Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για περίπου 120 επιχειρηματικές δραστηριότητες φέρνει νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ μέσω του υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να επιδοτηθούν οι εξαγωγές. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» είναι 30 εκατ. ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως και 55% για δαπάνες ύψους από 20.000 έως 200.000 ευρώ.
Επισημαίνεται πως οι υψηλότερες επιδοτήσεις δίνονται στις μικρές και τις μεσαίες, και οι χαμηλότερες στις μεγάλες επιχειρήσεις.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι επιχειρήσεις πρέπει:
* Να δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και να λειτουργούν αδιαλείπτως από την 1η Ιανουαρίου του 2012, έχοντας κλείσει τουλάχιστον μία δωδεκάμηνη χρήση.
* Να είναι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, δηλαδή Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους.
Εκτός από τις γενικές υπάρχουν και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
Αυτές είναι:...
* Μεμονωμένες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και σε μία από τις 120 δραστηριότητες. Ωστόσο, αν αυτές υποβάλουν πρόταση για μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο συνεργασίας, θα έχουν χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης.
* Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου (από τους συγκεκριμένους κλάδους). Αυτές μπορούν να υποβάλουν προς χρηματοδότηση -εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο- και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις από την πρώτη κατηγορία, εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι στον κλάδο της μεταποίησης. Φυσικά μπορούν να καταθέσουν και αποκλειστικά δικό τους επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όμως και αυτό θα έχει χαμηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης.
Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» αποτελεί μέρος της στρατηγικής του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει:
* Στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας κυρίως μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
* Στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
* Στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
* Στην ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργειών βιομηχανίας-εμπορίου-υπηρεσιών και δεσμών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
55% με εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα.
ΤΟΜΕΙΣ
Υπηρεσίες - εμπόριο.
ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Από 20.000 έως 200.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης ή τουλάχιστον της μιας δωδεκάμηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης, που αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα.
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και τη σύναψη ή μη συνεργασιών και διαμορφώνεται ως εξής:
1Για μεμονωμένα επιχειρηματικά σχέδια και για όλες τις κατηγορίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:
* 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια.
2Για την περίπτωση μεμονωμένων επενδυτικών σχεδίων χωρίς συνεργασίες, για όλες τις κατηγορίες των μικρομεσαίων επιλέξιμων εμπορικών επιχειρήσεων και για τις μεγάλες επιχειρήσεις:
* 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια για τις εμπορικές ΜΜΕ.
* 30% του προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
3Ολες οι κατηγορίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο πλαίσιο σύναψης συνεργασιών είτε με επιλέξιμες εμπορικές επιχειρήσεις είτε με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
* 55% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια.
4Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις-συνεργασίες:
* 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
* 55% του προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια για όλες τις κατηγορίες των ΜΜΕ.
Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες ενεργειών:
* Μηχανολογικός εξοπλισμός - Ειδικές εγκαταστάσεις.
* Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών.
* Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
* Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές - στόχους.
* Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
* Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
* Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
* Λοιπές Ενέργειες (μόνο για ΜΜΕ).
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μάθετε τα μυστικά του προγράμματος, ΑΠΑΝΤΑ ο ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ Β.Sc.ΜΒΑ, συμβούλος επιχειρήσεων
* Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από ένα τέτοιο πρόγραμμα;
«Οσοι είναι ήδη επιχειρηματίες και έχουν ανοίξει επιχείρηση πριν από την 1η Αυγούστου του 2012. Επίσης έχει νόημα εάν ο μέσος τζίρος της επιχείρησης των τελευταίων 3 ετών είναι πάνω από 30.000 ευρώ».
* Σε τι μπορεί να βοηθήσει το πρόγραμμα συγκεκριμένα;
«Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί δράσεις εξωστρέφειας, δηλαδή εξοπλισμό για συσκευασία, τυποποίηση, σχεδιασμό και βελτίωση του τελικού προϊόντος και της υπηρεσίας, συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας (ISO 9001 κ.ά.), εξοπλισμό, διαφήμιση, δαπάνες για μελέτες συμβούλων, αγορά τεχνογνωσίας και πρόσληψη ειδικών για νέες επιχειρήσεις κ.τ.λ. Δεν καλύπτονται δαπάνες κτηριακών εγκαταστάσεων».
* Μέχρι πόσα χρήματα σε επιδότηση μπορώ να λάβω;
«Η επιδότηση μπορεί να φτάσει από 35% έως 55% του προϋπολογισμού. Για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού μπορεί να φτάσει μέχρι τα 100.000 ευρώ. Για επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 200.000 ευρώ. Συνεπώς η επιδότηση μπορεί να προσεγγίσει από τα 35.000 ευρώ έως και τια 110.000 ευρώ».
