Το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού


Το 2015, περίπου 119 εκατ άνθρωποι, ή το 23,7% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕ) αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αυτό σημαίνει ότι βρέθηκαν σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες τρεις καταστάσεις:
-σε κίνδυνο φτώχειας μετά από κοινωνικές  αλλαγές (εισοδηματική φτώχεια),
-σοβαρές υλικές στερήσεις
-ή ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Μετά από τρεις διαδοχικές αυξήσεις μεταξύ 2009 και 2012 για να φθάσει σχεδόν το 25%, το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ παρουσιάζει συνεχώς μείωση  για να επιστρέψει στα επίπεδα του 2008 (23,7%), αλλά παραμένει το 2015 υψηλότερο από ό,τι το 2009 .
Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας.

Το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παρουσιάζεται στη Βουλγαρία, ενώ το χαμηλότερο εμφανίζεται στην  Τσεχία.

Το 2015, περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού σε τρία κράτη μέλη: η Βουλγαρία (41,3%), η Ρουμανία (37,3%) και στην Ελλάδα (35,7%).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά των ατόμων που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή  κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (14,0%), τη Σουηδία (16,0%), τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία (και οι δύο 16,8%), τη Δανία και τη Γαλλία (και 17,7%).

Μεγαλύτερη μείωση το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή του ρυθμού του κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζεται στην Πολωνία και τη Ρουμανία, υψηλότερη αύξηση στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Οι αριθμοί έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο δέκα χιλιάδες
* Τα στοιχεία για το 2008 δεν συμπεριλαμβάνουν την Κροατία. Τα στοιχεία για το 2015 εκτιμάται.
** 2015 τα στοιχεία είναι προσωρινά.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Το σύνολο δεδομένων πηγή μπορεί να βρεθεί εδώ.

Περίπου 1 στα 6 άτομα στην ΕΕ σε κίνδυνο της εισοδηματικής φτώχειας ...
Κοιτάζοντας καθένα από τα τρία στοιχεία που συμβάλλουν στο να είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 17,3% του πληθυσμού της ΕΕ το 2015 ήταν στον κίνδυνο της φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους ήταν κάτω από τα εθνικά τους σε κίνδυνο του κύκλου όριο της φτώχειας (δείτε το αντίστοιχο πίνακα). Αυτό το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας στην ΕΕ έχει ελαφρώς αυξημένη σε σύγκριση με το 2014 (17,2%) και πιο σημαντικά σε σύγκριση με το 2008 (16,5%). Καθώς τα όρια αντανακλούν την πραγματική κατανομή του εισοδήματος στις χώρες, που ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την πάροδο του χρόνου. Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 1 στα 4 άτομα ήταν στο όριο της φτώχειας στη Ρουμανία (25,4%) και περίπου 1 στους 5 στη Λετονία (22,5%), στη Λιθουανία (22,2%), η Ισπανία (22,1%) ,
Βουλγαρία (22,1%), την Εσθονία (21,6%), την Ελλάδα (21,4%), η Ιταλία (19,9%) και στην Πορτογαλία (19,5%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (9,7%), η Ολλανδία (12,1%), τη Δανία (12,2%), τη Σλοβακία (12,3%) και τη Φινλανδία (12,4%). Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας έχει αυξηθεί σε είκοσι δύο κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, και έχει μειωθεί σε τέσσερις.

... 1 σε 12 σοβαρές υλικές στερήσεις ...
Στην ΕΕ το 2015, 8,1% του πληθυσμού ήταν σοβαρές υλικές στερήσεις, που σημαίνει ότι είχαν συνθήκες διαβίωσης περιορίζονται από την έλλειψη πόρων, όπως δεν είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, διατηρούν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό, ή να λάβει ένα one εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι. Αυτό το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή στερούνται ουσιωδώς στην ΕΕ έχει μειωθεί σε σύγκριση τόσο με το 2014 (8,9%) και το 2008 (8,5%). Το ποσοστό εκείνων σοβαρά στερούνται ουσιωδώς το 2015 διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, που κυμαίνονται από περισσότερο από το 20% του συνολικού πληθυσμού στη Βουλγαρία (34,2%), η Ρουμανία (22,7%) και στην Ελλάδα (22,2%), για να λιγότερο από 5% στη Σουηδία (0,7%),
Λουξεμβούργο (2,0%), η Φινλανδία (2,2%), η Ολλανδία (2,5%), η Αυστρία (3,6%), τη Δανία (3,7%), η Γερμανία (4,4%), την Εσθονία και τη Γαλλία (και οι δύο 4,5%). Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρές υλικές στερήσεις έχει αυξηθεί σε δώδεκα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, και μειώθηκε σε δεκατέσσερα.

