Ύψος Χρέους
Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης στις 31.03.2010 ανέρχεται σε € 310,4 δις¹ .
Το 94% του ανωτέρω χρέους είναι υπό τη διαχείριση του ΟΔΔΗΧ.


¹ Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών (Δελτίο Δημόσιου Χρέους, Μάρτιος 2010)
² Αποτελεί χρέος προερχόμενο από δάνεια: στρατιωτικά, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από τιτλοποιήσεις, την 31/03/2010.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μεγέθη που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά στο χρέος που είναι υπό διαχείριση του ΟΔΔΗΧ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top