Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις στον κλάδο του τουρισμού, καθώς το πολυνομοσχέδιο επιτρέπει τη λειτουργία τουριστικών γραφείων που μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, αρκεί να περιέχουν στον διακριτικό τους τίτλο τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, τα εν λόγω γραφεία οφείλουν να διαθέτουν σχετική εγκατάσταση που γνωστοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ και στον ΕΟΤ.
 
Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση μαρίνας (τουριστικός λιμένας), αναφέρεται ότι απαιτείται πλέον η γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, προκειμένου για τη χωροθέτηση, έγκριση χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης σε κάθε νέα μαρίνα ή για τις περιπτώσεις μετατροπής υφιστάμενου λιμένα σε μαρίνα. 

Ταυτόχρονα, η εν λόγω Επιτροπή οφείλει να αποφαίνεται εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών για κάθε αίτηση δημιουργίας μαρίνας, παρέχοντας τη σχετική γνωμοδότηση. Τυχόν ενστάσεις κατά της εκάστοτε γνώμης οφείλουν να κατατίθενται εντός προθεσμίας 20 ημερών. Οσον αφορά την τελική έγκριση των όρων δημιουργίας μαρίνας (χωροθέτηση, όροι δόμησης, χρήσεων γης, αναγκαία έργα υποδομής, περιβαλλοντικοί όροι κ.ο.κ.), αυτή θα χορηγείται με κοινή απόφαση των υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων.
 
Επίσης, θεσπίζεται ότι η υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (time share) είναι δυνατό να αφορά σε ποσοστό έως 49% της συνολικής δυναμικότητας των εν λόγω καταλυμάτων σε κλίνες, ανεξάρτητα από τη λειτουργική τους μορφή. Για το υπόλοιπο ποσοστό της δυναμικότητας θα ισχύει το προβλεπόμενο καθεστώς λειτουργίας, όπως αυτό προκύπτει από τη λειτουργική μορφή του κάθε καταλύματος. 

Επίσης, όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις οφείλουν να συμμορφώνονται ως προς τις διατάξεις για την προστασία από τον θόρυβο, την επεξεργασία και τη διάθεση υγρών αποβλήτων, ενώ όσες δεν καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις έχουν στη διάθεσή τους περίοδο 18 μηνών προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top