«Προληπτικές» κατασχέσεις σχεδιάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στην αγωνιώδη της προσπάθεια εξεύρεσης νέων ευφάνταστων μέτρων για αύξηση των εσόδων, αφού το «κυνήγι» της φοροδιαφυγής παραμένει στα χαρτιά, αλλά και για να γίνει αρεστή στην τρόικα που επιθυμεί μέτρα ενίσχυσης των εσόδων.
 
Η απίστευτη διάταξη περιλήφθηκε στο σχέδιο νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να προχωρά σε συντηρητικές κατασχέσεις κινητών και ακινήτων ακόμη κι αν βρίσκονται στα χέρια τρίτων, ακόμη και πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής.
 
Ειδικότερα, στο άρθρο 48 παράγραφος 9 του νομοσχεδίου υπογραμμίζονται τα εξής: «Η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για την είσπραξη των φόρων, να προβαίνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.
 
Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης από το χρόνο της εγγραφής της».
Βέβαια, τα μέτρα δεν σταματούν μόνο στις «προληπτικές» κατασχέσεις, καθώς το νέο «πακέτο» περιλαμβάνει και δεσμεύσεις καταθέσεων, θυρίδων κ.λπ, αφού σε περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες δεσμεύονται στο σύνολό τους.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο «πακέτο» ανατροπών στη φορολογία και τα ακίνητα διευρύνονται και οι αρμοδιότητες των ελεγκτικών αρχών, στο πλαίσιο αυστηροποίησης των κανόνων του «παιχνιδιού» στην αγορά, με στόχο να αποτραπούν οι φορολογούμενοι από την τέλεση παραβατικών συμπεριφορών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, επεκτείνεται η άμεση επιβολή της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων των παραβατών επιτηδευματιών εκτός από το ΣΔΟΕ και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ενώ ρυθμίζεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων σε 24ωρη βάση.
 
Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα, ενώ με βάση τις νέες διατάξεις απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον 60.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
 
Διευκρινίσεις από το ΥΠΟΙΚ για «λάθος» διατυπώσεις!
Η προχειρότητα με την οποία έχει γραφτεί το κείμενο του ν/σχ έχει ήδη οδηγήσει σε πληθώρα παρερμηνειών, γεγονός που ανάγκασε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ να προβεί σε νέες διευκρινίσεις για τα κατωτέρω θέματα του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών:
 
1. Οι διατάξεις για τη φορολογική κατοικία αλλάζουν, ώστε να καθίσταται δυνατή η προσέλκυση στη χώρα φυσικών προσώπων που επιδιώκουν να παραμείνουν για χρονικά διαστήματα άνω των 183 ημερών για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς, χωρίς να θεμελιώνουν, για το λόγο αυτό, φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και να υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.
 
2. Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο τρεις ομοειδείς συναλλαγές που γίνονται εντός εξαμήνου θεωρούνται επιχειρηματική συναλλαγή δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή που εκδίδονται από εισηγμένες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές. Δεν τίθεται συνεπώς ζήτημα διατήρησης βιβλίων για όσους επενδυτές πραγματοποιούν πάνω από τρεις συναλλαγές εντός εξαμήνου στους ανωτέρω τίτλους.
 
3. Τροποποιούνται οι διατάξεις για το φόρο υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων. Για να αποφευχθούν υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση και άδικες καταστάσεις λαμβάνεται μέριμνα για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της τιμής κτήσης με απόφαση του ΥΠΟΙΚ, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν από 29/9/1999 με αναγωγή στην ημερομηνία αυτή.
 
4. Τροποποιούνται οι διατάξεις για την αναγνώριση των δαπανών τόκων ως εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο. Το ποσοστό των πλεοναζουσών δαπανών τόκων που εκπίπτουν αυξάνεται σε μόνιμη βάση (από 25% σε 30%), ιδίως δε για τα προσεχή τρία έτη αυξάνεται ακόμη περισσότερο (σε ποσοστό 40% έως και 60% των φορολογητέων ΕBITDA). Αντίστοιχα, το ποσό των καθαρών δαπανών τόκων που αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες αυξάνεται σε 5.000.000 ευρώ για μεταβατική περίοδο δύο ετών και σε 3.000.000 μόνιμα.
 
5. Δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα αύξησης του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήματος, το οποίο παραμένει στο 55% για τις προσωπικές εταιρείες και για την επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων.
 
6. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος σε τρεις δόσεις δεν διαφοροποιείται σε σχέση με αυτά που είχαν θεσπιστεί από τον Ιανουάριο 2013 και είχαν ενσωματωθεί στο ν. 4110/2013.
 
7. Προβλέπεται για πρώτη φορά ίδιος χρόνος παραγραφής της αξίωσης του φορολογουμένου για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα και του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.
 
8. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η υποχρεωτική χρήση του δελτίου αποστολής καταργείται και αντικαθίσταται από την εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση.
 
Ειδικά φορολογικά κίνητρα στο νέο κώδικα
Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ενσωματώνεται στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σειρά ειδικών φορολογικών κινήτρων, όπως:
Εκπτωση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξημένων κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
    
Απαλλαγή από το φόρο των κερδών φυσικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη «ΔΕΗ Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw».
    
Προσαύξηση κατά 50% του φορολογητέου εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, όπως επίσης μείωση κατά 40% των φορολογικών συντελεστών για τα κέρδη των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στα νησιά αυτά.
 
Γιώργος Κούρος - naftemporiki.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top