... Και 1 στα 10 ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
Κοιτάζοντας χαμηλή ένταση εργασίας, το 10,5% του πληθυσμού ηλικίας 0-59 ετών στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικες εργαστεί λιγότερο από το 20% του συνολικού δυναμικού το έργο τους κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Σε σύγκριση με το 2014, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στην ΕΕ, για πρώτη φορά από το 2008. Το 2015, η Ελλάδα (16,8%), η Ισπανία (15,4%) και το Βέλγιο (14,9%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά εκείνων που ζουν σε πολύ χαμηλή ένταση εργασίας των νοικοκυριών , ενώ το Λουξεμβούργο (5,7%) και η Σουηδία (5,8%) είχαν τα χαμηλότερα μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0-59 ετών που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας έχει αυξηθεί σε μια μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών (είκοσι), ενώ μειώθηκε σε έξι.

Εξέλιξη των τριών συνιστωσών του σε κίνδυνο φτώχειας ή του ρυθμού του κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ,
(% Του πληθυσμού)


Το 2008 και το 2009 τα δεδομένα αποκλείουν την Κροατία. Τα 2015 τα δεδομένα υπολογίζεται.
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι χαμηλότερο από το άθροισμα των αριθμών των ανθρώπων σε κάθε μία από τις τρεις μορφές της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως ορισμένοι προσώπων που επηρεάζονται ταυτόχρονα από περισσότερες από μία από αυτές τις καταστάσεις.

Συστατικά του βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή του ρυθμού του κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, το 2008 και το 2015

Ποσοστό κινδύνου φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (%) ατόμων με σοβαρές υλικές στερήσεις (%) Άτομα ηλικίας 0-59 ετών που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας (%)
2008 2015 2008 2015 2008 2015
ΕΕ * 16,5 17,3 8,5 8,1 9,2 10,5
Βέλγιο 14,9 5,6 14,7 5,8 11,7 14,9
Βουλγαρία 22,0 41,2 21,4 34,2 8,1 11,6
Δημοκρατία της Τσεχίας 9,7 6,8 9,0 5,6 7,2 6,8
Δανία 11,8 12,2 2,0 3,7 8,5 11,6
Γερμανία 15,2 16,7 5,5 4,4 11,7 9,8
Εσθονία 19,5 21,6 4,9 4,5 5,3 6,6
Ιρλανδία 15,5: 5,5: 13,7:
Ελλάδα 21,4 11,2 20,1 22,2 7,5 16,8
Ισπανία 19,8 22,1 3,6 6,4 6,6 15,4
Γαλλία 12,5 13,6 5,4 4,5 8,8 8,6
Κροατία::::::
Ιταλία 19,9 7,5 18,9 11,5 10,4 11,7
Κύπρος 16,2 9,1 15,9 15,4 4,5 10,9
Λετονία 22,5 19,3 25,9 16,4 5,4 7,8
Λιθουανία 22,2 12,5 20,9 13,9 6,1 9,2
Λουξεμβούργο 13,4 15,3 0,7 2,0 4,7 5,7
Ουγγαρία 14.9 17.9 12.4 19.4 12.0 9.4
Μάλτα 15,3 16,3 4,3 8,1 8,6 9,2
Ολλανδία ** 10,5 12,1 1,5 2,5 8,2 10,2
Αυστρία 15,2 13,9 5,9 3,6 7,4 8,2
Πολωνία 17,6 17,7 16,9 8,1 8,0 6,9
Πορτογαλία 18,5 19,5 9,7 9,6 6,3 10,9
Ρουμανία 25,4 32,7 23,6 22,7 8,5 7,9
Σλοβενία ​​12,3 14,3 6,7 5,8 6,7 7,4
Σλοβακία 12,3 11,8 10,9 9,0 5,2 7,1
Φινλανδία 13,6 12,4 3,5 2,2 7,5 10,8
Σουηδία 12,2 14,5 1,4 0,7 5,5 5,8
Ηνωμένο Βασίλειο 18,7 16,7 4,5 6,1 10,4 11,9
Ισλανδία 10,1 9,6 0,8 1,6 2,6 5,2
Νορβηγία 11,9 2,0 11,4 1,7 6,5 7,8
Ελβετία 15.7: 2.1: 3.3:
* Τα στοιχεία για το 2008 δεν συμπεριλαμβάνουν την Κροατία. Τα στοιχεία για το 2015 εκτιμάται.
** 2015 τα στοιχεία είναι προσωρινά.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Ποσοστό κινδύνου φτώχειας κατώτατα όρια στην ΕΕ, το 2008 και το 2015
(Σε εθνικό νόμισμα)Νόμισμα Ετήσια εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) Ετήσια σε κίνδυνο φτώχειας όριο

