Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζονται από το υπουργείο Παιδείας οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, για το σχολικό έτος 2016 – 2017 και αναρτώντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου http://e-aitissi.sch.gr . Παράλληλα σύμφωνα με το "ΕΘΝΟΣ" οι εν λόγω πίνακες υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιτροπής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Συγκεκριμένα αναρτώνται :


Προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή και ι μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.
Προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Προθεσμία 5 ημερών

Στους ανωτέρω πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά των πινάκων αυτών οι εκπαιδεευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr .

Η άσκηση της ένστασης γίνεται στο ΑΣΕΠ μέσω αποστολής (fax)(210 -6400241, 210-6400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr) και (grapt.enstasi@asep.gr ) αναγράφοντας το θέμα «Ένσταση για του πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και τον αντίστοιχο κλάδο.

Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κταάτξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκδίδει σχετική απόφαση.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών αποστέλλονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, στις περιπτώσεις που κρίνεται αυτό απαραίτητο.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top