Πώς εκχωρούνται μη εισπραχθέντα ενοίκια στο Δημόσιο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ
Την εφορία τους θα πρέπει να επισκεφθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να εκχωρήσουν στο Δημόσιο τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2014 προκειμένου να απαλλαγούν από επιπλέον φόρους.
Τη διαδικασία με την οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εκχωρούν, χωρίς αντάλλαγμα, στο Δημόσιο μη εισπραχθέντα μισθώματα του έτους 2014 και να γλιτώνουν από τη φορολόγηση για τα ποσά αυτά, καθορίζει απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου.
Σύμφωνα με την απόφαση, ο φορολογούμενος-ιδιοκτήτης που επιθυμεί να εκχωρήσει τα ανείσπρακτα μισθώματα στο Δημόσιο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΟΥ, δήλωση εκχώρησης συνοδευόμενη υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνει τη μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, την ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων και τη μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων.
Με τη δήλωση εκχώρησης πρέπει επίσης να συνυποβάλλονται και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη είσπραξη των εκχωρούμενων μισθωμάτων, όπως αναφέρονται στη σχετική απόφαση. Η δυνατότητα υποβολής όλων των εντύπων και εγγράφων παρέχεται μετά το πέρας του φορολογικού έτους στο οποίο αφορά και πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αυτών, η δήλωση εκχώρησης δεν γίνεται δεκτή.
Η εκχώρηση ολοκληρώνεται με μόνη τη μονομερή δήλωση του εκχωρητή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το Δημόσιο και αναγγελία της εκχώρησης των μισθωμάτων στον οφειλέτη. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή και δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης.
Mόνο με δήλωση 
Στο μεταξύ με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση, με την οποία ορίζεται ότι για την έκδοση διοικητικών πράξεων όπως για παράδειγμα έκδοση φορολογικής ενημερότητας, για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται μόνο η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 στο οικείο τμήμα της ΔΟΥ, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.

Επισημαίνεται ότι οι εκτός Φορολογικής Διοίκησης Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται από τους πολίτες την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της αρμόδιας ΔΟΥ για δειγματοληπτικό έλεγχο. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου.
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top