ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Το PSI του Μαρτίου 2012 για το δημόσιο χρέος ( ο Ν. 4050/2012), επέφερε το «κούρεμα» και προκάλεσε και την οικονομική καταστροφή σε 15.000 μικροομολογιούχους –φυσικά πρόσωπα .

Μετά την προσφυγή τους, το ΣΤΕ με τις αποφάσεις 1116 και 1117 της 31/03/2014, απέρριψε το αίτημα τους θεωρώντας ότι το «κούρεμα» ήταν νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Αναφερόμαστε σε φυσικά πρόσωπα, όπου επέλεξαν να «επενδύσουν» τις καταθέσεις τους σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, είτε από προσωπική τους επιλογή, είτε επειδή τους προτάθηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο μέσος όρος ηλικίας των μικροομολογιούχων είναι άνω των 61 ετών, γεγονός που από μόνο του χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης από ένα σοβαρό κράτος, το οποίο θέλει να πολεμήσει τις ακραίες ανισότητες που έφερε η μνημονιακή πολιτική της συγκυβέρνησης.

Επίσης, δε σε κάποια «φυσικά» πρόσωπα επιβλήθηκε κούρεμα σε κρατικά ομόλογα τα οποία το Κράτος μονομερώς αποφάσισε να επιβάλλει ως αποζημιώσεις σε όσους απέλυε (π.χ. Ολυμπιακή).

Σαφώς, σε αυτή την περίπτωση, τίθεται θέμα ηθικής τάξης και κοινωνικής ευαισθησίας. Σε αυτή την περίπτωση, μιλάμε για άνιση μεταχείριση των καταθετών-αποταμιευτών, αφού όσοι δεν είχαν ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου δεν υπέστησαν καμία ζημιά .

Άλλωστε, αντίστοιχα, το Ελληνικό Δημόσιο με το Ν. 4046/2012 ( άρθρα 3 παρ. 5 και 6 ) έλαβε σχετική πρόνοια για τις ελληνικές τράπεζες, τις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία και τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και εξασφάλισε για αυτά φορολογικές αποσβέσεις και φορολογικούς συμψηφισμούς προκειμένου να απομειώσουν, μέχρι πλήρους εξαλείψεως, την ζημιά που υπέστησαν από το PSI PLUS , δεδομένων και των λοιπών επιπρόσθετων δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αντιμετώπιζαν λόγω της οικονομικής κρίσης της Χώρας.

Το μέγεθος της ζημιά που υπέστησαν οι μικροομολογιούχοι είναι της τάξης του 53,5%, περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

‘Αρθρο …….

Το Ελληνικό Δημόσιο θα προβεί στην έκδοση νέων ομολόγων ειδικού σκοπού «ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» σε αντικατάσταση των υπαρχόντων σε όλες τις κατηγορίες οι οποίες υπέστησαν κούρεμα.

Η ονομαστική τους αξία θα είναι, τουλάχιστον, ίση με το 80% της συνολικής τους απώλειας από την τιμή κτήσης (δηλ. του 80% του 53,5% = 42,8 %). Το Ελληνικό Δημόσιο με σχετική απόφαση θα βεβαιώσει ως οφειλή του, το ποσοστό αποκατάστασης προς όσα φυσικά πρόσωπα υπέστησαν κούρεμα.

Τα ομόλογα (« ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ») θα είναι ονομαστικά, μεταβιβάσιμα και υποδιαιρούμενα ( π.χ. ομόλογο αξίας 50.000,00€ θα μπορεί να τμηθεί σε 50 μέρη των 1.000,00€ ή σε 100 μέρη των 500,00€ ) . Η μεταβίβαση θα γίνεται με συμβολαιογραφική τραπεζική πράξη, πιστοποιημένη από το Ελληνικό Δημόσιο σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή και νομικό πρόσωπο, με σκοπό την αποκλειστική αποπληρωμή υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο π.χ. ΕΝΦΙΑ , ΕΦΟΡΙΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

Τα ομόλογα (« ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ») θα αντικαταστήσουν τα ομόλογα (δύο κατηγοριών) που έχει εκδώσει το Κράτος. Τα ομόλογα που λήγουν το 2042, να αντικατασταθούν με τα αντίστοιχα « ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ », που θα λήγουν το 2023 και αντίστοιχα αυτά που λήγουν το 2023 να αντικατασταθούν με νέα λήξης το 2018. Αυτό θα πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση του ΟΔΔΗΧ και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα πρέπει επίσης να είναι ονομαστικά, μεταβιβάσιμα και υποδιαιρούμενα. Το κόστος της έκδοσης των «ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» δε θα ξεπερνά το 2,5% της ονομαστικής τους αξίας και θα βαρύνει τον ομολογιούχο.

Παράλληλα το Κράτος ανοίγει την δευτερογενή αγορά Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε όλα τα φυσικά πρόσωπα ( διασταύρωση με taxisnet, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ ) και νομικά πρόσωπα, με αυστηρά Ελληνικό ΑΦΜ και δραστηριότητα και φορολόγηση στην Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των βεβαιωμένων υποχρεώσεων τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει έναρξη ισχύος προσωπικών ομολογιακών τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων, σε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ έχοντας ως ρήτρα την απαγόρευση κατάθεσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου τους σε ξένες τράπεζες.


Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014


ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top