Το Σάββατο σε προηγούμενο δημοσίευμά του το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ είχε θέσει τον προβληματισμό σχετικά με την παντελή απουσία εγκυκλίων για την έναρξη της νηστείας των Χριστουγέννων. Τουλάχιστον βρέθηκε μια Μητρόπολη, αυτή των Κυθήρων, που εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για την Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων.
Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος:

Ποιμαντορική Εγκύκλιος

(υπ' αριθ. 121/2014)

Προς
Τον Ιερόν Κλήρον και
τον Χριστώνυμον Λαόν της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Κυθήρων και Αντικυθήρων
«Σωματωθέντα τον Κτίστην των απάντων, έσχες εν τη μήτρα σου Θεομακάριστε, αναμορφούντα τον άνθρωπον, τον πριν πεσόντα, τη παραβάσει διά του όφεως»(Προεόρτιος ύμνος)

Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Αδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά·

Ήδη, από την χθεσινή ημέρα εισήλθαμε με την Χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις την αγία περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων, η οποία, ως γνωστόν, διαρκεί 40 ημέρες, μέχρι και την παραμονή της μεγάλης Δεσποτικής εορτής της Γεννήσεως του Χριστού. Δι' αυτόν τον λόγον άρχισαν πλέον οι προεόρτιοι ύμνοι, οι οποίοι μας προετοιμάζουν διά την υποδοχήν της μητροπόλεως αυτής των εορτών της Χριστιανωσύνης.

«Σωματωθέντα τον Κτίστην των απάντων, έσχες εν τη μήτρα σου Θεομακάριστε...». Με την ενανθρώπησιν του Κτίστου των απάντων εκ των αγνών αιμάτων της Υπεραγίας Θεοτόκου, αναμορφούται ο άνθρωπος και η ανθρωπότης όλη, η οποία έπεσε εις τα δίκτυα της αμαρτίας, λόγω της παρακοής και παραβάσεως της θείας εντολής από τους Πρωτοπλάστους Αδάμ και Εύαν, με την συμβουλήν του δολίου όφεως διαβόλου. Καί επιτυγχάνεται αυτή η ανάπλασις και αναμόρφωσις του ανθρώπου και της ανθρωπότητος, διότι η Αγνή Παρθένος εγέννησε κατά τρόπον υπερφυσικόν και ανέκφραστον τον Θεόν Λόγον και ελευθέρωσε με τον θείον τόκον της από την φθοράν όλην την φύσιν, η οποία επαλαιώθη και ημαυρώθη από την αμαρτίαν και τον θάνατον. Δι' αυτόν τον λόγον, λέγει εις το υπέροχον αυτό προεόρτιο Θεοτοκίο ο ιερός υμνωδός, υμνούμεν και δοξάζομεν την χάριν σου Παρθένε ανύμφευτε, διά της οποίας σκέπεις και σώζεις εκείνους, οι οποίοι σε δοξάζουν εν πίστει και πόθω.

