Κύριε Υπουργέ,
Σας ενημερώνουμε ότι στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., καταβάλλονται κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης λόγω των συχνών μετακινήσεών τους, σύμφωνα με την τελευταία κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ.:2/95080/0022/29-12-2008), Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2684/31-12-2008).
Στην πορεία, με το άρθρο 9, παρ. 4 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 138/16-6-2005) στα ανωτέρω κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης ενσωματώθηκε η εκλογική αποζημίωση που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την διενέργεια των Εθνικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών και των Εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού.
Το 2010 με την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης που ανέρχονταν σε 365,00 ευρώ μειώθηκαν κατά 20%, ήτοι, σήμερα καταβάλλονται 292,00 ευρώ.
Επειδή στις 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 θα διενεργηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και στους Δήμους, σας κάνουμε γνωστό ότι θα πρέπει να καταβληθεί στους εμπλεκόμενους Δημοτικούς Υπαλλήλους για την ανάδειξη των ανωτέρω αιρετών εκλογική αποζημίωση, καθόσον όπως γνωρίζετε είναι οι μόνοι που απασχολούνται για την προετοιμασία, την διεξαγωγή και την μεταφορά των αποτελεσμάτων.
Κύριε Υπουργέ,
Αν δεν φροντίσετε έγκαιρα για τον καθορισμό αποζημίωσης, σας κάνουμε γνωστό ότι οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού θα απέχουν από κάθε διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν να καταβάλλεται εκλογική αποζημίωση σε εργαζόμενους σ΄ άλλες υπηρεσίες που δεν απασχολούνται καθόλου στη διαδικασία των εκλογών και σ΄ αυτούς που απασχολούνται πραγματικά να μην καταβάλλεται εκλογική αποζημίωση. 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top