ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρός τό Διευθυντή του καταστήματος «'Εθνικής Τραπέζης» κύριο Άγγελο Ζώη.

Κοινοποίηση: ΣΥΕΤΕ 26. 11. 2015

Θέμα: Αίτηση Αδείας άνευ αποδοχών 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Μέ δεδομένη την πύκνωση σύννεφων πολέμου στην περιοχή μας όπου προ­φανώς ή χώρα μας δεν θά μείνει στό απυρόβλητο, καθότι στον ενδεχόμενο και άμεσα εκδηλούμενο πόλεμο εμπλέκεται ή Νατοϊκή Τουρκία, θεωρώ υποχρέωσή μου υψίστης προτεραιότητας την ενεργητική μου συνδρομή κατά τών δυνά­μεων της Τουρκίας μέσω της εθελοντικής στράτευσης στόν στρατό της ορθό­δοξης Ρωσίας, εφόσον ή Ρωσία προβεί στήν κήρυξη πολέμου κατά της Τουρ­κίας, ελπίζοντας ότι ή χώρα μας θά τηρήσει ουδέτερη στάση καί δέν θά συν­δράμει ώς μέλος του NATO τή «σύμμαχο» Τουρκία στρεφόμενη κατά της ομό­θρησκης Ρωσίας καί θά άποτρέψει τόν άδελφοκτόνο πόλεμο μεταξύ Ελλήνων στρατευμένων υπό την ηγεσία του NATO καί Ελλήνων πού θά πολεμούν στό πλευρό της Ρωσίας, καί αιτούμαι τή χορήγηση άδειας άνευ άποδοχών άορίστου διάρκειας, συνυφασμένης μέ τή διάρκεια καί έκβαση του πολέμου, επι­σημαίνοντας ιδιαίτερα τήν προσοχή σας στό γεγονός ότι, έχοντας συναίσθηση τών καταστροφικών συνεπειών του πολέμου αυτού, απευθύνω εναγώνια, καί ύστατη της άπό μακρόν κατατεθείσας πρότασης μου, έκκληση, τήν οποία πα­ρακαλώ νά διαβιβάσετε στή σεβαστή Διοίκηση της Τράπεζας, γιά άμεση πώ­ληση της εδρεύουσας στήν μέχρι σήμερα Τουρκική επικράτεια θυγατρικής Finansbank προκειμένου νά αποσοβηθεί ό κίνδυνος αφ' ενός ραγδαίας υποτί­μησης της τρέχουσας άξιας της καί άφ' ετέρου προκειμένου νά μέ απαλλάξε­τε άπό τήν απευκταία ενδεχόμενη πράξη συμμετοχής μου σέ πολεμικές επιχει­ρήσεις κατά Εθνικών μας περιουσιακών στοιχείων στή γείτονα χώρα.

Μέ τιμή Γεώργιος Καρύδης

Σ.Σ. Όσον και αν απορή ή αν διαφωνή με το κείμενο αυτό ο αναγνώστης, η πρόθεση του κυρίου Γ. Καρύδη είναι ειλικρινής και η φιλοπατρία του χρήσιμη για την εποχή μας.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top