Ή εταιρία «Σκοπιά» πραγματοποιεί κάθε χρόνο μιά τριήμερη συνέλευση. Ή φετινή έγινε άπό 27 έως 29 Ιουνίου 2014, στό κεντρικό στάδιο Ο.Α.Κ.Α. στό Μαρούσι. Κύριο θέμα της ήταν ή ίδρυση τής «βασιλείας τού Ιησού Χριστού άοράτως στούς ούρανούς». Ό Ιησούς Χριστός κυβερνάει μέ τήν «Βασιλεία Του, άπό τό 1914 έως σήμερα, τό 2014 .Εορτή δηλαδή 100 χρόνων τής «κυβέρνησης - βασιλείας», ή οποία είναι μία πραγματική «Κυβέρνηση» άφού έχει:
«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.», «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (ο Ιησούς Χριστός έχει 144.000 συγκυβερνήτες), «ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ» (Αποτελείται άπό κραταιούς άγγέλους), «ΕΔΡΑ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».
«Ο θρόνος του Ιησού Χριστού είναι στον ουρανό στο πλευρό του Πατέρα του. Ο ουρανός είναι η μεγαλοπρεπής κατοικία της αγιότητας και δόξας του Ιεχωβά (Ησ. 69:15) Πρόκειται για πραγματικό τόπο. ΝΑΙ, και μάλιστα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε πρωτεύουσα ή κυβερνητικό κτίριο μπορείτε να δείτε, διότι τα ουράνια πράγματα δεν φθείρονται (Ματθ. 6:20)».
«ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΓΗ». «Σήμερα οι υπήκοοι του Ιεχωβά, μοιάζουν με ξένους κατοίκους, που ζουν σαν νομοταγείς πολίτες σε κάθε χώρα και έθνος».
«ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ». «Η Βασιλεία του Θεού σύντομα θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του».
«ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΣΙΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ». «Ο πληθυσμός των οσίων υπηκόων της Βασιλείας, 7,5 εκατομμύρια.
Όλα αύτά καταγράφονται στό βιβλίο «Η βασιλεία του Θεού ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ» σελ. 26-27.
Ό «δούλος» συγκέντρωσε πάλι χιλιάδες κόσμο, διέθεσε άπειρα βιβλία, βιβλιάρια, φυλλάδια καί δίσκους. Σκοπός; Ή έπιβολή των διδασκαλιών καί των κατά καιρούς άλλαγών τους, στούς οπαδούς, κρατώντας τους σέ τυφλή ύποταγή καί σέ διαρκή έγρήγορση. Μέ τό νέο έφεύρημα: «μια προσεκτική επανεξέταση» -τά προηγούμενα χρόνια είχαμε τό «ζωηρότερο φώς». Άρα ομολογεί ο «δούλος» ότι οί προηγούμενες διδαχές του ήταν... έκ τού προχείρου;
Διαβάζουμε άπό τό βιβλίο «Η βασιλεία του Θεού Κυβερνάει», σελ. 222: «Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ». «Ο Βασιλιάς μας έχει συγκροτήσει ένα στράτευμα από πρόθυμους στρατιώτες. Έχει καθαρίσει και εξαγνίσει τους ακολούθους του πνευματικά και ηθικά. Και παρά τις προσπάθειες που έχουν κάνει οι εχθροί της βασιλείας για να μας διαιρέσουν, απολαμβάνομε παγκόσμια ενότητα σήμερα. Αυτά μαζί με πολλά άλλα επιτεύγματα της Βασιλείας μας πείθουν... ότι από το 1914, ο Βασιλιάς μας κυβερνάει ανάμεσα στους εχθρούς της βασιλείας».
Τό κείμενο αύτό τής έταιρίας, μάς λέει ότι ο Ιησούς Χριστός άρχισε νά κυβερνάει μαζί μέ τήν βασιλεία Του, άπό τό 1914. Ό Κ. Ρώσσελ όμως κήρυττε ότι ή ίδρυση τής βασιλείας τού Θεού έχει ήδη άρχίσει άπό τό 1878 μ.Χ. («Γραφικαί Μελέται» τόμος Β σελ. 113,114). Ή ίδια διδασκαλία συνεχίστηκε άπό τόν Ί. Ρόδερφορδ. Όπως γράφει, τό 1924, στό βιβλίο του «Επιθυμητή Κυβέρνηση», στήν σελ. 21, ή ίδρυση τής Βασιλείας έγινε τό 1878. Ή διδασκαλία αύτή άλλαξε στό διάστημα ένός έτους άπό τόν Ί. Ρόδερφορδ. Τό 1925 διαβάζομε στή «Σκοπιά», 15-9-25: «Ή γέννησις της βασιλείας τό 1914».
