Της Νεφέλης Ιανου

«Τρύπα» 8 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο χρόνια από εφοριακό που της άρεσε η μεγάλη ζωή


«Λαβράκια» έβγαλε ο δι­αχειριστικός έλεγχος που διέταξαν οι δι­καστικές Αρχές για τη ΦΑΕ Αθηνών μετά τη σύλληψη υπαλλή­λου που κατηγορείται ότι εξέδιδε γραμ­μάτια συμψηφισμών σε εταιρείες που έπαιρναν επιστροφές χωρίς, όπως φαίνεται, να τις δικαιούνται. Η έρευνα των οικονομικών επιθεω­ρητών του υπουργείου Οικονομικών έδειξε «τρύπα» 8 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για τα έτη 2013 και 2014! Σύμφωνα με πληροφορίες, στην «τσι­μπίδα» του ελέγχου πιάστηκαν οκτώ ύποπτες ανώνυμες εταιρείες, με τους υπευθύνους δύο εξ αυτών να καλού­νται τις αμέσως επόμενες ημέρες σε απολογία.

Η ΑΠΕΙΡΗ. Όλα ξεκίνησαν όταν μια νεαρή υπάλληλος της ΔΟΥ διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με ία γραμ­μάτια των συμψηφισμών και ενημέ­ρωσε τον προϊστάμενο της, ο οποί­ος ειδοποίησε τρεις επιθεωρητές για έναν πρώτο έλεγχο. Η ύποπτη υπάλ­ληλος πήρε αμέσως αναρρωτική άδεια και στη συνέχεια παραιτήθηκε, για να θολώσει τα νερά, αλλά η αποκάλυψη είχε ήδη γίνει... Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπάλληλος έφυγε και από το σπίτι όπου διέμενε και φιλο­ξενήθηκε αλλού για λίγες ημέρες, έως ότου περάσει η καταιγίδα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρυφτεί για πολλές ημέ­ρες από τις διωκτικές Αρχές... Ο πρώτος έλεγχος έγινε τον Φεβρου­άριο, με ιη διασταύρωση των λογι­στικών παραστατικών του Τμήμα­τος Εσόδων για το 2014. Έκπληκτοι οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι για ολόκληρο το 2014 είχαν εκταμιευ­θεί 3.168.201 ευρώ αχρεωστήτως σε ανώνυμες εταιρείες, είτε με τη μέ­θοδο της επαναλαμβανόμενης εκτύ­πωσης του ίδιου γραμματίου συμψη­φισμού είτε με τη δημιουργία τίτλων πληρωμής επί τη βάσει ανύπαρκτων γραμματίων...

Τα χρήματα γύριζαν πίσω στις εται­ρείες μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος ή σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποι­ούνταν για την εξόφληση των χρεών τους. Και στις δύο περιπτώσεις, δη­λαδή, οι εταιρείες ήταν κερδισμένες, ενώ οι Αρχές πιστεύουν ότι η κατηγο­ρουμένη υπάλληλος δεν λειτουργούσε με το αζημίωτο... Και αυτό γιατί στην κατοχή της βρέθηκε ένα πολυτελέστα­το Ι.Χ., BMW Χ6 3.000 κυβικών, το οποίο, κατά την εκτίμηση των εισαγ­γελικών Αρχών, προέρχεται απευθεί­ας από την εγκληματική της δραστη­ριότητα.

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολυτελή ζωή που διήγε τόσο η ίδια όσο και συγγενικά της πρόσωπα.

ΤΟ ΚΟΛΠΟ. Από τον έλεγχο προέ­κυψε ότι ορισμένα γραμμάτια συμψη­φισμού που είχαν πιστωθεί μεταγε­νέστερα είχαν τυπωθεί εκ νέου, μία ή και περισσότερες φορές, από την κα­τηγορουμένη υπάλληλο. Στη συνέχεια, με το νέο δικαιολογητικό εξέδιδε ένα γραμμάτιο υπέρ τρίτων για το ίδιο ή για μικρότερο ποσό σε σχέση με αρχι­κό γραμμάτιο συμψηφισμού, το οποίο δινόταν εντολή να επιστραφεί στον φορολογούμενο. Σε πολλές περιπτώ­σεις ένα μέρος ίου αρχικού ποσού πή­γαινε για εξόφληση χρέους των εται­ρειών και το υπόλοιπο στα χέρια των ιδιοκτητών τους, με τους ελεγκτές να πιστεύουν ότι αυτό γινόταν για να μην κινούνται υποψίες στους υπαλλήλους που θα χειρίζονταν τις υποθέσεις στη συνέχεια.

Το δεύτερο στοιχείο που αποκαλύφθη­κε ήταν ότι η εφοριακός ενεργούσε σαν να είχε περιέλθει στη ΦΑΕ γραμ­μάτιο συμψηφισμού από άλλη ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, εξέδιδε γραμ­μάτιο υπέρ τρίτων, αναγράφοντας τυ­χαία τα στοιχεία κάποιας ΔΟΥ ή ενός στρατιωτικού Ταμείου, τα οποία μάλι­στα στέλνουν πάντα μέσω ταχυδρομεί­ου τα γραμμάτια, γιατί δεν είναι συνδε­δεμένα με το TAXIS, ία στοιχεία των φορολογουμένων, δηλαδή τους ΑΦΜ τους, και τα ποσά, τα οποία πιστώνο­νταν σε χρέη των εταιρειών. Με αυ­τόν τον τρόπο, τα χρέη των ανώνυμων εταιρειών προς το Δημόσιο είτε μειώ­νονταν είτε εξοφλούνταν... Αρχικά, τέσσερις εταιρείες μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών Αρχών, οι οποίες, όπως προέκυψε, χρέωσαν το ελληνικό Δημόσιο με 6.025.432 ευρώ, με τη μέθοδο είτε της αχρεώστητης επιστροφής είτε της διαγραφής χρεών, που ήταν πλασματική... Ο νεότερος διαχειριστικός έλεγχος, όμως, έδειξε μεγαλύτερη «τρύπα» και περισσότερες εμπλεκόμενες εταιρείες, οι υπεύθυνοι των οποίων θα κληθούν να απολογηθούν για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας στις πράξεις της κα­τηγορούμενης υπαλλήλου.


Πηγή Εφημερίδα Παραπολιτικά
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top