Είναι γνωστό πως υπάρχουν πολλές κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες του ΙΚΑ από υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να καθυστερούν χαρακτηριστικά όλες οι διοικητικές υποθέσεις των υπηρεσιών του ΙΚΑ.  Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία, που δίνουν οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι των υπαλλήλων, συνολικά οι κενές οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού στο ΙΚΑ ανέρχονται σε 4.000, ενώ μόνο κατά το τελευταίο έτος συνταξιοδοτήθηκαν  πάνω από 1.000 άτομα τα όποια δεν αντικαταστάθηκαν.Την διαπίστωση αυτή έχουν κάνει όλοι οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι των εργαζομένων στο ΙΚΑ.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εμείς είμαστε οι διοριστέοι ΙΚΑ της προκήρυξης ΙΚΑ 8Κ/2008 (ΦΕΚ 508,6-10-2008,Τ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π),οι οποίοι με υψηλά προσόντα και εμπειρία περιμένουμε εδώ και καιρό να μας καλέσει ο Φορέας μας το ΙΚΑ προκειμένου να συνεχιστούν οι ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του για τον ατομικό διορισμό των διοριστέων ΙΚΑ,γεγονός που θα βοηθούσε καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΙΚΑ.
Στην προκήρυξη 8Κ/2008 με (ΦΕΚ 508/6-10-2008) οι αιτήσεις της οποίας έληξαν...... στις 17-11-2008 προκηρύχτηκαν 1215 θέσεις ΠΕ- ΤΕ-ΔΕ, τακτικού προσωπικού, μεγάλος αριθμός από τις οποίες αφορούσαν θέσεις για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων των υπηρεσιών του ΙΚΑ(ΠΕ:200 θέσεις,ΤΕ:13θέσεις και ΔΕ:676 θέσεις).
 Στην συγκεκριμένη προκήρυξη πολλές από τις θέσεις για το ΙΚΑ απαιτούσαν εξειδικευμένη τουλάχιστον διετή εμπειρία σε διοικητικοασφαλιστικά θέματα σε φορείς ασφάλισης ,πρόσθετα προσόντα και απαραίτητα  πρόσθετα προσόντα ,πολλές από αυτές τις θέσεις αφορούσαν αποκλειστικά πολύτεκνους,τέκνα πολυτέκνων,ΑΜΕΑ,τρίτεκνους,οι οποίοι διορίζονται στην επαρχία με εντοπιότητα, όπου οι κενές οργανικές θέσεις ΙΚΑ είναι λίγες και επίσης πολλές θέσεις αφορούσαν γενική διοικητική εμπειρία από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
Δυστυχώς,παρά την επιλογή των διοριστέων από το Α.Σ.Ε.Π,το οποίο είναι η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή για τον καθορισμό των διοριστέων ,εντελώς πραξικοπηματικά και αδικαιολόγητα ψηφίστηκε τροπολογία (Ν. 3899/2010 ,άρθρο 12)(ΦΕΚ 212/17-12-2010 τ.Α'),
η οποία εξαιρεί από το πάγωμα των προσλήψεων και από την αναλογία 1:5 για την απορρόφηση των διοριστέων Α.Σ.Ε.Π ΜΟΝΟ τους διοριστέους της ΑΤΕ,τους οποίους και προσλαμβάνει άμεσα στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
 παρακάμπτοντας τους διοριστέους ΙΚΑ της προκήρυξης 8Κ/2008,οι οποίοι έχουν επιλεχθεί με προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια και εμπειρία  και διακόπτοντας βίαια την συνέχιση της απορρόφησης της προκήρυξης.
Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης ανακοινώθηκαν για τους ΤΕ στις 03-09-2009,οι οποίοι διορίστηκαν στο ΙΚΑ και εργάζονται κανονικά στον Φορέα ΙΚΑ, για τους ΠΕ στις 11-05-2010,οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν κανένα νέο από τον Φορέα σχετικά με την τύχη του διορισμού τους εδώ και οχτώ μήνες και για τους ΔΕ στις 01-12-2010 (ΦΕΚ 1180/13-12-10 τεύχος Γ)που και αυτοί με την σειρά τους παραμένουν στα αζήτητα..
Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη με την έκδοση της ως άνω διάταξης αφήνει μετέωρους τους διορισμούς μας καθώς παρανόμως και αυθαιρέτως παραχωρούνται οι νόμιμα κατοχυρωμένες θέσεις ημών των επιτυχόντων της 8Κ/2008 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  στους επιτυχόντες της προκήρυξης 9Κ/2008 που διαγωνίστηκαν για την κάλυψη θέσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι προφανές ότι το εν λόγω άρθρο είναι καθ’ ολοκληρίαν άκυρο ως παράνομο και καταχρηστικό καθώς παραβιάζει βασικά συνταγματικά δικαιώματα μας.
