Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, οι εκπαιδευτικοί 28 ειδικοτήτων θα καταθέσουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, ενώ όσον αφορά στις περιοχές πρόσληψης δίνεται για φέτος η δυνατότητα να δηλωθούν κατά σειρά προτεραιότητας από μία μέχρι το σύνολο των διαθέσιμων περιοχών προτίμησης με πλήρες ή και με μειωμένο ωράριο.

Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 δύναται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες, ενώ οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας μπορούν να επιλέξουν (ανάλογα με τον κλάδο τους) και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια (κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20) και τα καλλιτεχνικά σχολεία (κλάδος ΠΕ18.41).

Οσον αφορά στους ωρομισθίους, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν περιοχές προτίμησης μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας.


Αξίζει να επισημανθεί ότι από το νέο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται, ενώ από φέτος θα συνυπολογιστεί στην κατάταξη των πινάκων και η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε μεταξύ 2010-2012.


Οι ωρομίσθιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν περιοχές προτίμησης μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕκπαίδευσηςΟι αιτήσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του υπουργείου Παιδείας (https://opsyd.sch.gr/). Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι), η οποία δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΟΠΣΥΔ, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Δικαιολογητικά
Ο κάθε υποψήφιος αφού ορίσει τη Διεύθυνση, οφείλει -κατά περίπτωση- να προσκομίσει ή να αποστείλει δικαιολογητικά, ή να αποδείξει ιδιότητες που δηλώνει. Τα βασικά δικαιολογητικά είναι τα εξής:

• Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

• Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

• Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια).

• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ για την απόδειξη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους.

• Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα.

Για τη διευκόλυνση των χιλιάδων εκπαιδευτικών που θα καταθέσουν έως και τις 19 Ιουλίου αιτήσεις έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο (https:/opsyd.sch.gr) εγχειρίδιο αίτησης που περιέχει αναλυτικά όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που χρειάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να καταχωρίσει την Αίτηση-Δήλωσή του σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής, ενώ εντός της προθεσμίας έχει επίσης δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις της.

Η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις κατηγορίες των υποψηφίων που έχουν προτεραιότητα στις προσλήψεις αναπληρωτών, πώς θα γίνει η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες, αλλά και ποια θα είναι η διαδικασία των ενστάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ΑΣΕΠ.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
Η μοριοδότηση των υποψηφίων

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατατάσσονται στους πίνακες κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων τους, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

• Ενα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία, κατά το ανωτέρω διάστημα, υπολογίζεται στο διπλάσιο.

• Ενα μόριο για κάθε μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

• Μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μίας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται στους πίνακες αναπληρωτών μόνο στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου ανά εξεταστική περίοδο (χειμερινού εξαμήνου ή εαρινού εξαμήνου, ή Σεπτεμβρίου) και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου.

Οσον αφορά στους υποψηφίους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν έχουν μόρια (προϋπηρεσίας ή/και ΑΣΕΠ) εντάσσονται και κατατάσσονται σε συμπληρωματικό πίνακα του κλάδου τους (μηδενικής μοριοδότησης), ο οποίος συντάσσεται με αντίστοιχο τρόπο με τον πίνακα με μόρια.

Κατηγορίες
Σε κάθε πίνακα προτάσσονται με τη σειρά που αναφέρονται οι εξής κατηγορίες εκπαιδευτικών:

• Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%).

• Οι υποψήφιοι, που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

• Οσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σε κάθε περίπτωση (και ανά πίνακα), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, προτάσσονται οι έχοντες παιδαγωγική επάρκεια. Η προϋπηρεσία που προσμετράται πάντως για την κατάταξη των πινάκων μπορεί να έχει προσφερθεί:

Στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, στα Μουσικά Σχολεία, στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, στα Ναυτικά Λύκεια. Επίσης, στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Ακόμη, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005, για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Τέλος, στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, υπουργείου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης κ.ά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Μέσω ΑΣΕΠ η διαδικασία των ενστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζονται από το υπουργείο Παιδείας οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, για το σχολικό έτος 2016-2017 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr. Παράλληλα οι εν λόγω πίνακες υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Συγκεκριμένα αναρτώνται:

• Προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

• Προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Προθεσμία 5 ημερών
Στους ανωτέρω πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά των πινάκων αυτών οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται στο ΑΣΕΠ μέσω αποστολής (fax) (210-6400241, 210-6400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr) και (grapt.enstasi@asep.gr) αναγράφοντας το θέμα «Ενσταση για τους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και τον αντίστοιχο κλάδο.

Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκδίδει σχετική απόφαση.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών αποστέλλονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, στις περιπτώσεις που κρίνεται αυτό απαραίτητο.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
Αλλαγές μέχρι αύριο

Τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι υποψήφιοι -υπό προϋποθέσεις– σε μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων στο μηχανογραφικό δίνει το υπουργείο Παιδείας.

Κατ’ εφαρμογή σχετικής διάταξης, ορίζεται προθεσμία έως και την Τετάρτη 13 Ιουλίου μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο μπορούν να ζητήσουν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων. Δηλαδή, με αίτηση-υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν μόνο να διαγραφεί κάποια/κάποιες από τις προτιμήσεις τους και όχι βέβαια να αλλάξουν τη σειρά των προτιμήσεων ή να προσθέσουν νέες προτιμήσεις.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
Πηγή
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top