Aνακοινώθηκαν και επίσημα σήμερα από τον Δήμαρχο της Πάτρας Γιάννη Δημαρά  οι αντιδήμαρχοι  καθώς και τα προβλεπόμενα καθήκοντα που θα ασκήσουν στην διάρκεια της διετούς θητείας τους. Η μόνη αλλαγή είναι αυτή του Απόστολου Βανταράκη ο οποίος αντικατέστησε (σαν θέση αντιδημάρχου) τον παραιτηθέντα Τάκη Γκίκα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δημάρχου για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και Βοηθών Δημάρχου έχει ως εξής:
1.    Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πατρέων, με θητεία δύο ετών , εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011-2012, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του προβλεπόμενες  στο άρθρο 58, παρ. 1 (δ), (ε), (ζ), (η), του Ν. 3852/2010 επί θεμάτων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου των οποίων  προΐσταται και του Οργανισμού Λειτουργίας αυτού, όπως παρακάτω:
Α) Ορίζει αναπληρώτρια Δημάρχου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού, Περιβαλλοντικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λένα Καλεντζώτη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:.....
α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ./νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου
β) Την εποπτεία και ευθύνη για:
·    Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορούν το Δήμο Πατρέων  ή επιλαμβάνεται των διαδικασιών Προκήρυξης και Ανάθεσης Μ.Π.Ε. και επιμελείται της επίβλεψης, της παραλαβής και εφαρμογής των.
·    Την φροντίδα και επιμέλεια σε συνεννόηση και συνεργασία με τα συντονιστικά όργανα των υπουργείων, για την εξάλειψη ή έστω τον περιορισμό των φαινομένων της μόλυνσης της ατμόσφαιρας της πόλης και της θάλασσας και εισηγείται τη λήψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την επιτυχία των στόχων αυτών και τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του περιβάλλοντος (υγεία , αισθητική, καθαριότητα κλπ).
γ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Αξιοποίησης Παναχαϊκού Όρους
δ) Την καταγραφή ανάδειξη και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης μας
ε) Την ευθύνη επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες που εκτελούν μεγάλα έργα στα όρια του Δήμου Πατρέων.
στ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που ασκούν τις μεταφερόμενες από τον Ν.3852/10 κάτωθι αρμοδιότητες:
·    Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του άρθρου 280 του παρόντος.
·    Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατάτις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄).
·    Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
·    Η σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
·    Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
·    Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π..
·    Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
·    Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται..... μέσα σε έξι (6) έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄).
·    Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και  10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄).
·    Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό.
·    Η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
·    Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν..
·    Η εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν..
·    Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης του οδικού δικτύου του δήμου.
·    Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
·    Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
·    Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών Κ.Υ.Α..
·    Η χορήγηση άδειας δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/ 1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
·    Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.
·    Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
·    Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
·    Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ..
·    Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ.
·    Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατ’ άρθρο 31 του ν. 2963/2001
·    Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
·    Η χορήγηση (από το δημοτικό συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
·    Η χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
·    Η έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και η χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές.
·    Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
·    Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών.
·    Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
·    Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
·    Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.
·    Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινάή υπαίθριων ή μικτών.
·    Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
·    Η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων ή η καταβολή του μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.»
ζ) Την λειτουργία και την συντήρηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
η) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρων εποπτευόμενων υπηρεσιών.
θ)    Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κ.λ.π.).
ι) Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων

Β)     Ορίζει Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Απόστολο Βανταράκη και  του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:.......
α)    Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ./νσης Προγραμματισμού του Δήμου
β)    Τον τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
γ) Την παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
δ) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρων εποπτευόμενων υπηρεσιών.
ε)    Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων

Γ)     Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας και πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ακριβή Σαμούρη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ./νσης Οικονομικής Διαχείρισης  του Δήμου
β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ./νσης Προσόδων του  Δήμου
γ) Την Εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης της ακίνητης παρουσίας του Δήμου.
δ) Της διαχείρισης του  κτιρίου «Το Σπίτι του Πολίτη».
ε) Της υπογραφής των αποφάσεων:
·    Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης     αδείας λειτουργίας.
·    Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
·    Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων από 10 έως 60 ημέρες.
·    Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
·    Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
·    Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα.
στ) Της υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων και των εκθέσεων δαπανών για τη μισθοδοσία – αποδοχές (υπερωρίες – επιδόματα κλπ):
·    του τακτικού προσωπικού
·    των επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου απασχολουμένων στον Δήμο
·    του έκτακτου προσωπικού
·    των ασκούντων πρακτική εξάσκηση τελοιοφοίτων από τα ΤΕΙ και τον ΟΑΕΔ
·    των αιρετών
·    των Νομικών Συμβούλων
·    των Ειδικών Συμβούλων
·    του Γενικού Γραμματέα
ζ) Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, τα οποία έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφασίζει και δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Δ./νσης Οικονομικής Διαχείρισης  και της  Δ./νσης Προσόδων του Δήμου
η) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρων εποπτευόμενων υπηρεσιών.
θ)    Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κ.λ.π.).
ι) Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων

