Όταν φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε να φάμε.

Όταν θα οδεύουμε στην καταστροφή και δεν θα μπορεί κανείς , άνθρωπος ή χώρα, πια να βοηθήσει.

Τότε μόνο θα στραφούμε στον μοναδικό σύμμαχό μας που δεν μας εγκαταλείψε ποτέ όταν Τον ζητήσαμε .

Τότε θα Του ζητήσουμε να μας ελεήσει.

Τότε θα δούμε την μοναδική κληρονομιά που κουβαλάμε σαν λαός εκλεκτός.

Και τότε θα καταλάβουμε για τι μας έχει προορίσει.


1 Αλλοίμονο σε αυτούς που κατεβαίνουν εις την Αίγυπτον, δια να ζητήσουν βοήθειαν· εις αυτούς, οι οποίοι έχουν πίστιν στο ιππικόν και εις τα πολεμικά άρματα, διότι είναι αυτά πολλά και δεν έχουν πίστιν και πεποίθησιν στον άγιον του Ισραήλ και τον Κύριο δεν εζήτησαν

2 Ο Θεός, εν τη απείρω αυτού σοφία, επέφερεν εναντίον αυτών θλίψεις, και τιμωρίας παιδαγωγικάς και ο λόγος Αυτού δεν θα αθετηθεί. Θα επαναστατήσει εναντίον των οίκων των πονηρών ανθρώπων και εναντίον της ματαίας αυτών ελπίδας

3 από άνθρωπον Αιγύπτιον και οχι από τον Θεόν· να έχουν εμπιστοσύνην εις τας σάρκας των ίππων· και ιδού, δεν υπάρχει δι' αυτούς καμία βοήθεια.

1 ΟΥΑΙ οἱ καταβαίνοντες εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ βοήθειαν, οἱ ἐφ᾿ ἵπποις πεποιθότες καὶ ἐφ᾿ ἅρμασιν, ἔστι γὰρ πολλά, καὶ ἐφ᾿ ἵπποις, πλῆθος σφόδρα, καὶ οὐκ ἦσαν πεποιθότες ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ τὸν Κύριον οὐκ ἐζήτησαν.3

2 καὶ αὐτὸς σοφῶς ἦγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς κακά, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐ μὴ ἀθετηθῇ, καὶ ἐπαναστήσεται ἐπ᾿ οἴκους ἀνθρώπων πονηρῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἐλπίδα αὐτῶν τὴν ματαίαν,

3 Αἰγύπτιον ἄνθρωπον καὶ οὐ Θεόν, ἵππων σάρκας καὶ οὐκ ἔστι βοήθεια·

Ησαΐας κεφ 31


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top