Η διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 3899/2010 παραβιάζει ευθέως την συνταγματική αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, λαμβανομένου υπόψη ότι με την έκδοση αυτής της καταχρηστικής  νομοθετικής ρύθμισηςπροσλαμβάνονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προτάσσονται ημών οι επιτυχόντες μιας άλλης μεταγενέστερης προκήρυξης του ΑΣΕΠ, οι οποίοι προορίζονταν να καλύψουν τις ανάγκες όχι ενός ασφαλιστικού φορέα αλλά μιας Τράπεζας η προκήρυξη της οποίας απαιτούσε διαφορετικά κριτήρια και προϋποθέσεις.
 Επιπροσθέτως, υπάρχει διακριτική μεταχείριση ως προς το πρόσωπο των διοριστέων της  προκήρυξης 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ έναντι των διοριστέων της προκήρυξης 9Κ/2008 οι οποίοι προτάσσονται ημών και ως προς το ότι η πλειονότητα των  επιτυχόντων της Αγροτικής Τράπεζας σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπολείπονται κατά πολύ στα μόρια, κατά συνέπεια και στα προσόντα από τους επιτυχόντες της 8Κ/2008.
Με την εν λόγω παράνομη κυβερνητική επιλογή της πρόταξης των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παραβιάζεται ευθέως η αρχή της αξιοκρατίας: α) κατά το μέρος που κατά παρέκκλιση της προαναφερόμενης αναστολής προσλήψεων (άρθρο 11 του Ν. 3833/2010) οι επιτυχόντες στην ΑΤΕ προσλαμβάνονται στις δικές μας θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και β) παρότι οι διοριστέοι της 9Κ/2008 νομίμως καταταγήκαν στον πίνακα, δεν έχουν, όμως, τις ικανότητες και τα απαιτούμενα προσόντα για τις συγκεκριμένες θέσεις διότι υστερούν στις εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα ασφαλιστικά καθώς επιλεγήκαν για να επανδρώσουν όχι τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα αλλά την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, που λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία.
Επίσης,να σας ενημερώσουμε ότι οι επιτυχόντες της κατηγορίας Τ.Ε. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της προκήρυξης 8Κ/2008 έχουν ήδη απορροφηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες Π.Ε. και Δ.Ε. παραμένουμε αδιόριστοι και αναμένουμε ακόμα την πρόσληψή μας. Είναι φανερό ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί ανισότητα μεταξύ των επιτυχόντων - διοριστέων της ίδιας προκήρυξης (8Κ/2008) που διαγωνίστηκαν με πανομοιότυπες προϋποθέσεις και διαδικασίες, παραβιάζοντας το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος το οποίο επιτάσσει ίση μεταχείριση ομοίων καταστάσεων.
Τα ερώτηματα που προκύπτουν είναι εύλογα:
1. Ποιος είναι ο λόγος που προσλαμβάνονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι επιτυχόντες της προκήρυξης της ΑΤΕ με οριστικά αποτελέσματα το 2010, οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία, όταν από τους διοριστέους της προκήρυξης  8Κ/2008 που είχε θέσεις για το ΙΚΑ δεν έχει γίνει ακόμα πρόσληψη τους;
2.Για ποιό λόγο επιλέχθηκε να εξαιρεθεί η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων από έναν Νόμο (Ν.3833/2010,άρθρο 11,παρ.3) που ισχύει για όλους τους 'Eλληνες πολίτες;Πρέπει επιτέλους να διευκρινιστεί ποιά πρόσωπα και ποιούς σκοπούς εξυπηρετούσε αυτή η αιφνίδια και βιαστική εξαίρεση.
3.Yπάρχει η πολιτική βούληση την ύστατη στιγμή να διορθωθεί η κατάφορη αδικία και να διορισθούν παράλληλα οι επιτυχόντες της 8κ/2008,οι οποίοι και προηγούνταν;
Λόγω της κατάφορης αδικίας που συντελείται στο πρόσωπό μας προσφεύγουμε στην δημοσιοποίηση του θέματος προκειμένου να υπερασπιστούμε βασικές αρχές
που αφορούν την αξιοπρέπεια του Δημοσίου Υπαλλήλου που επιλέχτηκε από το  ΑΣΕΠ,όπως είναι η αρχή της ισονομίας,της διαφάνειας,της αξιοκρατίας και ισότητας,οι οποίες αποτελούν βασικές και αδιαπραγμάτευτες αρχές για ένα κράτος Δικαίου.
Ζητάμε την άμεση απορρόφηση όλων των διοριστέων της προκήρυξης ΙΚΑ,8Κ/2008 και μάλιστα σε προτεραιότητα από τους διοριστέους της ΑΤΕ καθώς η 9κ/2008 διέκοψε απότομα την συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης των διοριστέων της 8κ/2008,προκήρυξη ΙΚΑ.
Θεωρούμε δεδομένη την δική σας συμπαράσταση και παρακαλούμε για την προβολή του θέματος προκειμένου να  επιτευχθεί η δίκαιη διευθέτηση του ζητήματος.
Κύριο μέλημα όλων,πρέπει να είναι μία δίκαιη και άμεση λύση στο θέμα των διοριστέων IKA της προκήρυξης ΙΚΑ 8Κ/2008,διαφορετικά τίθεται σοβαρό θέμα ηθικής τάξης στους κόλπους του Δημοσίου Τομέα.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top