Ενιαία ενηλίκων Δύο ενήλικες με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών
2008 2015 2008 2015 2008 2015
Βέλγιο ευρώ 985 21 17 654 10 791 12 993 22 661 27 285
Βουλγαρία BGN 4 247 6 516 2 548 3 910 5 351 8 210
Τσεχική Δημοκρατία CZK 472 204 168 395 101 083 122 637 212 275 257 537
Δανία DKK 015 211 180 450 108 009 126 870 226 819 266 428
Γερμανία ευρώ 309 20 18 668 10 986 12 401 23 070 26 041
Εσθονία ευρώ 5 547 7 889 3 328 4 733 6 989 9 940
Ιρλανδία ευρώ 22 995: 13 797: 28 973:
Ελλάδα του ευρώ 10 800 7 520 6 480 4 512 13 608 9 475
Ισπανία ευρώ 966 13 13 352 8 379 8 011 17 597 16 823
Γαλλία ευρώ 899 21 18 415 11 340 12 849 23 813 26 983
Κροατία HRK::::::
Ιταλία ευρώ 640 15 15 846 9 384 9 508 19 706 19 966
Κύπρος ευρώ 024 13 16 793 9 614 8 276 20 190 17 380
Λετονία ευρώ 4 740 5 828 2 844 3 497 5 972 7 344
Λιθουανία ευρώ 111 5 4 180 2 467 3 108 5 180 6 527
Λουξεμβούργο ευρώ 917 35 30 270 18 550 21 162 38 955 44 441
Ουγγαρία HUF 105 926 1 1 406 568 663 556 843 941 1 393 467 1 772 275
Μάλτα ευρώ 009 13 10 493 6 005 8 096 12 611 17 001
Ολλανδία * ευρώ 522 21 19 154 11 713 12 692 24 598 26 654
Αυστρία ευρώ 413 23 19 260 11 648 13 956 24 461 29 308
Πολωνία PLN 720 23 15 247 9 432 13 948 19 807 29 291
Πορτογαλία ευρώ 143 8 8 435 4 886 5 061 10 260 10 628
Ρουμανία RON 510 10 6 282 3 906 6 169 8 203 12 955
Σλοβενία ​​ευρώ 893 12 10 332 6 536 7 399 13 725 15 538
Σλοβακία ευρώ 4 791 6 930 2 875 4 158 6 038 8 732
Φινλανδία ευρώ 794 23 19 763 11 876 14 258 24 940 29 942
Σουηδία SEK 305 242 190 388 114 183 145 433 239 784 305 408
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 068 16 15 885 9 041 10 131 18 986 21 274
Ισλανδία ISK 822 193 2 3 669 616 1 693 316 2 201 769 3 555 963 4 623 716
Νορβηγία NOK 905 346 254 569 152 855 207 941 320 996 436 677
Ελβετία CHF 44 332: 26 599: 55 858:
* 2015 τα στοιχεία είναι προσωρινά.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Το σύνολο δεδομένων πηγή μπορεί να βρεθεί εδώ.

