Ἀπάντηση πρός τήν ἐωσφορικήν σχολήν τοῦ Θεοσοφισμοῦ

ΣΥΝΕΛΘΕ ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑ... ΚΡΙΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ.

Ἀγαπητοί κύριοι καί κυρίες, ὑπηρέτες τοῦ Σατάν καί τοῦ Θεοσοφισμοῦ, καλησπέρα σας!

Εἶναι ἀκραῖον ψευδολόγημα καί συκοφαντία εἰς βάρος μας, ὄτι ζητήσαμεν ὑλικόν, διά νά εἰσαχθοῦμεν δῆθεν, εἰς τίς συγκρητιστικές, Οἰκουμενιστικές, Σιωνιστικές, Μασσωνικές και Θεοσοφιστικές ὀργάνωσεις τοῦ πατέρα σας Ἐωσφόρου.

Πρόκειται περί φαιδρᾶς ψευδολογίας!!!
Οὐδέποτε σᾶς ζητήσαμεν, εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς, τέτοιον διαβολόπνευστον πράγμα, καί παρακαλῶ πολύ ἄν εἴστε σοβαροί καί ἔντιμοι ἄνθρωποι, ὅπως ἀπολογηθεῖτε γραπτῶς, διά τήν σατανικήν σας ψευδολογίαν καί ποταπήν συκοφαντίαν, κατά τῶν προσώπων μας, διά νά μήν ἀναγκασθῶμεν, νά λάβομεν τά ἀναγκαία Νομικά καί Δικαστικά μέτρα ἐναντίον σας.

Ὁ λόγος, πού δέν σᾶς ζητήσαμεν νά εἰσαχθῶμεν, εἰς τίς ἐωσφορικές στοές καί σχολές σας εἶναι: ὅτι δέν δυνάμεθα νά ὑπηρετοῦμεν δύο κυρίους.

Βλέπετε, ἀξιόκλαυστοι φίλοι Θεοσοφιστές καί ἀθλίοι ὀπαδοί τοῦ ἐπερχόμενου δυσεβοῦς Ἀντιχρίστου: οἱ ἀγαπητοί Χριστιανοί γονείς μας, ἔχουν προαποφασίσει πρό πολλῶν ἐτῶν, καί δόξα τῷ Θεῷ γι΄αὐτήν τους τήν θεράρεστον πράξιν, νά βαπτισθῶμεν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,σέ τινά Ὀρθόδοξον ἱ. Μητρόπολην τῆς Μακεδονίας μας, ἡ ὁποῖα ὐπάγεται εἰς τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί κατά ἐκκλησιολογικήν καί πνευματικήν συνέπειαν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τοῦ Γένους μας, τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Δυστυχῶς σήμερα τό Πατριαρχεῖον μας μετεβλήθει εἰς Πατριαρχεῖον τοῦ Θεοσοφισμοῦ, Μασσωνισμοῦ καί Οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ!

Ἆραγε ποῖα ἡ ἀνωτάτη ἀνάγκη, νά φοιτήσομεν σέ σᾶς, μιᾶς καί διδασκόμαστε τά ταυτόσημα, δηλ. τόν Μασσωνικόν καί Θεοσοφικόν συγκρητισμόν, εἰς τό Πατριαρχικόν περιβάλλον μας καί εἰς τίς Θεολογικές Σχολές μας;

Κατά τήν διάρκεια τῆς μυσταγωγικῆς καί μυστηριακῆς βαπτίσεώς μας, ἡ Ἀνάδοχος καί καλή Νονά μας, ἔδωσεν γιά χάριν μας, φρικτούς καί αἰῶνιους ὅρκους, ἐνώπιον Τριαδικοῦ Θεοῦ καί πλῆθος μαρτύρων-ἀνθρώπων.

-Μᾶς ζητάτε λοιπόν, νά ἀπαρνηθῶμεν, τήν ἱ. Σφραγῖδα καί τήν δωρεάν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά νά λάβωμεν τήν ἀνίερον σφραγῖδα τῆς Θεοσοφίας καί τοῦ Ἀντιχρίστου;

-Πῶς σᾶς ἦρθε τέτοια κοιλιόπνευστος ἤ καί σατανόπληκτος ἔμπνευσις;

-Μᾶς παροτρύνετε δολίως, νά ἀπεκδυθῶμεν, τόν χιτῶνα τῆς δικαιοσύνης;

Ἄπαγε τῆς βδελυρᾶς Θεομπαιξίας σας!


Θυμάται, ἡ τότε κατηχούμενη ψυχή μας, πρό τοῦ ἁγίου Βαπτίσματός μας, νά ἐρωτάται ὑπό τοῦ ταπεινοῦ Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας:

-Ἀποτάσῇ τῷ Σατανᾷ; Καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ; Καί πάσῃ τῇ λατρεία αὐτοῦ; Καί πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ; Καί πάσῇ τῇ πομπῇ αὐτοῦ;.

Καί ἀπαντοῦσε ἡ ψυχή μας μαζί μέ τήν Ἀνάδοχόν μας:

-Ἀποτάσσομαι!

Μᾶς ξαναρώταγε ὅμως ἐπίμονα ὁ ἐν λόγῳ Κληρικός:

-Ἀπετάξω τῷ Σατανᾷ;
-Ἀπεταξάμην(!!!) ἀπαντούσαμεν.

-Καί ἔμφυσον, καί ἔμπτυσον αὐτῷ, μᾶς ἔλεγεν.

Καί πολύ εὐχαρίστως, τόν ἐμφυσούσαμεν καί τόν ἐμπτύαμεν!!!