Όλα αύτά τά μυθεύματα της «Σκοπιάς» μέ τίς διάφορες χρονολογίες του δούλου, είναι φυσικά έκτός Αγίας Γραφής. Ό Ίησους Χριστός δέν περίμενε ούτε τό 1878 ούτε τό 1914, γιά νά γίνει Βασιλιάς αλλά «γεννήθηκε Βασιλιάς». Στήν Π.Δ. ό προφήτης Ήσαΐας, 750 έτη περίπου πρό της γεννήσεως του Ίησου Χριστού, προφητεύει τήν βασιλεία Του (Ήσαΐας Θ' 6, 7). Τό ίδιο διαβάζομε στήν Κ. Δ. (Ματθαίος Β' 2, ΚΕ' 31-46 καί Ιωάννης Α' 50, ΙΒ' 13 καί ΚΑ' 5).
Συνεχίζουμε από τό ίδιο βιβλίο: Σελ. 223, 224: «Ξεκινάει η Μεγάλη θλίψη». «Τι θα καταστραφεί πρώτα; η “Βαβυλώνα η Μεγάλη " η παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας γνωστή και ως η “πόρνη" (Αποκ. 17: 5, 6, 15)... Αυτή η καταστροφή θα απο- τελέσει την εναρκτήρια φάση της “Μεγάλης θλίψης" (Ματθ. 24: 21-22, Β Θεσ. 2: 8). Συντομεύονται οι ημέρες. Ο Βασιλιάς μας αποκάλυψε τι θα συμβεί σε αυτό το σημείο στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης.
Ο Ιησούς δήλωσε: “Για χάρη των εκλεγμένων θα συντομευθούν εκείνες οι ημέρες (Ματθ. 24:21-22), τα λόγια του Ιησού εκπληρώθηκαν το 66 Κ.Χ, όταν ο Ιεχωβά “συντό- μευσε" την επίθεση του Ρωμαϊκού στρατού (Μαρκ. 13: 20). Τι θα συμβεί σε παγκόσμια κλίμακα στη διάρκεια της επερχόμενης μεγάλης θλίψης;1 Ο Ιεχωβά μέσω του Βασιλιά μας θα “συντομεύσει" την επίθεση των Ηνωμένων Εθνών στη θρησκεία, ώστε η μία και μοναδική αληθινή θρησκεία θα επιζήσει (Ψαλμ. 96: 5). Ποια γεγονότα θα συμβούν όταν θα έχει περάσει αυτό το στάδιο της μεγάλης θλίψης;».
Ας δουμε, τώρα, τί γράφει γι' αύτό ή «Σκοπιά» σέ παλαιότερα κείμενά της:
1928, «Κυβέρνησις», σελ. 293: «Μετά το 1918 θά έλθει από των Έθνων μεγάλη θλίψη... αυτή είναι ο Άρμαγεδδώνας. (Ματθ. ΚΔ' 21».
Ή «Σκοπιά» έδώ ταυτίζει τήν μεγάλη θλίψη μέ τόν Αρμαγεδδώνα.
1936, «Πλούτη», σελ. 222: «Διαρκούσης της περιόδου τού Παγκοσμίου Πολέμου οί πιστοί αφοσιωμένοι άγιοι τού Θεού επί της γης ενρίσκοντο εις κίνδυνο θανάτου. Διά τούς εκλεκτούς ή περίοδος θλίψεως πού άρχισε τό 1914 εκολοβώθη τό 1918 μετά τήν παύση τού Παγκοσμίου Πολέμου. Παρουσιάζεται μιά διακοπή της Μεγάλης θλίψεως από τό 1914-1918 μέ τήν παύση τού Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι ώστε νά δυνηθούν νά νπηρετήσουν τόν Ιεχωβά».
