Του Δημήτρη Κουνια

Οι βλέψεις του πρώην πρωθυπουργού να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον, παρέχοντας «υπηρεσίες» αυτοδυναμίας στη Ν.Δ.


Η ίδρυση ακόμα ενός κόμ­ματος ιης λαϊκής Δεξιάς φαίνεται ότι προετοιμά­ζεται στο παρασκήνιο με πρωταγωνιστή και αρχη­γό του τον πρώην πρω­θυπουργό και πρώην πρόεδρο της Ν.Δ., Αντώνη Σαμαρά, «λοχα­γός» του οποίου εμφανίζεται τα τε­λευταία χρόνια ο Αδωνις Γεωργιάδης. Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. μάλιστα σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του δεν ξεχνά να υποστηρίζει το έργο του Μεσσήνιου πολιτικού. Με άλλα λόγια, ο κ. Σαμαράς βρί­σκεται στα ίχνη της συλλογιστικής Μπαλτάκου, που μαζί με τον Γιώρ­γο Καρατζαφέρη ίδρυσαν την Εθνι­κή Ενότητα. Και η συλλογιστική αυτή δεν είναι άλλη από τη διαπί­στωση -τουλάχιστον από τον πρώην πρωθυπουργό- ότι στην περίπτωση που η υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία έλθει πρώτο κόμ­μα στις προσεχείς εκλογές, επειδή δεν θα έχει αυτοδυναμία και, επι­πλέον, θα είναι δύσκολες οι κυβερ­νητικές συμμαχίες με άλλα κόμμα­τα, θα πρέπει να υπάρχει ένα αμιγές δεξιό κόμμα, που θα εκπροσωπεί τη λαϊκή Δεξιά, δεξιά της Ν.Δ. Με το οποίο ο σημερινός αρχηγός της αξι­ωματικής αντιπολίτευσης θα μπορεί να συνεργαστεί για να έχει κοινο­βουλευτική πλειοψηφία και να μπο­ρέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Η ιδέα αυτή, πέραν της όποιας ικα­νοποίησης προσωπικών φιλοδοξι­ών, όπως θα μπορούσε να υποθέ­σει κανείς, δεν στερείται λογικής. Πρώτον, διότι όντως η αυτοδυ­ναμία είναι πλέον όνειρο θερινής νυκτός και, δεύτερον, διότι η με­τατόπιση της Ν.Δ. από τον κ. Μη­τσοτάκη προς το Κέντρο αφήνει κενό στα δεξιά της «γαλάζιας» πα­ράταξης, το οποίο δεν μπορούν να αναπληρώσουν ούτε -βεβαίως- η Χρυσή Αυγή ούτε οι Ανεξάρτητοι Ελληνες.

Στόχος του είναι να προσελκύσει τη Λαϊκή Δεξιά, καθώς η μετατόπιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το Κέντρο αφήνει κενό

Τρίτον, διότι δεν υπάρχει άλλη εύ­καιρη πολιτική προσωπικότητα στον χώρο της Δεξιάς που να θε­ωρείται ικανή -δηλαδή με αυθε­ντικά δεξιές καταβολές- και ότι θα μπορούσε να ηγηθεί ενός τέτοιου εγχειρήματος, το οποίο θα είχε τη δυνατότητα να προσελκύσει ψηφο­φόρους. Αναφέρεται χαρακτηρι­στικά ότι το κομματικό εγχείρημα Καρατζαφέρη-Μπαλτάκου δεν φαί­νεται να προχωρά όπως θα ήθελαν οι εμπνευστές του, ενώ και η Νέα Δεξιά του κ. Φαήλου Κρανιδιώτη είναι κυριολεκτικώς αφανής και η προοπτική προφανώς του ιδρυτού της είναι μια πιθανή συνεργασία με ένα εκ των δύο υπό εκκόλαψη κομμάτων. Δηλαδή, το κόμμα του κ. Σαμαρά και το φιλορωσικό κόμ­μα, όπως αναφέρεται σε άλλες σελί­δες. Οι σχετικές διεργασίες γίνονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μυ­στικότητα, λαμβάνουν δε υπ' όψιν εκτιμήσεις γύρω από τις προσεχείς πολιτικές εξελίξεις.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ. Μια εκτίμηση είναι ότι ο κ. Τσίπρας διαθέτει το όπλο του εκλογικού αιφνιδιασμού, στην περίπτωση που θα έβλεπε στο απώ­τερο μέλλον έναν δικό του ρόλο και πάλι στα πολιτικά πράγματα, αν λά­βουμε υπ' όψιν ότι συνεχώς φθείρε­ται και επομένως θα τον συνέφερε να διατηρήσει κάποιο σχετικά υψη­λό ποσοστό, που δεν θα του το περι­όριζε η συνεχής φθορά από την πα­ραμονή του στην εξουσία. Μιλάμε, δε, για υψηλό ποσοστό σε σχέση με τα μικρότερα κόμματα. Σε μια τέτοια προοπτική, το δεξιό κόμμα θα έπρε­πε να είναι εγκαίρως έτοιμο. Μια άλλη εκτίμηση είναι ότι οι όποιες διεργασίες γίνονται στον πολιτικό χώρο της Κεντροαριστε­ράς αφήνουν ένα κενό που ένα δε­ξιό κόμμα θα μπορούσε να καλύ­ψει. Λόγου χάρη, η αποτυχία της ανασυγκρότησης της Κεντροαρι­στεράς, την οποία υποτίθεται ότι ψηφίζουν αστοί ψηφοφόροι, αφή­νει περιθώρια συγκομιδής κάποιων ψήφων. Σε τελευταία ανάλυση, αν και δεξιό κόμμα αυτό που θα ιδρυ­θεί, εν τούτοις δεν μπορεί να δια­γραφεί από την πολιτική ιστορία ότι ο Αντώνης Σαμαράς συγκυβέρ- νησε με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τοπο­θετείται -για την ακρίβεια αυτοτο- ποθετείται- στην Κεντροαριστερά. Οι ψηφοφόροι αυτοί δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ και, εν­δεχομένως, αξιολογώντας την ανά­γκη για πολιτική σταθερότητα, να θεωρήσουν χαμένη την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Ετσι, μπορεί να ψηφίσουν το κόμμα του Αντ. Σαμαρά, το οποίο θα έχει προοπτική συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ., που κανείς δεν αμφι­σβητεί σήμερα ότι στις προσεχείς εκλογές θα είναι πρώτο κόμμα. Μια τρίτη εκτίμηση είναι ότι ο κ. Σαμαράς, με μεγαλύτερες ηγετι­κές ικανότητες από τον πρόεδρο των ΑΝ.ΕΛ., μπορεί να προσελ­κύσει ψηφοφόρους από τους δεξι­ούς οπαδούς των Ανεξάρτητων Ελ­λήνων, τουλάχιστον εκείνους που το φέρουν βαρέως ότι ο πρόέδρός τους δύο φορές, πρώτον, έδωσε κυ­βερνητική στήριξη σε ένα αριστερό κόμμα και, δεύτερον, συγκατάνευσε σε σκληρότερα μέτρα, τα οποία κα­μία σχέση δεν έχουν με τΐς αντιλή­ψεις μιας λαϊκής Δεξιάς.

