Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης θα καταβληθεί στους αλλοδαπούς ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους οι οποίοι κατέχουν , κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 3808/2009 δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα που έχει εκδοθεί πριν από την 3η Νοεμβρίου 2009. Αν στην ίδια οικογένεια είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα περισσότερα από ενα μέλη, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μια φορά.
Οι δικαιούχοι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 28/2/2010, στην Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν.Α Αχαίας, στην οποία θα επισυνάπτουν τα εξής έγγραφα:
1. Τον αριθμό του Φορολογικού τους μητρώου.
2 Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών πολιτικός πρόσφυγας είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογενειάς του καθώς επίσης ότι πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 1 παρ. Γ του Ν. 3808/2009. 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top