Κατά τήν «Σκοπιά» αύτό ήταν τό μήνυμα του «δούλου» τότε. Τό 1994 όμως έγραφε τά έξής:
1994, «Σκοπιά», 15-2-94, σελ. 17:... «Επί χρόνια πίστευαν ότι η σύγχρονη Μεγάλη θλίψη είχε ένα εναρκτήριο μέρος που αντιστοιχούσε στον καιρό του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, κατόπιν διακόπτονταν για κάποιο διάστημα και θα κατέληγε. στον πόλεμο της μεγάλης ημέρας του Θεού Παντοδύναμου... Ωστόσο η Σκοπιά της 15-7-50 επανεξέτασε την προφητεία του Ιησού Χριστού... Έδειξε ότι θα μπορούσε ένα εναρκτήριο μέρος κατά τα έτη 1918-1919 να διακοπεί επί μερικές δεκαετίες και να συνεχιστεί αργότερα. Η Μεγάλη θλίψη που δεν πρόκειται να συμβεί πάλι, είναι ακόμη εμπρός μας».
2013, «Σκοπιά», 15-7-13, σελ. 3: «Επί σειρά ετών πιστεύαμε ότι η Μεγάλη θλίψη άρχισε το 1914-1918 όταν τερματίστηκε ο πόλεμος... θεωρούσαμε ότι η Μεγάλη θλίψη είχε τρεις φάσεις: Θα υπήρχε μία αρχή 1914-1918, θα ακολουθούσε μία διακοπή από το 1918 και έπειτα και η θλίψη θα ολοκληρωνόταν μετά τον Αρμαγεδδώνα. Εν τούτοις έπειτα από περαιτέρω εξέταση της προφητείας του Ιησού αντιληφθήκαμε ότι ένα τμήμα αυτής της προφητείας έχει δύο εκπληρώσεις (Ματθ. 24:21-22). Μια αρχική... στην Ιουδαία τον πρώτο αιώνα Κ.Χ. Αυτή η βαθύτερη κατανόηση οδήγησε σε διασαφηνίσεις. Διακρίναμε ότι το πρώτο στάδιο δεν άρχισε το 1914».
Σελ. 4, 5: «Στην πρώτη εκπλήρωση το “αηδιαστικό πράγμα" (Ματθ. 24:15, 16) θα επιτεθεί στην Βαβυλώνα τη Μεγάλη... Τα λόγια του Ιησού δείχνουν ότι θα μεσολαβήσει κάποια περίοδος χρόνου μέχρι την έναρξη του Αρμαγεδδώνα. Κατόπιν θα δούμε στον Αρμαγεδδώνα το αποκορύφωμα της Μεγάλης θλίψης».
Ό μακαριστός π. Αντώνιος Αλεβιζόπου- λος στό βιβλίο του «Μάρτυρες τού Ιεχωβά καί ’Ορθοδοξία», μιλώντας γιά τή «μεγάλη θλίψη» γράφει τά έξης: «Τό δέσιμο του Σατανά δέν είναι απόλυτο καί η κρίση δέν είναι τελική. Θά λυθεί μετά "1.000 χρόνια" καί θά κηρύξει διωγμό έναντίον τών πιστών καί της Εκκλησίας. Θά ξεσηκώσει τά ασεβη έθνη καί τότε θά ακολουθήσει η τελική κρίση σύμφωνα μέ τήν Αποκάλυψη (Αποκ. Κ' 8-10 καί Θ' 20). Αλλά καί η βασιλεία τών πιστών δέν θά είναι πλήρης. Αποτελεί πρόγευση καί προοίμιο της αιώνιας Βασιλείας μετά τήν καταδίκη του θηρίου, του ψευδοπροφήτου καί του ίδιου του Σατανά... Πρόκειται γιά τή "μεγάλη θλίψη" πού θά κορυφωθεί μέ τήν δράση του Αντίχριστου, πρίν από τήν δευτέρα παρουσία του Χριστου» (σελ. 185). Καί στή σελ. 187 σημειώνει:
«Ένα από τά "σημεία" πρίν από τήν δευτέρα παρουσία του Χριστου είναι η "μεγάλη θλίψη"».