Πάντοτε πρέπει να ενθυμούμεθα ευγνωμόνως και ευσεβώς την διά της Πανάγνου Θεομήτορος άπειρον και ασύλληπτον εις τον ανθρώπινον νούν μας Θεία ευεργεσία του Τριαδικού Θεού προς την ανθρωπότητα και τον κόσμον όλον, με την Θεία ενανθρώπησι του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Εις την αυθόρμητη απάντησι και ανταπόκρισι του Αποστόλου και μετέπειτα Ευαγγελιστού Ματθαίου του τελώνου εις το θείο προσκλητήριο «ακολούθει μοι», διαπιστώνουμε το αναπλαστικό και αναμορφωτικό έργο του Θεανθρώπου Χριστού εις το ανθρώπινο γένος. Τον μαγνητίζει και τον σαγηνεύει αμέσως και τον επιστρατεύει εις την καλή και ευλογημένη στρατεία. Ο ιερός υμνογράφος αποδίδει ωραιότατα αυτό το θαύμα της κατά Θεόν επιστρατεύσεως του μαθητού Ματθαίου λέγων· «Τού τελωνίου τον ζυγόν, απορρίψας εμφρόνως, Χριστώ κατηκολούθησας, ω Ματθαίε θεόφρον, τοις ίχνεσι δε τοις αυτού, θαυμαστώς επόμενος, εν μετοχή εγεγόνεις, της αυτού βασιλείας, και της δόξης κοινωνός, και μύστης των απορρήτων». Αφού, δηλαδή, απέβαλες και απετίναξες τον ζυγό του τελωνίου, του φοροεισπράκτορα, με τον θείο φωτισμό και την θεία φρόνησι, ακολούθησες πιστά τον Χριστόν, ω Ματθαίε θεόφρον. Ως συνεπής ιχνηλάτης δε του Χριστού, που σε διέκρινε αξιοθαύμαστος ιερός ζήλος, έγινες μέτοχος της πνευματικής βασιλείας Του, και κοινωνός της θείας δόξης, και μύστης των απορρήτων θείων μυστηρίων.
Αγαπητοί μου Αδελφοί,
Ο πνευματικός αγώνας της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων με την μετάνοια και την νηστεία, με την ταπείνωσι και την εγκράτεια, με την μελέτη του Θείου λόγου και την περισσότερη λατρευτική μυστηριακή ζωή, διεξάγεται θεάρεστα και με επιτυχία, εάν πρωτίστως αναλογιζόμεθα με απέραντη ευγνωμοσύνη ότι ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός μας ευδόκησε δι' άκραν αγαθότητα και φιλανθρωπία να σαρκωθή ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ζήση επί 33 χρόνια εις τον πλανήτην μας ως ταπεινός άνθρωπος διά να σώση τον πλανηθέντα από τον διάβολο και την αμαρτία άνθρωπο.

Τα πνευματικά μας αγωνίσματα εξασφαλίζουν την θεία ευλογία και επιτυχία όταν, όπως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, απαρνηθούμε τον ζυγόν της αμαρτίας και της δουλείας εις τα εφάρματα πάθη και ακολουθήσωμε πιστά και αποφασιστικά τον Σωτήρα μας μας Ιησούν Χριστόν. Όταν βαδίζωμε εις τα ίχνη του Θείου Διδασκάλου, ακολουθούντες τον θεοχάρακτο δρόμο της μετανοίας και φυλάσσοντες τον θείο νόμο και τα θεία προστάγματα του Ιερού Ευαγγελίου. Όταν γίνωμε με την Χάριν του Θεού κοινωνοί και μέτοχοι της ανεκλαλήτου χαράς και ευφροσύνης της Βασιλείας του Θεού και της θείας δόξης, αλλά και μύστες των απορρήτων θείων και ουρανίων μυστηρίων και αποκαλύψεων. Ιδού το δυσθεώρητον ύψος των πνευματικών προσαναβάσεών μας.
Ας αγωνισθούμε φιλότιμα και αποφασιστικά, αδελφοί μου, εις τον προκείμενον αγώνα της Αγίας Τεσσαρακοστής με αγάπη, ταπείνωσι, απλότητα, αγαθότητα καρδιάς και πόθο των πνευματικών αγαθών.

Οι Ιερείς μας και οι εντεταλμένοι άγιοι Πνευματικοί θα σας δώσουν μαζί με τις άλλες πνευματικές ευκαιρίες και την δυνατότητα του θείου λουτρού της μετανοίας και εξομολογήσεως σε τακτές ημέρες και ώρες. Επωφεληθείτε της μεγάλης αυτής θείας ευεργεσίας διά την πνευματικήν σας λύτρωσι και την ψυχική σωτηρία. Καλή και ευλογημένη η Αγία Τεσσαρακοστή!

Μετά πατρικών ευχών
Ο Μητροπολίτης
† Ο Κυθήρων Σεραφείμ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top