Το σίριαλ του ΕΝ.Φ.Ι.Α. καλά κρατεί. Μπορεί ο νόμος να έχει ψηφιστεί από τον Δεκέμβριο του 2013, νόμος ο οποίος υποτίθεται ότι είχε μελετηθεί περίπου άλλους 6 μήνες πριν ,αλλά δυστυχώς τα προβλήματα καλά κρατούν και το σίριαλ δεν βρίσκεται ακόμα ούτε στα μισά της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του.

Ηλίας Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικός

Μέχρι στιγμής υπάρχουν αρκετοί φορολογούμενοι που έχουν «ψηφίσει» στην κάλπη του ΕΝ.Φ.Ι.Α. πληρώνοντας την πρώτη δόση, φορολογούμενοι πεθαμένοι που αναστήθηκαν μέσω του ΕΝ.Φ.Ι.Α. το οποίο τους μετατρέπει σε ιδιοκτήτες ακινήτων ενώ έχουν πεθάνει εδώ και αρκετά χρόνια και τέλος υπάρχουν φορολογούμενοι που περιμένουν να έρθει η σειρά τους για να δούνε το τελικό πόσο φόρου που θα πληρώσουν τελικά. Οι φορολογούμενοι αυτοί είναι οι δικαιούχοι της έκπτωσης του 50% αλλά και οι δικαιούχοι της έκπτωσης 100% αλλά και οι δικαιούχοι της έκπτωσης 20% στα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Συγκεκριμένα ο νόμος 4223/2014 για τους πρώτους, στο κείμενο του αναφέρει ότι:

1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.

Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα και

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

2. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ ),

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και

δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Αναλύοντας και παρατηρώντας καλύτερα το σημείο του νόμου καταλαβαίνουμε ότι μπορεί η προϋπόθεση για φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα να εξαλείφθηκε αλλά τα κρίσιμα σημεία παραμένουν το ύψος των εισοδημάτων του φορολογούμενου, τα κτισμένα τετραγωνικά αλλά και οι αξία των ακινήτων λαμβάνοντας υπόψη τις απαρχαιωμένες αντικειμενικές αξίες που δεν έχουν καμία σχέση με τις εμπορικές.

Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να σταθούμε στο ερώτημα «ποιο θεωρείτε εισόδημα βάση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος;» Εισοδήματα λοιπόν εκτός από τα προφανή (μισθός, ενοίκια, επιχειρηματική δραστηριότητα) θεωρούνται ακόμα και αν δεν, φορολογούνται τα εξω-ιδρυματικά επιδόματα, τα επιδόματα απόλυτης αναπηρίας, η αποζημίωση απόλυσης, οι αναπηρικές συντάξεις, οι μισθοί των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και αυτών που έχουν άνω του 80% αναπηρία. Εισόδημα ακόμη αποτελεί το ΕΚΑΣ, το επίδομα τέκνων και πολυτέκνων αλλά και τα κέρδη από τραπεζικά προϊόντα και μετοχές.

Σε όλα αυτά δεν θα πρέπει φυσικά να λησμονήσουμε να αναφέρουμε και την διαδικασία του υπολογισμού Εισοδήματος μέσω των τεκμηρίων, διαδικασία που έχει ως συνέπεια την δημιουργία εικονικού εισοδήματος για τους φορολογούμενους. Μελετώντας όλα αυτά μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι πολλοί λίγοι τελικά θα είναι αυτοί που τον Οκτώβριο θα έχουν την έκπτωση αυτή. Το χειρότερο όμως είναι ότι εντοπίζουμε ότι αρκετά από τα παραπάνω που αναφέραμε είναι κοινωνικά επιδόματα που χορηγούνται σε πολύ ευπαθείς ομάδες, οι οποίες απαλλάσσονταν του Ενιαίου Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων ( γνωστό και ως χαράτσι της ΔΕΗ) χωρίς προαπαιτούμενα , θα γίνουν η αιτία πολλοί από τους δικαιούχους τους να πληρώσουν κανονικά τον φόρο χωρίς καμία έκπτωση.

Στο επόμενο μας άρθρο θα αναφέρουμε τις παγίδες για την έκπτωση των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και πως τελικά θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα την καρπωθούν και πολύ περισσότεροι αυτοί που θα πληρώσουν για το 2014 πολλαπλάσιο φόρο για τα ακίνητα σε σχέση με το 2013.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top