Όλοκληρώνοντας τήν Ορθόδοξη διδασκαλία γιά τήν «μεγάλη θλίψη» καταλήγει: «Ή δευτέρα παρουσία: Οταν τελειώσει η "μεγάλη θλίψη" θά γίνουν κοσμοϊ- στορικά γεγονότα (Ματθ. ΚΔ' 29, Μάρκ. ΙΓ1 24, Αποκ. ΣΤ1 12-14, Ήσαΐας ΙΓ1 9-10, Πράξ. Β1 19-20) καί τότε θά φανεί τό σημείον του Ύίου του ανθρώπου (Ματθ. ΚΔ' 2-30). Ή δευτέρα παρουσία δέν θά γίνει πρίν από τήν "μεγάλη θλίψη", αλλά εύθύς μετά τήν θλίψη τών ημερών έκείνων (Ματθ. ΚΔ' 29). Ή δευτέρα παρουσία του Κυρίου δέν συμπίπτει μόνο μέ τήν γενική ανάσταση, άλλά καί μέ τήν κρίση» (σελ. 191).
Συνεχίζουμε από τό βιβλίο της «Σκοπιάς»: «Η βασιλεία του Θεού Κυβερνάει»:
Σελ. 226: «Γεγονότα που οδηγούν στον Αρμαγεδδώνα: Η προφητεία του Ιησού τις τελευταίες ημέρες... κατά το χρονικό διάστημα που θα προηγηθεί του Αρμαγεδδώνα».
«Ουράνια φαινόμενα. Ο Ιησούς προλέγει: Ο Ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό. Αναφερόταν ο Ιησούς και σε υπερφυσικά φαινόμενα στους ουρανούς; Ίσως. (Ησαΐας 13:9-11, Ιωήλ 2:1,30,31). Ποια θα ήταν η αντίδραση των ανθρώπων; ...θα νοιώθουν “οδύνη" επειδή θα βρίσκονται σε αδιέξοδο (Λουκάς 21:25, Σοφ. 1:17)».
Καί γιά τήν «Εξαγγελία κρίσης», γράφει:
«Όλοι οι εχθροί της Βασιλείας του Θεού... θα παραστούν μάρτυρες ενός γεγονότος, που θα επιτείνει την ταραχή τους. Ο Ιησούς λεει: “Θα δουν τον Γιο του ανθρώπου να έρχεται μέσα σε ένα σύννεφο με μεγάλη δύναμη και δόξα" (Μαρκ. 13: 26). Αυτή η υπερφυσική επίδειξη δύναμης θα σημαίνει ότι ο Ιησούς έχει έρθει για να εξαγγείλει κρίση... βρίσκουμε πληροφορίες στην παραβολή προβάτων και κατσικιών (Ματθ. 25: 31-33, 46). Οι όσιοι υποστηρικτές της Βασιλείας θα κριθούν ως “πρόβατα" και θα σηκώσουν τα κεφάλια τους. “ότι πλησιάζει η απελευθέρωσή τους". Οι ενάντιοι της Βασιλείας θα κριθούν ως “κατσίκια" και θα κτυπούν τον εαυτό τους. καταλαβαίνοντας ότι τους περιμένει αιώνια εκκοπή (Ματθ. 24: 30, Αποκ. 1: 7)».
Επίδειξη δυνάμεως του Ίησου χαρακτηρίζει η «Σκοπιά» τήν ένδοξη καί έπιφανη δευτέρα παρουσία Του. Επιδειξιομανη παρουσιάζει τόν Ιησού Χριστό λόγω ύπερφυσικής δυνάμεως όπως ισχυρίζεται. Φυσικά όλη η πορεία Του στή γή είναι ύπέρλογα φαινόμενα. Άς άναλογιστεί ό «δούλος» τά θαύματα τού Ιησού. Από τό θαύμα στόν έν Κανμ γάμο, τίς ίάσεις καί τίς αναστάσεις νεκρών μέ αποκορύφωμα τή δική Του Ανάσταση καί Ανάληψη μέ τό ένδοξο καί άφθαρτοποιημένο σώμα Του.
Συνέχεια άπό τό βιβλίο τής «Σκοπιάς»:
Σελ. 227: «Αφού ο Ιησούς εξαγγείλει την κρίση του... θα απομένουν ακόμα κάποια βαρυσήμαντα γεγονότα μέχρι να ξεκινήσει ο πόλεμος του Αρμαγεδδώνα (Ματθ. 25:32). Θα εξετάσουμε δύο από αυτά: την επίθεση του Γωγ και την συγκέντρωση των χρισμένων... Ο Λόγος του Θεού δεν αποκαλύπτει τον ακριβή χρόνο στον οποίο θα συμβούν. Μάλιστα φαίνεται πιθανό ότι το ένα θα διασταυρωθεί με το άλλο σε κάποιο βαθμό».