H απομάκρυνση της λογικής της αυτοδυναμίας δί­νει περισσότερα «όπλα» στα χέρια του Μεσσήνιου πολιτικού

Ο πόλεμος στο Διαδίκτυο

ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ εκτίμηση είναι ότι με τα εγνωσμένης δεξιάς από­κλισης στελέχη που επηρεάζει ο κ. Σαμαράς, με πρώτο τον «λοχαγό» του, διαρκή απολογητή του κυβερνητικού ίου έργου και τακτικό συ­νομιλητή του κ. Αδωνι Γεωργιάδη, θα κατορθώσει να διεμβολίσει και το δεξιό κομμάτι της Ν.Δ. Και να προσελκύσει πάντως εκείνους -και όχι μόνο τους οπαδούς, αλλά και τα στελέχη -που έχουν κάθε λόγο να δυσανασχετούν με την προσέγγιση του Κ. Μητσοτάκη με μερικούς εκ των «εκσυγχρονιστών». Προσέγγιση που έχει αποδοκιμάσει και ο θεωρούμενος σήμερα φυσικός ηγέτης της παράταξης, Κώστας Κα­ραμανλής, ο οποίος είναι αυτονόητο ότι επηρεάζει με τη στάση του, μέσω διαρροών, στο συγκεκριμένο θέμα και στελέχη, αλλά και οπα­δούς, που δεν θέλουν να ακούν για... «εκσυγχρονιστές». Συγχρόνως, ο κ. Σαμαράς αποβλέπει στην ανάσχεση της ροής των δεξιών ψηφο­φόρων προς τη Χρυσή Αυγή. Για όση σημασία έχει, θα πρέπει να πα­ρατηρηθεί ότι διεξάγεται ένας καθημερινός πόλεμος στο Διαδίκτυο μεταξύ των νεοδημοκρατικών ιστοσελίδων που πρόσκεινται προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Λόγου χάρη, το antinews στηρίζει απολύτως τον Αντώνη Σαμαρά, έχοντας στο σκόπευτρο της κριτικής του τον Κυ­ριάκο Μητσοτάκη. Από την άλλη πλευρά, το kentrodexios έχει απο­δυθεί σε έντονο πόλεμο αποδόμησης τόσο του Αντώνη Σαμαρά όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ίσως διότι διαβλέπει ότι ο μεν πρώην πρωθυπουργός είναι έτοιμος να προχωρήσει στο κομματικό εγχείρη­μα. Οσον αφορά τον σημερινό πρόεδρο της ΝΑ, είτε επειδή διαφω­νεί με τον τρόπο που ασκεί την αντιπολίτευση είτε επειδή θεωρεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τις πάγιες ιδεολογικές αρχές του κόμματος, όπως διαμορφώθηκαν στο ιδρυτικό συνέδριο της Χαλκιδικής.


Πηγή Εφημερίδα Παραπολιτικά
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top