Σε διερεύνηση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης για τα νέα σιδηροδροµικά έργα προχωρά η ΕΡΓΟΣΕ ελλείψει πόρων από την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε στελέχη της εταιρείας, η ΕΡΓΟ- ΣΕ εξετάζει διάφορα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως ο δανεισµός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η ένταξη στο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο µόχλευσης πόρων («πακέτο Γιούνκερ») και οι συµπράξεις µε ιδιώτες επενδυτές, για τα σιδηροδροµικά έργα νέας γενιάς. 

Μεταξύ άλλων αναζητούνται πόροι και για το έργο Πάτρα - Πύργος - Καλαµάτα, προϋπολογισµού 600 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαµβάνει τη µετατροπή της υφιστάµενης µετρικής γραµµής σε κανονικού εύρους, την εγκατάσταση συ- στηµάτων ηλεκτροκίνησης και σηµατοδότησης και έργα πολιτικού µηχανικού. 

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της ΕΡΓΟΣΕ, θα διατηρηθεί η υφιστάµενη χάραξη, ενώ έχουν µελετηθεί ορισµένες παραλλαγές της γραµµής στα ορεινά της Μεσσηνίας. Η συ- γκεκριµένη γραµµή συνδυάζει τόσο επιβατικό και τουριστι- κό ενδιαφέρον όσο και εµπορευµατικό, καθώς θα προσφέρει ταχεία µεταφορά νωπών προϊόντων προς το λιµάνι της Πάτρας, µε στόχο την εξαγωγή τους στην Ευρώπη. Το επόµενο διάστηµα θα ξεκινήσει και η µελέτη βιωσιµότητας του έργου. 

Στο µεταξύ, η ΕΡΓΟΣΕ ετοιµάζεται να δηµοπρατήσει το καλοκαίρι το έργο της εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης στο τµή- µα Κιάτο - Ροδοδάφνη (ήδη προχωράει µε άλλη εργολαβία της ΜΕΤΚΑ), ύψους 35 εκατ. ευρώ και µε χρηµατο- δότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Ακόµη, µέχρι το φθινόπωρο δηµοπρατείται το έργο Ροδοδάφνη - Ρίο, ύψους 250 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηµατοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και περιλαµβάνει την κατασκευή επιδοµής, σταθµών, καθώς και την εγκατάσταση συστηµάτων ηλεκτροκίνησης και σηµατοδότησης. 

Επίσης, στο τέλος του Μαρτίου εκτιµάται ότι ο ΟΣΕ θα έχει ολοκληρώσει την προµελέτη για τη σύνδεση του Ρίο µε την Πάτρα, η οποία, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια διέλευσης µέσα από την πόλη και θα τεθεί σε διαβούλευση. Σηµειωτέον ότι αποτελεί δεσµευτική υποχρέωση της χώρας να συνδεθούν τα υπό κατασκευή έργα στην Πελοπόννησο µε το λιµάνι της Πάτρας. Επίσης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα στη σήραγγα της Παναγοπούλας, τα οποία χρηµατοδοτούνται από το χρηµατοδοτικό εργαλείο της ΕΕ «Συνδέοντας την Ευρώπη» και έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2017.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top