Τέλος στο σχέδιο Σαμαρά για δωρεάν δημόσιο Wi-Fi


Τέλος στα σχέδια και τις εξαγγελίες Σαμαρά για δωρεάν wi-fi βάζει απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού κ. Χριστοδουλάκη που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ματαιώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο για το Έργο: 
«Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια» και επιστρέφονται στις διαγωνιζόμενες εταιρίες οι εγγυητικές επιστολές τους.
Η απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού επικαλείται έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, «το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη ματαίωσης του εν λόγω διαγωνισμού, καθόσον: - Στις 31-10-2015 λήγει η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ. - Ο χρόνος που απομένει για να ολοκληρωθεί η Συμφωνία-Πλαίσιο με τους υποψήφιους αναδόχους, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και δεδομένου ότι προβλέπονται στη διακήρυξη διαδικασίες πρόσληψης εξωτερικού νομικού και τεχνικού συμβούλου, δεν επαρκεί ώστε να πραγματοποιηθούν εντός των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων όλα τα απαιτούμενα βήματα. - Επιπλέον, η διακήρυξη δεν είχε προβλέψει κόστος για την παροχή ρεύματος, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία διαδικτύου στα 4.000 σημεία hot spots. - Ο καταμερισμός των 4.000 σημείων hot spots σε lots, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη μετά από συνεργασία με όλους τους ∆ήμους, για το που και πώς θα τοποθετηθούν, κρίνεται ανέφικτος στα δεδομένα χρονικά περιθώρια». 

Πηγή: www.lifo.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top