* Πότε θα λάβω τα χρήματα;
«Συνήθως για να λάβετε χρήματα πρέπει να εγκριθεί το προτεινόμενο έργο και στη συνέχεια να γίνει η επένδυση και μετά λαμβάνετε την επιδότηση. Με τα δεδομένα της κρίσης γίνονται και ενδιάμεσες καταβολές της επιδότησης, καθώς προχωράει η επένδυσή σας».
* Μπορώ να μπω σε πρόγραμμα ενώ έχω προβλήματα με τον Τειρεσία και χρωστάω στο Δημόσιο;
«Από τον Τειρεσία δεν μπορούν ούτε να εμποδίσουν ούτε να σταματήσουν την επιχειρηματική σας προσπάθεια. Ομως δεν μπορείτε να βασιστείτε στο τραπεζικό σύστημα για ενίσχυση ή οποιαδήποτε ρευστότητα, καθώς θα υλοποιείτε την επένδυση.
Στο Δημόσιο όμως είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί μεν η πρότασή σας να υποβληθεί και να αξιολογηθεί ανεμπόδιστα και να εγκριθεί. Ομως όταν θα έρθει η ώρα για εκταμίευση της επιδότησης πρέπει τα "θέματα" με το Δημόσιο να τακτοποιηθούν, δηλαδή να έχετε προχωρήσει σε ρύθμιση, ώστε να λάβετε τα χρήματα της επιδότησης».
* Εάν υποβάλω σχέδιο αύριο, πότε θα λάβω τα χρήματα της επιδότησης;
«Αρχικά πρέπει το σχέδιό σας να αξιολογηθεί και να εγκριθεί, δηλαδή 4-6 μήνες από σήμερα. Στη συνέχεια πρέπει να υλοποιήσετε τμηματικά ή ολόκληρη την επένδυση. Με εξοφλημένα τιμολόγια κάνετε αίτημα ελέγχου και σε περίπου 2-4 μήνες θα λάβετε τα χρήματά σας. Προσοχή όμως, όσο εύκολα μπορεί να σας βοηθήσει ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα τόσο εύκολα μπορεί να γίνει επικίνδυνη "θηλιά" στην επιχειρηματικότητά σας. Δυστυχώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταστράφηκαν από τέτοια προγράμματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή η διαχείριση της ρευστότητας».
* Υπάρχει περίπτωση να μη λάβω ποτέ τα χρήματα της επιδότησης;
«Εφ' όσον υλοποιήσετε το έργο πραγματικά και νομότυπα δίχως "ανορθόδοξες" αποκλίσεις από το Σχέδιο, θα λάβετε τα χρήματά "σας" οπωσδήποτε».
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ
- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
- Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
- Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
- Λοιπά ορυχεία και λατομεία
- Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
- Παραγωγή παγωτών
- Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
- Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
- Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
- Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
- Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
- Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ, εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ, λοβού και φλοιού καφέ
- Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση που διατίθενται σε άμεσες συσκευασίες μικρότερες των 3 κιλών
- Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού
- Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
- Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
- Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών (υπό ειδικές συνθήκες και προϋποθέσεις)
- Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
- Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων
- Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
- Παραγωγή μπέικιν πάουντερ
- Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
- Ζυθοποιία
- Παραγωγή αναψυκτικών, παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
- Παραγωγή προϊόντων καπνού
- Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών
- Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
- Κατασκευή ειδών ένδυσης
- Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
- Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
- Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή μέσων πληροφορικής
- Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
- Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
- Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
- Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
- Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
- Παραγωγή βασικών μετάλλων
- Επιλογή σύμφωνα με συνημμένο πίνακα
- Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
- Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
- Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
- Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
- Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
- Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
- Κατασκευή επίπλων
- Αλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
- Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων εξοπλισμού
- Υπηρεσίες παροχής πάγου (μόνον οι επιχειρήσεις υπηρεσιών παροχής πάγου)
- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
- Επεξεργασία λυμάτων
- Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών
- Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
- Κατασκευές κτηρίων
- Εργα πολιτικού μηχανικού
- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
- Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
- Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
- Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
- Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
- Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
- Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
- Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
- Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
- Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
- Χονδρικό εμπόριο (πλην εμπορίου μηχανοκίνητων οχημάτων / μοτοσικλετών)
- Εκδοση λογισμικού
- Τηλεπικοινωνίες
- Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
- Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
- Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
- Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
- Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
- Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
- Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών
- Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων
- Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
- Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
- Αλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Αλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.
- Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες, δικτυακές πύλες
- Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση συναφείς δραστηριότητες
- Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας
- Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
- Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
- Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων
- Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κ.λπ.)
- Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων
- Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
- Δικτυακές πύλες (web portals)
- Παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών (web portals)
- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
- Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
- Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
- Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
- Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές
- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής
- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης
- Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistics)
- Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
- Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών
- Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
- Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
- Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
- Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
- Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών
- Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά
- Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών
- Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών
- Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
- Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
- Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού
- Αλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
- Παραγωγή πρωτότυπων σχεδίων
- Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων που ανήκουν σε επιλέξιμες δράσεις)
- Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
- Νοσοκομειακές δραστηριότητες
- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
- Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων.

Eλευθεροτυπία
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top