Με 185 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων θα ενισχυθεί η Περιφέρεια Αττικής.

Ηδη το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τις νέες προσλήψεις που θα γίνουν με τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, μέσω ΑΣΕΠ, ενώ η μηνιαία δαπάνη για τη μισθοδοσία του νέου προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 250.661,63 ευρώ.
Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα αφορά: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 20, ΠΕ Γεωτεχνικών 25, ΠΕ Ιατρών 12, ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 1, ΠΕ Μηχανικών 10, ΠΕ Περιβάλλοντος 14, ΠΕ Πληροφορικής 6, ΠΕ Φαρμακοποιών 10, ΠΕ Ψυχολόγων 3, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 5, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 40, ΤΕ Εργοδηγών 5, ΤΕ Μηχανικών 10, ΤΕ Πληροφορικής 8, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 8 και ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 8.
Πρόσθετο προσόν διορισμού για όλες τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποτελεί υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ, αλλά και η γνώση ξένης γλώσσας.
πηγή: ethnos.gr

     
    ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
    Top