Από την κατάθεση της ως άνω μάρτυρος, η οποία συμμετείχε υπηρεσιακώς στην έκδοση του σύνθετου ομολόγου της J.P. Morgan, προκύπτουν τα εξής ως προς την υπόθεση που ερευνά η Εξεταστική Επιτροπή:
Ι. Δεν είναι ορθή η άποψη που διατυπώνεται στην Έκθεση Ζορμπά ότι και τα εξοπλιστικά δάνεια και ομόλογα έπρεπε να εκδίδονται μέσω ΟΔΔΗΧ. Και τούτο διότι το ν.δ. 483/1974 ισχύει και μετά την ίδρυση του ΟΔΔΗΧ, το 1999. Παγίως, από την ίδρυση του ΟΔΔΗΧ και ως σήμερα –και δίχως αμφισβήτηση μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών- τα εξοπλιστικά δάνεια και ομόλογα εκδίδονται μέσω της Δ/νσης Δ23 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
ΙΙ. Το σύνθετο ομόλογο της J.P. Morgan εκδόθηκε με πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς καμία παρέκκλιση, και ιδίως με τήρηση των απαιτούμενων κανόνων εμπιστευτικότητας, αφού προηγουμένως χορηγήθηκε εμπιστευτικός αριθμός ISIN από την EUROCLEAR.
ΙΙΙ. Ως υπηρεσία η Δ23 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει μόνο την αρμοδιότητα υπολογισμού του κόστους δανεισμού του Δημοσίου. Από την άποψη αυτή η πρόταση της J.P. Morgan εξετάσθηκε και κρίθηκε από την υπηρεσία αυτή ιδιαιτέρως επωφελής για το Δημόσιο. Καμία άλλη συμμετοχή δεν είχε η Δ23, ούτε στη δομή του σύνθετου ομολόγου, ούτε ως προς την παρακολούθηση της πορείας του ομολόγου στη δευτερογενή αγορά. Ούτε, άλλωστε, θα μπορούσε να υπάρχει τέτοια συμμετοχή, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας.
ΙV. Η τάση και προσπάθεια της J.P. Morgan να επιτύχει τη σύναψη σύμβασης για την έκδοση του ομολόγου δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την υπηρεσία. Εντάσσεται στην τρέχουσα πρακτική των Τραπεζών –και συνέβαινε με όλες τις Τράπεζες- να συνάπτουν με το Δημόσιο τέτοιες συμβάσεις.
V. Ουδεμία παρέμβαση οιασδήποτε μορφής, άμεση ή έμμεση, υπήρξε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας στη μάρτυρα ή σ’ άλλο υπηρεσιακό πρόσωπο κατά τη διαπραγμάτευση με την J.P. Morgan και κατά τη διαμόρφωση της υπηρεσιακής εισήγησης. Το σημείο αυτό και της συγκεκριμένης μαρτυρίας αποκαλύπτει το «μύθο» του ΠΑΣΟΚ περί «παρέμβασης πολιτικών προσώπων» και «κεντρικού σχεδιασμού» ως προς την έκδοση του σύνθετου αυτού ομολόγου.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top