Στη Ρώμη βρέθηκε ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος ως εκπρόσωπος της χώρας μας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της  Μεσογείου. Ο Βουλευτής ήταν ο κεντρικός εισηγητής των εργασιών της παρούσας Συνόδου που είχε ως αντικείμενο την χάραξη πολιτικών και μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης της Μεσογείου από περιστατικό ανάλογο με αυτό του DeepWater Horizon στον Κόλπο του Μεξικού. Στην εισήγησή του ο βουλευτής παρέθεσε πληθώρα στοιχείων σχετικά με τα ετήσια κατά μέσο όρο, συμβάντα ρύπανσης στην Μεσόγειο. Υπολογίζεται από έγκυρους οργανισμούς ότι μόνο συνεπεία των  ναυτικών ατυχημάτων και των  διαρροών από χερσαίες εγκαταστάσεις, καταλήγουν στα νερά της Μεσογείου περίπου 42.000 τόνοι πετρελαιοειδών ετησίως. Επιπλέον στο Μεσογειακό χώρο υφίστανται περίπου 100 πλωτές εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου 60 δυιλιστήρια και διακινούνται 360 εκ. τόνοι πετρελαίου κάθε χρόνο. Οι παραπάνω αριθμοί που υποδηλώνουν τον τεράστιο αριθμό των πλοίων που διέρχονται από την Μεσογειο καθώς και η έντονη σεισμικότητα της περιοχής, αποτελούν παράγοντες πολύ υψηλής επικυνδινότητας.   
«Η τεράστια οικολογική αλλά και η οικονομική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού είναι αυτό που πάσει θυσία πρέπει να αποφευχθεί στον Μεσογειακό χώρο. Προσπαθούμε να αντλήσουμε διδάγματα και να ενσωματώσουμε γνώσεις από αυτή την τραγική εμπειρία λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Μεσογειακής λεκάνης, οι οποία στην απευκταία περίπτωση μιας αντίστοιχης καταστροφής, θα υποστεί πολύ μεγαλύτερες συνέπειες και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά και θα επηρεάσει άμεσα την ζωή δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο μόνιμος πληθυσμός των μεσογειακών ακτών είναι της τάξης των 150 εκατομμυρίων ανθρώπων και από τα νερά της βρέχονται 21 χώρες.»  Δήλωσε ο Βουλευτής ο οποίος επεσήμανε «Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν σε όλα τα επίπεδα οι  ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της Μεσογείου και του Κόλπου του Μεξικού ώστε με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα να προβλέψουμε κάθε πιθανό σενάριο καταστροφής και να προσεγγίσουμε κάθε δυνατή  προληπτική ενέργεια.» .
Συνεχίζοντας ο κ. Νικολόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη της μόνιμης και στενής συνεργασίας και συντονισμού  όλων των Μεσογειακών χωρών για την πρόληψη αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. Πρότεινε δε την δημιουργία ενός μόνιμου πολυεθνικού Μεσογειακού φορέα με επαρκή στελέχωση και μέσα στη διάθεσή του, στενά συνεργαζόμενου με υπάρχοντες διεθνείς ανάλογους φορείς  προκειμένου να υπάρξει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση κάθε περιστατικού οπουδήποτε συμβεί στην Μεσόγειο. Για την διατήρηση αυτού του φορέα σε συνεχή  επιχειρησιακή ετοιμότητα εισηγήθηκε  :... «Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν θετικό να εκτελούνταν περιοδικά ασκήσεις επέμβασης με την συμμετοχή της EMSA, (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας) ιδιωτικών εταιρειών απορρύπανσης και της εταιρείας εξόρυξης. Οι ασκήσεις αυτές πέραν από τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, προφανώς θα υποβοηθήσουν την σχετική έρευνα και την απόκτηση τεχνογνωσίας αλλά και θα διατηρήσουν ενεργό τον κλάδο του ιδιωτικού τομέα που ενεργοποιείται στο σχετικό αντικείμενο.»
Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενοποίησης των διαδικασιών και των προυποθέσεων για την ασφαλή λειτουργία των πλωτών δεξαμενών άντλησης και των χερσαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας  και αποθήκευσης, δεδομένου ότι σήμερα σε κάθε χώρα ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.  «Πέραν της ενοποίησης κριτηρίων και διαδικασιών επιβάλλεται και η ενοποίηση των προδιαγραφών και διαδικασιών ελέγχου, προληπτικών και κατασταλτικών, εφαρμογής των κοινών κανόνων….. Αυτονόητο ότι οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να ακολουθούν ένα συμφωνημένο παν-Μεσογειακό πρωτόκολλο διαδικασίας και σημείων ελέγχου….. Στην ΕΕ ισχύει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Έχει εκτιμηθεί ότι η αρχή αυτή σε συνδυασμό με τις σαφείς διατάξεις σχετικά με την ευθύνη καθαρισμού της ρύπανσης και την τελική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αποθαρρύνουν την υποτίμηση των κινδύνων ή την υπονόμευση των μέτρων ασφαλείας από τους φορείς εκμετάλλευσης.»  ανέφερε ως παράδειγμα.
Η εισήγηση του βουλευτή έγινε ομόφωνα δεκτή από τη Σύνοδο η οποία θα την προωθήσει για υλοποίηση στις κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων χωρών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top