Έχουν "μεσάνυχτα" ή κάνουν πως δεν βλέπουν(με εντολή), το ΥΠΟΙΚ, το ΣΔΟΕ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι ΔΟΥ ;
Αποζημιώσεις Ν.2112/1920 και DAF(Deposit Administration Fund–Αποταμιευτικό πρόγραμμα για καταβολή εφάπαξ, με την αποχώρηση από την εργασία), πρέπει να φορολογούνται ενιαία.

Ασφαλιστικές εταιρίες, τα τελευταία χρόνια και τώρα, τροφοδοτούν-καταθέτουν μεγάλα ποσά, ως δήθεν «ασφάλιστρα», σε υπάρχοντα ή δημιουργούμενα επί τούτω ομαδικά ή ατομικά[Golden Boys] ασφαλιστήρια συμβόλαια DAF…και αμέσως μετά πληρώνουν μεγάλες «ασφαλιστικές αποζημιώσεις», χωρίς παρακράτηση και απόδοση κανενός απολύτως φόρου !!
[Σημειωτέον ότι οι επιχειρήσεις εκπίπτουν φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα τους, μέσω του λογαριασμού «ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλίσεων», τα ποσά που καταθέτουν σταδιακά ή με εφάπαξ καταβολές στα DAF.]
Δεδομένου ότι τα ποσά, πάνω από το ανώτατο κλιμάκιο αποζημίωσης του πίνακα του άρθ. 5 του νέου Ν. 3842/2010, για την αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, κλπ, αφορούν υψηλόμισθους….
Θα πρέπει:-Να υπαχθούν αθροιστικά, με τις λοιπές αποζημιώσεις Ν.2112/1920, κλπ, στην φορολογία με την κλίμακα του άρθ. 5 του άνω νόμου ή κατά περίπτωση[πρέπει να διευκρινιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών] στις διατάξεις του Ν. 3863/10 άρθρ. 26 παρ. 2 , [ασφαλιστικό σύστημα(προγράμματα εθελουσίας εξόδου)], που παραπέμπει επίσης στον ίδιο ως άνω Ν. 3842/10 άρθ. 8 παρ. 14 εδ.9, [παροχές σε χρήμα (μπόνους) πέραν των τακτικών] και οι αποζημιώσεις των συμβολαίων DAF εγγυημένης ή μη παροχής ή εισφοράς, που καταβάλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στο προσωπικό τους ή στο προσωπικό τρίτων επιχειρήσεων, συνδεομένων με τέτοια συμβόλαια.
-Να απαλλαγούν της φορολογίας μόνον τα ποσά ασφαλιστικών αποζημιώσεων που αναλογούν στις καταβολές ασφαλίστρων των εργαζόμενων-με τις αναλογούσες σε αυτές αποδόσεις των επενδύσεών τους- και του εργοδότη μόνο οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις που αναλογούν σε σταθερές δόσεις ασφάλιστρων, όπως αυτές προβλέπονται από το αρχικό πρόγραμμα ασφάλισης-ομαδικό ασφαλιστήριο, που υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top