Ὅπως ἐμπτύομεν καί τήν σήμερον, τά σατανικά, τά παμπόνηρα καί συκοφαντικά τηλεγραφήματά σας. Δέν ἄλαξε κάτι.

Ἐπέμενεν ὅμως, ὁ βαπτίσας με τίμιος Κληρικός:

-Συντάσσῃ τῷ Χριστῷ;
-Συνετάξω τῷ Χριστῷ;
-Καί πιστεύεις αὑτῷ;

Καί ἀπαντούσαμεν, μέ μίαν σύμφωνην καί στεντόρια φωνήν, παρέα μέ τήν Ἀνάδοχόν μου:

-Συντάσσομαι!
-Συνεταξάμην!!
-Πιστεύω αὐτῷ, ὡς Βασιλεῖ καί Θεῷ!!!


Καί μάλιστα κύριοι/ες, τραγικά φερέφωνα τῆς Μπέϊλη, ὁμολογούσαμεν:

-Προσκυνῶ Πατέρα, Υἱόν, καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον!
Ἄρα δέν δυνάμεθα, ἠθικῶς, πρακτικῶς ἤ καί θεωρητικῶς, νά γίνομεν ἐξομῶτες καί ἐπίορκοι, δηλαδή δούλοι καί ὐπηρέτες τοῦ Μπαφομέτ καί τοῦ Ἀρχισατανίστ, γιά ἰδιοτελείς καί πρόσκαιρους σκοπούς. Καί οὔτε ζητήσαμεν ποτέ μας «ερωτηματολόγιο εισόδου της Σχολής Αρκέην»! Αὐτό εἶναι δικιᾶ σας πονηρᾶ καί θρασύτατη ἐνέργεια προσηλυτισμοῦ μας.

Δέν ἐπιθυμοῦμεν διόλου, νά εἰσαχθῶμεν, καί νά γίνομεν μέλη, εἰς τίς ἀποκρυφιστικές, συγκρητιστικές, παναιρετικές σχολές τοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ σας, διότι πιστεύομεν καί ὡμολογοῦμεν, τόν μόνο ἀληθινό καί Τριαδικό Θεό, καί διότι προσπαθοῦμεν νά γίνομεν τό κατά δύναμην, ἐνεργοποιημένα μέλη, τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καί τῆς Κυρίας Παναγίας Θεοτόκου.

Τό μόνον σχόλιο καί μήνυμά μας, πού λάβατε ἀπό μέρους μας, εἰς τίς διαβολικές ὑπηρεσίες σας, ἧτο ἔνα μικρό σχόλιο: «Θεάνθρωπος Χριστός Ἀνέστη καί καλήν μετάνοια νά βιώσετε κ.λπ.»,
καθῶς καί δύο γραπτές βιβλιοκρισίες μας, περί τοῦ διαβολόπνευστου τομιδίου τῆς ἐωσφορίστριας Ἀλίκης Μπέϊλης: «Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» στό ὁποῖον Χάριτι Θεοῦ, ἀσκοῦμεν δημόσια καί σταδιακά, τινά ἔναρθρον ἀναιρετικήν κριτικήν:

1. Η (ΑΝ)ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΕΪΛΗ “Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ” (ΜΕΡΟΣ Α΄),
http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/05/blog-post_59.html

2. [ΜΕΡΟΣ B΄] Η (ΑΝ)ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΕΪΛΗ “Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ”, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/06/b.html

Ἐπιμένομεν ὅμως, ἀγαπητικά καί ἔμπονα, καλοί μου ἄνθρωποι, νά ἐπαναπροσδιορίσετε σᾶς παρακαλοῦμεν, τήν ὅλη θρησκευτική στάση σας, συντασσόμενοι κακῶς μέ τήν ψευδοπροφήτισσα καί ἀντίχριστον Μπέϊλην, μέ τόν ἀντίχριστον Ἀρχαίκακον Ὅφιν καί Σατανά, ἵνα (προ)ἐτοιμάσετε τήν ὀδόν τοῦ διαβολάνθρωπου τῆς ἀπωλείας, τοῦ Τελικοῦ Ἀντιχρίστου.

Δυστυχῶς γιά σᾶς, ἡ Σατανική τριάδα, ὁ Ἀντίχριστος, ὁ Ψευδοπροφήτης καί ὁ Διάβολος, πρόκειται νά κατατροπωθοῦσιν ὁριστικῶς καί ἀμετάκλητα, εἰς τό τέλος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Αὐτό μάλιστα, ἔχει προφητευθεί πρό ἀρχαιοτάτων χρόνων ὐπό τοῦ Ἀποστόλου τῆς Ἀγάπης, Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη!

Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, σᾶς ὑπενθυμίζει ἀπειλητικά, στίς Ἀποκαλυπτικές ἐπιστολές Του:

Μετανόησον οὖν εἰ δέ μή, ἔρχομαι σοι ταχύ καί πολεμήσω μετ΄αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. (Ἀποκ. Β΄, 14-16)

Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΙ ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΜΕΝ ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ!!!
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ "ΜΑΓΕΙΡΕΥΑΝ"
ΤΟ "ΠΩΣ" ΚΑΙ ΤΟ "ΤΙ" ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ;!
ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΡΟΜΕΡΕΣ ΔΙΑΝΟΙΕΣ!!! ΦΤΟΥ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΜΑΤΙΑΣΩ!
ΚΑΙ ΤΣΟΥΠ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΟΥΝ;!
ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ!
ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟΣΟΦΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.
ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top