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων των οποίων το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού που είναι διαθέσιμο (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, φορολογικές και άλλες κρατήσεις) για τις δαπάνες ή αποταμίευση είναι κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, που έχει οριστεί στο 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.
Ο δείκτης αυτός δεν μετρά τον πλούτο ή την απόλυτη φτώχεια, αλλά το χαμηλό εισόδημα σε σύγκριση με άλλους κατοίκους της εν λόγω χώρας.
Το όριο εξαρτάται από την κατανομή του εισοδήματος σε μια χώρα για ένα συγκεκριμένο έτος και ποικίλλει ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Επομένως, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσοστό κινδύνου του εισοδήματος φτώχειας είναι ένα σχετικό μέτρο της φτώχειας και ότι το όριο ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών. Ποικίλλει επίσης την πάροδο του χρόνου, δεδομένου ότι ακολουθεί την εξέλιξη του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος: σε ορισμένα κράτη μέλη, το όριο έχει μειωθεί κατά την περίοδο 2008-2015 (Ελλάδα, Κύπρος) ή παρέμεινε σχεδόν σταθερό (Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία), λόγω στην οικονομική κρίση.

γεωγραφικές πληροφορίες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) περιλαμβάνει το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Για το 2008 και το 2009, τα στοιχεία για το σύνολο της ΕΕ αποκλείει την Κροατία.

Μέθοδοι και ορισμοί
Τα δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού που παρουσιάζονται σε αυτό το δελτίο Τύπου βασίζονται στις ΕΕ-στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC). Η έρευνα EU-SILC είναι η πηγή αναφοράς της ΕΕ για τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες κατανομή του εισοδήματος, τη φτώχεια και διαβίωσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Ο πληθυσμός αναφοράς είναι όλα τα ιδιωτικά νοικοκυριά και τα μέλη τους που διαμένουν στην επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Πρόσωπα που ζουν σε συλλογικά νοικοκυριά και σε ιδρύματα αποκλείονται συνήθως από τον πληθυσμό-στόχο, καθώς και μικρά και απομακρυσμένα τμήματα της εθνικής επικράτειας που δεν υπερβαίνει το 2% του εθνικού πληθυσμού.
Άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας είναι εκείνα που ζουν σε νοικοκυριά με ισοδύναμο διαθέσιμου εισοδήματος κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται σε 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις). Το ισοδύναμο εισόδημα υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών από το μέγεθός του καθορίζεται μετά την εφαρμογή τα ακόλουθα βάρη: 1,0 τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για κάθε άλλα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 14 ετών και άνω και 0,3 για κάθε μέλος του νοικοκυριού ηλικίας κάτω των 14 ετών.
Σοβαρές υλικές στερήσεις άτομα έχουν συνθήκες διαβίωσης περιορίζονται από την έλλειψη πόρων και εμπειρίας τουλάχιστον 4 από τα ακόλουθα 9 στοιχεία στέρησης: δεν μπορεί να αντέξει 1) να πληρώσει το ενοίκιο / υποθήκη ή χρησιμότητας λογαριασμούς στην ώρα τους, 2) να κρατήσει το σπίτι επαρκώς ζεστή, 3 ) για να αντιμετωπίσει απρόβλεπτα έξοδα, 4) να τρώνε κρέας, ψάρι ή ένα ισοδύναμο πρωτεΐνης κάθε δεύτερη ημέρα, 5) μία εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι, 6) ένα αυτοκίνητο, 7) πλυντήριο ρούχων, 8) έγχρωμη τηλεόραση, ή 9 ) τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων).
Οι άνθρωποι που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας είναι τα άτομα ηλικίας 0-59 ετών που ζουν σε νοικοκυριά όπου κατά μέσο όρο οι ενήλικες (ηλικίας 18-59) εργάστηκαν λιγότερο από το 20% του συνολικού δυναμικού το έργο τους κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Οι μαθητές που εξαιρούνται.
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι χαμηλότερο από το άθροισμα των αριθμών των ανθρώπων σε κάθε μία από τις τρεις μορφές της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως ορισμένοι προσώπων που επηρεάζονται ταυτόχρονα από περισσότερες από μία από αυτές τις καταστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες
ενότητα Eurostat website αφιερωμένο στο στατιστικές για το εισόδημα, την κοινωνική ένταξη και τις συνθήκες διαβίωσης. βάση δεδομένων της Eurostat σχετικά με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης.
Eurostat διαδραστικό infographic σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ. Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφιερωμένη στη στρατηγική Ευρώπη 2020.
Η ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας.


Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31632
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top