Η ύφεση και η έλλειψη ρευστότητας έχουν πλήξει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες βλέπουν τις πωλήσεις τους να συρρικνώνονται και τις ζημίες τους να καταγράφουν σημαντική αύξηση. Τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις από το 2008 μέχρι και το 2012 καταγράφει έρευνα της Grant Thornton, η οποία έγινε στις 259 μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας, εκ των οποίων οι 191 είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και σε 36 συνολικά κλάδους. Όπως προκύπτει από την έρευνα:

Σχεδόν οι μισές παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. Το 2012 αρνητικό κεφάλαιο κίνησης παρουσιάζει το 42% των εταιρειών συνολικού ύψους 10,6 δισ. ευρώ.

Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν, μέσα από τη λειτουργική τους κερδοφορία, ακόμη και τους τόκους των δανείων.

Ο συνολικός δανεισμός υπερβαίνει τα 40 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Ιδιαίτερα εμφανής είναι η έλλειψη νέων χρηματοδοτήσεων, αλλά και η αδυναμία αποπληρωμής για τους περισσότερους κλάδους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Από το 2011 ο συνολικός δανεισμός υπερβαίνει πλέον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Σε ορισμένους κλάδους η δανειακή επιβάρυνση είναι τόσο μεγάλη ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων, που η αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων θεωρείται αδύνατη.

Στο τέλος του 2012, το ποσοστό των επιχειρήσεων των οποίων οι πωλήσεις δεν καλύπτουν τα δάνειά τους υπερδιπλασιάστηκε από 16% σε 33%. Το 2012, τα λειτουργικά κέρδη καλύπτουν κατά 3,3 φορές το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων, όταν το 2008 η αναλογία ήταν διπλάσια. Πολλοί κλάδοι αδυνατούν ακόμη και να ανταποκριθούν στην πληρωμή των τόκων των δανείων τους. Βασική αιτία αποτελεί η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, αλλά και η χαμηλή κερδοφορία.

Μόνο σε δύο στους δέκα κλάδους τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων επαρκούν για να καλύψουν τους τόκους των τραπεζικών δανείων.

Τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών που περιλαμβάνει η ανάλυση έχουν μειωθεί κατά 13% σε σχέση με το 2008, μείωση που μεταφράζεται σε απώλειες 5,9 δισ. ευρώ. Η επιβάρυνση είναι τέτοια, που ήδη από το 2011 και έπειτα η καθαρή περιουσία των εταιρειών δεν επαρκεί σε πολλές περιπτώσεις για την κάλυψη των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί η αυξητική τάση των πωλήσεων στο εξωτερικό ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων από το 2010 και μετά. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις στο εξωτερικό ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων από 38% τη διετία 2008-2009 μειώνεται σε 35% το 2010 για να διαμορφωθεί σε 41% το 2012.

Ο κλάδος της τηλεόρασης και ψυχαγωγίας, καθώς και ο κλάδος των εκδόσεων είναι αυτοί που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στις πωλήσεις κατά τη διάρκεια της πενταετίας.

Από το 2010 και μετά οι εταιρείες εμφανίζουν συνεχώς ζημιές προ και μετά τους φόρους. Το 2012 το 65% των εταιρειών του δείγματος παρουσίασαν ζημιές μετά τους φόρους, ποσοστό που είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού του 2008 (31%). Ο κλάδος των ταξιδιών και τουρισμού και ο κλάδος των ιατρικών υπηρεσιών είναι οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες ζημίες μετά τους φόρους για το 2012.

Παρά τη μείωση του προσωπικού, το μέσο κόστος μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο για το 2012 δεν έχει μειωθεί σε σχέση με το 2008, καθώς η μείωση του προσωπικού αφορούσε κυρίως χαμηλόμισθους.

Το 18% αγγίζει η μείωση του αριθμού του προσωπικού από το 2008 έως το 2012, ποσοστό που αντιπροσωπεύει πάνω από 47.000 θέσεις εργασίας.

Επανέρχεται το «πόθεν έσχες» για αγορά ακινήτων και επιχειρήσεων

Επανέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 το «πόθεν έσχες» για την αγορά ή κατασκευή ακινήτων, αφού στο τέλος του μήνα λήγει η απαλλαγή από τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» για την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου (πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας, καταστήματος, οικοπέδου, αγροτεμαχίων κ.λπ.) και για την ανέγερση οικοδομής ή πισίνας.

Η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για αγορά ή ανέγερση ακινήτων είχε ανασταλλεί από τις 17 Δεκεμβρίου 2010 και επανέρχεται πλέον από την 1 Ιανουαρίου 2014. Με την επαναφορά του «πόθεν έσχες», κάθε δαπάνη που θα πραγματοποιεί φορολογούμενος για την αγορά ή την ανέγερση κατοικίας ή οποιουδήποτε άλλου κτίσματος, για την αγορά οικοπέδου, αγροτεμαχίου ή οποιασδήποτε άλλης εδαφικής έκτασης, καθώς επίσης και για την κατασκευή πισίνας θα θεωρείται πλέον τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου και θα πρέπει να δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Επίσης τεκμήριο θα θεωρούνται από την Πρωτοχρονιά:

Οι αγορές επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων (ατομικών, ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών, ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή κοινωνιών ή κοινοπραξιών ή αστικών εταιρειών). Κάθε δαπάνη για αγορά ή για σύσταση επιχείρησης ή για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης θα θεωρείται «τεκμήριο» εισοδήματος και θα πρέπει να δικαιολογείται με βάση νομίμως αποκτηθέντα έσοδα και εισοδήματα.

Οι αγορές εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς. Τα χρηματικά ποσά που θα διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα για αγορές μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, καθώς και για αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

e-go.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top