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στα πλαίσια της έκδοσης Euroindicators, η Eurostat δημοσιεύει πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες τάσεις και προοπτικές βασικών οικονομικών μεγεθών. 

Πριν μερικές μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 24 Οκτωβρίου 2016, η Eurostat έδωσε στη δημοσιότητα την εξέλιξη του δημοσίου χρέους, όπως αυτό αντανακλάται στο χρέος της γενικής κυβέρνησης, στις χώρες της Ευρωζώνης και της ΕΕ. Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν την εξέλιξη του χρέους της γενικής κυβέρνησης κατά την διάρκεια του δευτέρου τριμήνου Απριλίου-Ιουνίου 2016. 
Στη συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνεται στατιστικός πίνακας, στον οποίο εκτός από το σύνολο του δημοσίου χρέους της κάθε μιας χώρας, υπολογίζονται και τα “συνθετικά μέρη” (components) του χρέους.

Δύο είναι τα σημαντικότερα συνθετικά μέρη του χρέους της οποιασδήποτε χώρας του κόσμου. Το πρώτο συνθετικό μέρος αφορά το τμήμα του χρέους που αποτελείται από “κρατικά χρεόγραφα” (government securities). Στα “κρατικά χρεόγραφα” περιλαμβάνονται τα “ομόλογα” (government bonds) και τα “έντοκα γραμμάτια” (treasury bills). 


Τα “κρατικά ομόλογα” απεικονίζουν τον μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό της χώρας και είναι 2ετούς, 3ετούς, 5ετούς, 7ετούς, 10ετούς, 15ετούς και άλλης πολυετούς χρονικής διάρκειας. Απεναντίας, τα “έντοκα γραμμάτια” είναι βραχυπρόθεσμης χρονικής διάρκειας, όπως 3μηνης, 6μηνης, 9μηνης, 12μηνης και 18μηνης, αντικατοπτρίζοντας έτσι τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της χώρας. Το δεύτερο μέρος του δημοσίου χρέους είναι αυτό που αφορά διακρατικά δάνεια, δηλαδή δάνεια που η χώρα έχει συνάψει με ξένα ή εγχώρια τραπεζικοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Euroindicators, τον Ιούνιο του 2016 ο λόγος δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) στην Ελλάδα ανερχόταν σε 179,2% και ήταν ο υψηλότερος συγκριτικά με το οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωζώνης ή της ΕΕ. Κατά σειρά κατάταξης, τον Ιούνιο του 2016, μετά την Ελλάδα, ο λόγος δημόσιο χρέος/ΑΕΠ στην Ιταλία ήταν 135,5%, στην Πορτογαλία 131,7%, στο Βέλγιο 109,7%, στην Κύπρο 109%, στη Γαλλία 98,2%, στην Αυστρία 86,7%, στην Κροατία 84,6%, στη Σλοβενία 82,3%, στην Ιρλανδία 77,8%, στην Ουγγαρία 75,6%, κ.λπ. 


Οι χώρες της ΕΕ με τον χαμηλότερο λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ είναι η Εσθονία με 9,7%, το Λουξεμβούργο με 22%, η Βουλγαρία με 29,4%, η Ρουμανία με 36,7%, η Λετονία με 38,9%, η Λιθουανία με 40,1%, στην Τσεχία με 39,8%, στη Δανία με 40,1%, στη Σουηδία με 43,2%, κ.λπ. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι σε δραματική θέση σε σύγκριση με την οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης και της ΕΕ. Τουλάχιστον το 80% του συνολικού δημοσίου χρέους της Ελλάδας είναι εξωτερικό, δηλαδή χρέος που η χώρα μας χρωστάει σε ξένους πιστωτές. Απεναντίας, στην Ιταλία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ, τα μεγαλύτερο μέρος του χρέους είναι εσωτερικό, καταδεικνύοντας ότι καμία από αυτές τις χώρες εκτός της Ελλάδας δεν απειλείται από χρεοκοπία.

Εντούτοις, η στατιστική επισήμανση που συνάγεται από τα στοιχεία του Euroindicators και επιβεβαιώνει την τραγική δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας, είναι αυτή η οποία αναλύει το μέρος του χρέους της γενικής κυβέρνησης το οποίο απεικονίζεται σε διακρατικά δάνεια. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Ιούνιο του 2016, το 78% του δημοσίου χρέους της Ελλάδας ή 246 δις ευρώ, ήταν διακρατικά δάνεια που η χώρα μας οφείλει σε ξένους πιστωτές. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο σύνολο των χωρών-μελών της Ευρωζώνης και της ΕΕ, το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους είναι σε κρατικά ομόλογα και μόλις ένα μικρό τμήμα του απεικονίζεται σε ρευστό υπό τη μορφή δανείων. Αναμφισβήτητα, η διαπίστωση ότι το σύνολο σχεδόν του δημοσίου χρέους της Ελλάδας είναι εξωτερικό και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος του οφείλεται στους ξένους πιστωτές σε ρευστό, δηλαδή σε μορφή διακρατικών συναφθέντων δανείων, πιστοποιούν το δημοσιονομικό αδιέξοδο στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχει περιέλθει η χώρα. Πασιφανές είναι ότι οι ξένοι πιστωτές μας έχουν δέσει χειροπόδαρα.Αρθρογράφος Γιώργος Βάμβουκας


Πηγή
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top