«Μια ολομέτωπη επίθεση».
«Ο Γωγ του Μαγώγ θα επιτεθεί στους εναπομείναντες χρισμένους και τους συντρόφους τους, τα άλλα πρόβατα (Ιεζ. 38: 2, 11). Αυτή η επίθεση εναντίον της εγκαθι- δρυμένης διακυβέρνησης της Βασιλείας θα είναι η τελευταία μάχη του Σατανά στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον του χρισμένου υπολοίπου από τότε που εκδιώχθηκε από τον ουρανό (Αποκ. 12: 7-9)».
Πότε όμως έκδιώχθηκε ό Σατανάς άπό τόν ούρανό; Τήν απάντηση τήν δίνει η έταιρία τού «δούλου»:
1927, «Δημιουργία», σελ. 332: «Ό Σατανάς υπήρξε άόρατος κυβερνήτης των κυβερνητικών οργανώσεων. Επειδή ήταν άόρατος στόν άνθρωπο εκυβέρνησε επίσης καί τόν ουρανό τού άνθρώπου... Ή Γραφική άπόδειξις είναι, ή έξωση αυτή τού Σατανά, έλαβε χώρα κατά τό 1914».
1950, «Έστω ό Θεός άληθής», σελ. 62: «Καί έγινε πόλεμος εν τω ουρανώ. Ό Μιχαήλ καί οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά τού δράκοντος... Καί ερρίφθη ό δράκος ό μέγας, ό οφις ό άρχαίος, ό καλούμενος Διάβολος καί ό Σατανάς... ερρίφθη εις τήν γήν... υπάρχουν άφθονες άποδείξεις ότι αυτό τό όραμα επραγματοποιήθη στό 1914-1918 μ.Χ.».
1964, «Γενηθήτω τό θέλημά σου», σελ. 353: «Ό Διάβολος ήττήθη άπό τόν Μιχαήλ καί υπάρχει Γραφικός λόγος νά πιστεύωμε ότι τόν καιρό τού έορτασμού τού δείπνου τού Κυρίου στίς 26-3-1918 ό Σατανάς κατερρίφθη στή γή».
Οί απαντήσεις αύτές δίνουν τήν εύκαιρία έπιλογής στούς «μάρτυρες τού Ιεχωβά» καί συγχρόνως δηλώνουν τήν άναξιο- πιστία τού «δούλου». Πότε τελικά νικιέται ό Σατανάς: τό 1914-1919 η θά ηττηθή στήν τελευταία μάχη;
Συνέχεια άπό τό βιβλίο τής «Σκοπιάς»: «Η συγκέντρωση των χρισμένων», σελ. 227.
«Τόσο ο Ματθαίος όσο και ο Μάρκος κατέγραψαν τη δήλωση του Ιησού σχετικά με τους “εκλεγμένους" χριστιανούς (χρισμένους) με το πνεύμα ως μέρος μιας σειράς γεγονότων που θα συμβούν πριν το ξέσπασμα του Αρμαγεδδώνα».
Σελ. 228: «...Ο Ιησούς προφητεύει: Τότε θα αποστείλει τους αγγέλους και θα συγκεντρώσει τους εκλεγμένους του... (Μαρκ. 13: 27, Ματθ. 24: 31). Σε ποια συγκέντρωση αναφέρεται εδώ ο Ιησούς; Δεν μιλάει για το τελικό σφράγισμα του υπολοίπου ... το οποίο θα συμβεί ακριβώς προτού αρχίσει η μεγάλη θλίψη; Έτσι λοιπόν μετά την έναρξη της ολομέτωπης επίθεσης του Σατανά στο λαό του Θεού, οι χρισμένοι που θα απομένουν στη γη θα συγκεντρωθούν στον ουρανό. Πώς σχετίζεται αυτή η συγκέντρωση του υπολοίπου με το γεγονός που θα συμβεί στη συνέχεια, τον Αρμαγεδδώνα;».
«Ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η συγκέντρωση υποδεικνύει ότι όλοι οι χρισμένοι θα είναι στον ουρανό, προτού ξεκινήσει ο πόλεμος του Θεού ο Αρμαγεδδών».
