ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗ

Η αγωνία ξεκινά από το αν ο βήχας σχετίζεται με συνύπαρξη ακροαστι- κών, άσθματος, αν υπο- κρύπτει πνευμονία ή άλλη σοβαρή νόσο και συνεχίζεται με τη βασανιστική απορία «μα βήχει πολύ, πότε και πώς θα του περάσει;» Ας ξεκινήσουμε με βασικούς ορισμούς για να συνεχίσου- με στην ουσιαστική απάντη- ση του κρίσιμου ερωτήματος! Βήχας, λοιπόν, είναι η βίαιη και θορυβώδης έξοδος αέρα από τους αεραγωγούς. 

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Πρόκειται για σύμπτωμα και όχι για διάγνωση, ο οργανι- σμός μας δηλαδή, μέσω του βήχα προσπαθεί να αντιμε- τωπίσει μια κατάσταση. Ακρι- βώς αυτό το χαρακτηριστικό είναι και η απόλυτη απόδει- ξη ότι ο στόχος της θεραπείας δεν πρέπει να είναι ο βήχας, αλλά η υποκείμενη κατάστα- ση που τον προκαλεί. Μόνο με αυτό τον τρόπο μια θερα- πεία θα μπορέσει να είναι αποτελεσματική. Βασική διάκριση του βήχα, στην προσέγγιση και αντιμε- τώπισή του, αποτελεί ο δια- χωρισμός του σε «ξηρό» και «παραγωγικό». «Παραγωγικός» ονομάζεται ο βήχας που συνοδεύεται από εκκρίσεις, ενώ αντίθε- τα, ο «ξηρός» βήχας στερεί- ται εκκρίσεων. Και αφού αυτά ισχύουν για τους ορισμούς, το ερώτημα είναι αν ο βήχας στα παιδιά κόβεται και -το πιο σημαντι- κό- αν, πότε και πώς πρέπει να κόβεται. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ 

Το πρώτο βήμα σε ένα παι- δί που βήχει είναι να διευ- κρινιστεί η φύση και η αιτι- ολογία του βήχα. Για τον λό- γο αυτό και είναι πρωταρχι- κό να επισκεφτεί τον παιδί- ατρο, για να γίνει όχι μόνο ακρόαση αλλά και γενικότε- ρη εκτίμηση του παιδιού, ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί ο βήχας συνολικά. Η ακρόα- ση θα κρίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ η εξέτα- ση και το ιστορικό θα αναδεί- ξουν την αιτία και θα κατευ- θύνουν στη σωστή αγωγή. Η επίσκεψη στον παιδίατρο θα αναδείξει, επίσης, την ανα- γκαιότητα για αιματολογικές ή απεικονιστικές εξετάσεις. 

ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ 

Σιρόπια για τον βήχα υπάρ- χουν στο εμπόριο πάρα πολ- λά και με ποικίλες δράσεις. Ωστόσο, αυτό που είναι απα- ραίτητο να γνωρίζουν οι γο- νείς είναι ότι αντιβηχικά δεν είναι επιθυμητό να χορηγού- νται σε όλα τα παιδιά χωρίς διάκριση. Τα αποχρεμπτικά, από την άλλη, έχουν μια ελά- χιστη ηλικία που μπορούν να χορηγηθούν, καθώς η από- χρεμψη απαιτεί τη συνεργα- σία του ασθενούς, δηλαδή του παιδιού στην περίπτωσή μας. Επιπλέον, μορφές όπως από του στόματος σαλβουταμόλη έχουν αποδειχθεί αναποτε- λεσματικές προ πολλού και έχουν εγκαταλειφθεί ως προ- σέγγιση από τους εξειδικευμέ- νους παιδιάτρους και τις επί- σημες παιδιατρικές εταιρείες. Τέλος, η τακτική της επίσκε- ψης στο φαρμακείο για επί- λυση του προβλήματος, κα- θώς και η χρήση του σιρο- πιού που «έπαιρνε το παιδί του γείτονα» ή και το ίδιο το παιδί σε προηγούμενη ασθέ- νεια, ενέχουν κινδύνους. Αυ- τό συμβαίνει διότι κάποια σο- βαρή κατάσταση μπορεί με αυτούς τους τρόπους να δια- φύγει και να δημιουργηθούν σοβαρότερα προβλήματα. 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 


Γενικά-συμπτωματικά μέτρα αντιμετώπισης του βήχα απο- τελούν: > Ο συστηματικός και αποτε- λεσματικός καθαρισμός της μύτης, > η πολύ καλή ενυδάτωση - βασισμένη στις εξατομικευ- μένες ημερήσιες ανάγκες κά- θε παιδιού, > ο καλός αερισμός του σπι- τιού και γενικότερα των χώ- ρων στους οποίους κινείται το παιδί, > η μη έκθεση του παιδιού στον καπνό του τσιγάρου, > η αποφυγή της έντονα ξη- ρής ατμόσφαιρας, > η διατήρηση της υγρασί- ας του σπιτιού στα επίπεδα 40%-60%, παρεμβαίνοντας είτε με ένα δοχείο νερού στο καλοριφέρ για να την αυξή- σουμε είτε με αφυγραντήρα για να τη μειώσουμε. Να διευκρινιστεί, τέλος, ότι όλα τα παραπάνω αφορούν τον οξύ βήχα που εμφανί- ζεται σε ένα προηγουμένως υγιές παιδί και εξαιρούν τις κατηγορίες των παιδιών που έχουν καταπιεί ξένο σώ- μα και βήχουν λόγω αυτού, όσων πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα, παιδιά που το υπόβαθρό τους απαιτεί δι- αφορετική προσέγγιση ή/και διερεύνηση, καθώς και τις πε- ριπτώσεις χρόνιου βήχα (δη- λαδή βήχα που επιμένει για περισσότερες από 3 βδομά- δες), που χρειάζεται να αντι- μετωπιστούν διαφορετικά κα- τά περίπτωση. 
• Εξειδικευμένη σε διαταραχές Λόγου-Ομιλίας-Σίτισης εξειδικευμένη επιμόρφωση σε Diet&Nytricion E-mail: kd_eleni@yahoo.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top