Με χρηµατοδότηση 50 εκατ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ ως έργο «γέφυρα», θα ενισχυθεί η υπάρχουσα εργολαβία της ΕΡΓΟΣΕ για την κατασκευή της νέας σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα ∆ιακοπτό - Ροδοδάφνη. Η σχετική πρόσκληση βγήκε ήδη στη «∆ιαύγεια» µε υπογραφή της ειδικής γραµµατέως ∆ιαχείρισης Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΕΤΠΑ & Ταµείου Συνοχής Ευγενίας Φωτονιάτα, µε την οποία καλείται η ΕΡΓΟΣΕ να υποβάλλει προτάσεις έργων, προκειµένου να εντα- χθούν και να χρηµατοδοτηθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Το έργο της νέας διπλής σι- δηροδροµικής γραµµής στο τµήµα ∆ιακοπτό –Ροδοδάφνη µε σηµατοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και διαχωρίζεται σε δύο φάσεις, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2017. Η Α’ φάση περιλαµβάνει τις εργασίες που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και η Β’ φάση τις εργασίες που προγραµµατίζεται να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος 2014-2020. Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο της οποίας µπορούν να ενταχθούν πράξεις, έως το 120% της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στελέχη της Ειδικής Γραµ- µατείας ∆ιαχείρισης Τοµε- ακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΕΤΠΑ & Ταµείου Συνοχής µε τα οποία συνοµίλησε η «Π», ανέφεραν ότι µε την παρούσα πρόσκληση διασφαλίζεται η οµαλή ροή της χρηµατοδότησης για την ολο- κλήρωση του έργου, ως προς το αντικείµενο των υποδοµών και των έργων επιδοµής, ενώ θα ακολουθήσει και νέα χρηµατοδότηση και ξεχωριστή εργολαβία για το έργο της ηλεκτροκίνησης. Οπως ανέφεραν στην «Π» πηγές της ΕΡΓΟΣΕ, αν όλα πάνε καλά και χωρίς καθυστε- ρήσεις τότε το 2019-2020 η γραµµή στο τµήµα Κιάτο - Αίγιο θα λειτουργεί µε ηλεκτρο- κίνηση και νέους σταθµούς, καθώς η χρηµατοδότηση «τρέ- χει» κανονικά και οι ροές είναι συνεχείς. Η υποδοµή και η επιδοµή θα έχουν ολοκλη- ρωθεί έως το φθινόπωρο του 2017, ενώ ο διαγωνισµός για την ηλεκτροκίνηση, ύψους 35 εκατ. ευρώ, αναµένεται να προκηρυχθεί µέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Ιδιο χρονοδιάγραµµα έχει και το Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος, το οποίο περιλαµβάνει την σήραγγα Παναγοπούλας
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top