«Στον ουρανό, οι 144.000 συγκυβερνήτες του Χριστού θα λάβουν εξουσία για να χρησιμοποιήσουν μαζί με τον Ιησού το “σιδερένιο ραβδί της καταστροφής των εχθρών της Βασιλείας του Θεού" (Αποκ. 2:26,27). Έπειτα... μαζί με τους κραταιούς αγγέλους οι αναστημένοι χρισμένοι θα ακολουθήσουν τον Χριστό τον πολεμιστή Βασιλιά. Όταν λάβει χώρα αυτή η βίαιη σύγκρουση, ο πόλεμος του Αρ- μαγεδδώνα θα έχει ξεκινήσει (Αποκ.16:16)».
Ό Άρμαγεδδώνας είναι περιοχή της Ιερουσαλήμ, όπου έγιναν μάχες αιματηρές (Ζαχαρίας ΙΒ' 11). Ή Αγία Γραφή χρησιμοποιεί αυτό τόν όρο γιά νά τονίσει τήν Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Άλλες αντίστοιχες διατυπώσεις είναι: «ή ήμέρα έκείνη», «ήμέρα τού Κυρίου μεγάλη καί έπιφανής», «ήμέρα κρίσεως», «ήμέρα οργής».
Ό Άρμαγεδδώνας ταυτίζεται μέ τήν ένδοξη Δευτέρα Παρουσία τού Ιησού Χριστού. Ή «Σκοπιά» έχει τήν δική της διδαχή καί όχι τής Αγίας Γραφής. Ξεχωρίζει τόν Άρμαγεδδώνα από τήν Δευτέρα Παρουσία τού Κυρίου καί περιγράφει έναν κατά γράμμα πόλεμο καί τόν Ιησού Χριστό «σφαγέα».
Διαβάζουμε από τό βιβλίο τής «Σκοπιάς», «Η βασιλεία του Θεού Κυβερνάει», σελ. 230: Πώς να προετοιμαστούμε»:
«Πώς να προετοιμαστούμε για τα συνταρακτικά γεγονότα που πρόκειται να έρθουν; Η επιβίωση θα εξαρτηθεί από την “υπακοή". Ο Ιεχωβά προείπε ότι η Βαβυλώνα επρόκειτο να κατακτηθεί... Πήγαινε, λαέ μου... Κρύψου, για μια στιγμή μόνο μέχρι να περάσει η κατάκριση (Ησαΐας 26: 20). Ποιο είναι το δίδαγμα για εμάς; Όπως ίσχυε και για εκείνους τους αρχαίους του Κυρίου, η επιβίωση από... τις οδηγίες του Ιεχωβά (Ησαΐας 30:21). Τέτοιες οδηγίες έρχονται σε εμάς μέσω της διευθέτησης της εκκλησίας. Ως εκ τούτου θέλουμε να αναπτύσσουμε ολόκαρδη υπακοή στην κατεύθυνση που λαβαίνουμε (1 Ιωάννης 5: 3). Ας κάνουμε αυτό σήμερα... χάρη σε αυτή τη θεϊκή προστασία θα μπορέσουμε να δούμε από πρώτο χέρι πώς θα εξαλείψει εντελώς τους εχθρούς της η Βασιλεία του Θεού. Τι αλησμόνητο γεγονός θα είναι αυτό».
Ό «δούλος» παρουσιάζει γιά πολλαπλή φορά τόν έαυτό του χωρίς αιδώ. Ανάλγητος, πολεμοχαρής, φιλόδοξος γιά έξουσίες καί κυβερνήσεις, γιά μιά παγκόσμια κυριαρχία έπί τού γένους των άνθρώπων· μέ τήν ύπόσχεση ένός παραδείσου στή γή, μέ όλες τίς σαρκικές έπιθυμίες καί άπολαύ- σεις. Ή Αγία Γραφή γιά τήν οποία άδιαφο- ρεί -κηρύττοντας τίς διδαχές του μέσα άπ' τό δικό του «εύαγγέλιο»- τόν διαψεύδει καί πάλι (Α' Κορ. Ε' 12-14, Λουκά Κ' 27-37).
Ό στόχος είναι ένας: ή προτροπή πρός τούς οπαδούς, γιά ανάπτυξη ολόκαρδης ύπακοής στήν κατεύθυνση των οδηγιών τής «θεϊκής προστασίας» μέσω τού «δούλου».
ΠΗΓΗ : ''διάλογος''
 
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top