Δ)     Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Μηχανικού Εξοπλισμού τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αχιλλέα Γεωργακόπουλο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ./νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου εκτός από το τμήμα Παιδείας – Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού.
β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ./νσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Διάθεσης και Διευθέτησης Απορριμμάτων εκτός του τμήματος Ανακύκλωσης και Τελικής Διάθεσης Απορριμμάτων του Δήμου
γ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
δ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του τμήματος Γενικών Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών.
ε) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρων εποπτευόμενων υπηρεσιών.
στ)Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κ.λ.π.).
ζ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων

Ε)     Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Σιγαλό και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ./νσης Καθαριότητας (Περισυλλογής Απορριμάτων).
β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του τμήματος Ανακύκλωσης και Τελικής Διάθεσης Απορριμμάτων της Δ./νσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Διάθεσης και Διευθέτησης Απορριμμάτων του Δήμου
γ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ./νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
δ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που ασκούν τις μεταφερόμενες από τον Ν.3852/10 κάτωθι αρμοδιότητες:
·    Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου.
·    Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
·    Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
·    Η άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδρευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.
·    Η διαχείριση βοσκοτόπων.
·    Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 του ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄).
·    Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
·    Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
δ) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρων εποπτευόμενων υπηρεσιών.
ε)    Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κ.λ.π.).
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων

ΣΤ) Ορίζει Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Αβράμη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που ασκούν τις μεταφερόμενες από τον Ν.3852/10 κάτωθι αρμοδιότητες:
·    Η υλοποίηση:
α)     προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου,
β)     εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση,
γ)     προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
·    Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
·    Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
·    Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
·    Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
·    Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
·    Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
·    Η οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, η μίσθωση ακινήτων, η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
·    Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
·    Η καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
δ) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρων εποπτευόμενων υπηρεσιών.
ε)    Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κ.λ.π.).
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων

Η)     Ορίζει Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων, ΜΗΚΥΟ και Ένταξης Μεταναστών την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ήρα Κουρή και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη για την υλοποίηση των παρακάτω στόχων:
·    Την προώθηση νέων αξιών και στάσεων ζωής
·    Την ενεργοποίηση των τοπικών οργανώσεων, των ΜHΚYΟ και αυτόνομων πολιτών για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων  εθελοντισμού υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.
·    Την προβολή δραστηριοτήτων εθελοντισμού
·    Την επίλυση  καθημερινών κοινωνικών προβλημάτων
·    Την υποστήριξη κακοποιημένων παιδιών – γυναικών
β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του γραφείου Εθελοντισμού της Δ./νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου
γ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του γραφείου ένταξης Μεταναστών του Δήμου
δ) Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με την δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου
ε) Η γενικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία με τις ΜΗ.ΚΥ.Ο. της πόλης, για την συμμετοχή σε δράσης εθελοντισμού.
στ) Την εφαρμογή προγραμμάτων ισότιμης συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνική ζωή του δήμου, ίσες ευκαιρίες και απουσία φραγμών για την πολιτική, κοινωνική οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα.
ζ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που ασκούν τις μεταφερόμενες από τον Ν.3852/10 κάτωθι αρμοδιότητες:
·    Ο διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, η εποπτεία και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
·    Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
·    Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
·    Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
·    Ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
η) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρων εποπτευόμενων υπηρεσιών.
θ)    Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κ.λ.π.).
ι) Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων

Ζ)     Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανδρέα Φίλια και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του γραφείου Παιδείας της Δ./νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου
β) Την ευθύνη του προγράμματος Διαύγεια
γ) Την ευθύνη διαχείρισης κα επιμέλειας περιεχομένου της πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου.
ε) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που ασκούν τις μεταφερόμενες από τον Ν.3852/10 κάτωθι αρμοδιότητες:
·    Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
·    Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
·    Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτιρίων.
·    Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
·    Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
·    Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.
·    Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
·    Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
·    Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
·    Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
·    Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
·    Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
·    Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
·    Η επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
·    Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
·    Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α΄).
·    Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
·    Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
·    Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς τους οικείους δήμους, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό ζήτημα.»
στ) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρων εποπτευόμενων υπηρεσιών.
ζ)    Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κ.λ.π.).
η) Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων

Η)     Ορίζει Αντιδήμαρχο Υποστήριξης  Δημότη και Λειτουργίας Πόλης την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρία Ανδρικοπούλου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη για την υλοποίηση των παρακάτω στόχων:
·    Την αλλαγή στάσης των δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών απέναντι στους πολίτες με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την οργάνωση δράσεων.
·    Την καλύτερη και συντομότερη εξυπηρέτηση των δημοτών σε όλες τις λειτουργίες της πόλης
·    Τον καλύτερο  έλεγχος  της λειτουργίας των καταστημάτων
·    Την καταγραφή παραπόνων για συμπεριφορά δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών και η διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους
·    Την καταγραφή προβλημάτων της λειτουργίας της πόλης και προτάσεων για την καλυτέρευσή τους
·    Την καταγραφή και επεξεργασία προτάσεων δημοτών για την καλυτέρευση της καθημερινής λειτουργίας της πόλης
·    Την υποστήριξη ατόμων που τους έχει στερηθεί η ελευθερία
·    Την άμεση ενημέρωση δημοτών επί των διαφόρων αιτημάτων τους
·    Την διαχείριση των αδέσποτων ζώων και η προστασία των ζώων.
β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτών
γ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Δημοτικές Αστυνομίας
δ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που ασκούν τις μεταφερόμενες από τον Ν.3852/10 κάτωθι αρμοδιότητες:
·    Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
·    Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
·    Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και η συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.
ε) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρων εποπτευόμενων υπηρεσιών.
στ)Του ελέγχου του προσωπικού που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κ.λ.π.).
ζ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων


2. (Ι) Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες με την παρούσα Απόφαση καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Δημάρχου Πατρέων, ασκούνται από τους Αντιδημάρχους στους οποίους μεταβιβάζονται, εντός των εδαφικών ορίων όλων των δημοτικών ενοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ, ήτοι εντός των ορίων όλης της εδαφικής Περιφέρειας του συσταθέντος και συγκροτηθέντος δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 1.6 και 2.1 του Ν. 3852/10 ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ στο ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑΣ.

(ΙΙ) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 οι Αντιδήμαρχοι, εκτός των ανωτέρω αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται από τον Δήμαρχο Πατρέων σύμφωνα με την παρούσα, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:
α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους, που είναι εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.
β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται ή πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση σκοπών και αντικειμένων υπαγόμενων στην δική τους καθ’ ύλην αρμοδιότητα, και ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την εξέλιξη αυτών των έργων και εργασιών και για κάθε σχετικό αναφυόμενο ζήτημα ή πρόβλημα. Εφ’ όσον συγκεκριμένα έργα ή εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια ή για τους σκοπούς περισσοτέρων της μιας, ή παραλλήλων καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων ή κατά τόπον παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών γίνεται από κοινού από τους αρμόδιους καθ’ ύλην αντιδημάρχους,  οι οποίοι είναι συναρμόδιοι.
γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα και χρησιμοποιείται στα πλαίσια της άσκησης δικών τους καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων.
δ) Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια δημοτικής ενότητας ή ενοτήτων και εξυπηρετούν θέματα ή υποθέσεις που υπάγονται στην δική τους καθ’ ύλην αρμοδιότητα.
ε) Συνεργάζονται με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά μία δημοτική ενότητα ή και περισσότερες δημοτικές ενότητες.

3. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους που δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχων πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
4. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος με δυνατότητα αναπλήρωσής του ως ακολούθως:
·    Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Γεωργακόπουλος που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ . Σιγαλός
·    Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Σιγαλός που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ . Γεωργακόπουλος
·    Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Φίλιας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ . Κουρή
·    Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Κουρή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ . Φίλιας
·    Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ Σαμούρη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ . Γεωργακόπουλος
·    Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Αβράμη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ . Βανταράκης
·    Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Βανταράκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ . Αβράμης
5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ Λένα Καλετζιώτη που αναπληρώνει τον Δήμαρχο,
6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού. (αν δεν υπάρχει ημερήσια , σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
7. Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2011
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top