Τα προβλήματα άρθρωσης είναι πολύ κοινά στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ανάλογα με την ηλικία, συγκεκριμένα αρθρωτικά λάθη θεωρούνται τυπικά
και δε χρήζουν θεραπείας. Όμως, όσο χαριτωμένη μπορεί να ακούγεται η αλλοίωση μιας λέξης από ένα παιδί 2-3 ετών, τόσο ανησυχητική μπορεί να γίνει όταν το παιδί είναι δυσκατάληπτο πλέον από τρίτους στα 5-6 χρόνια. Έχουν τεθεί, λοιπόν κάποια αναπτυξιακά όρια για την κατάκτηση των φθόγγων που φτάνουν τα 6-7 έτη. Βέβαια, όπως συμβαίνει και σε άλλους ψυχοκινητικούς τομείς, πολλά παιδιά κατακτούν κάποια στάδια ανάπτυξης νωρίτερα από άλλα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι διαθέτουν υψηλότερη διανοητική ικανότητα.
Τι είναι όμως τα προβλήματα άρθρωσης;
Πρόκειται για κινητικού τύπου διαταραχές που οδηγούν σε δυσκολία παραγωγής ενός φωνητικού ήχου και οφείλονται σε οργανικά ή λειτουργικά αίτια. Η άρθρωση του ήχου δηλαδή επηρεάζεται από την κατάσταση των στοματο-προσωπικών οργάνων (γλώσσα, χείλη, δόντια κλπ.) και από τον τρόπο που αυτά λειτουργούν.
Ο γονέας πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό για την αξιολόγηση της άρθρωσης και τη διαφοροδιάγνωση του προβλήματος. Ο λογοθεραπευτής εξετάζει το στοματοπροσωπικό σύστημα και αξιολογεί την ομιλία του. Σύμφωνα με τα ευρήματα, καταρτίζει ένα πρόγραμμα παρέμβασης που αφορά τον περιορισμό της αιτίας εφαρμόζοντας ειδικές ασκήσεις των οργάνων που παρουσιάζουν δυσλειτουργία και παρεμβαίνει στην παραγωγή του φθόγγου ώστε να οδηγήσει το παιδί να τοποθετήσει σωστά τους αρθρωτές και να εκφέρει τον ήχο με τον σωστό τρόπο. Η θεραπεία ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια μέχρι να καταφέρει το παιδί να χρησιμοποιεί τον ήχο αυθόρμητα στον ελεύθερο λόγο. Η διάρκεια θεραπείας ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση.
Γενικά, οι διαταραχές άρθρωσης πρέπει να αποκαθίστανται με λογοθεραπεία πριν το παιδί ενταχθεί στο Δημοτικό σχολείο. Ένας έντονα διαταραγμένος προφορικός λόγος μπορεί να έχει επιπτώσεις και στον γραπτό με συνέπεια να επηρεάσει τη σχολική επίδοση του παιδιού. Άλλωστε, η καλή λεκτική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και για την ομαλή κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού.
Ευαγγελία Σούπη
Λογοθεραπεύτρια

pentapostagma.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top