Εκδόθηκε η μεγάλη προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας για την κάλυψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού είτε με πρόσληψη είτε με μετάταξη. Τις θέσεις θα καταλάβουν εκατό αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι είτε θα προέρχονται από ιδιώτες είτε από αστυνομικούς γενικών καθηκόντων, και θα στελεχώσουν εννέα ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι θέσεις πρόσληψης δεν περνάνε μέσα από τον ΑΣΕΠ, κάτι που όμως μαθαίνουμε επιφέρει σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον Βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο, ο οποίος ήδη με δύο προηγούμενες ερωτήσεις του ακύρωσε σχετικές ρουσφετολογικές προκηρύξεις στο υπουργείο Πολιτισμού και στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Η προκήρυξη πάντως έχει όπως παρακάτω:
Προσόντα ιδιωτών
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ιδιώτες Ελληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 32 ετών και να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού.
Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα πτυχία: Πανεπιστημίου, τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας και εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα, πτυχίο Οικονομικού ή άλλου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά.
Για τις ειδικότητες χρηματοοικονομικής, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και οικονομικών υγείας, απαιτείται, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχος της ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί - μηχανικοί υπολογιστών, οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων, πτυχίο αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου ή Πτυχίο Τμήματος Φυσικής ή Μαθηματικών και οι λοιποί Αξιωματικοί πληροφορικής πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική.
Οι πτυχιούχοι Τμήματος Φυσικής ή Μαθηματικών που είναι υποψήφιοι για τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, απαιτείται να κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο, αντίστοιχο με την κατά περίπτωση ειδικότητα.
Ξένη γλώσσα
Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν ......

τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά). Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή Master), μελέτες, επιστημονικές εργασίες, προϋπηρεσία στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και συνεκτιμώνται.
Πρόσθετο προσόν για τους αξιωματικούς πληροφορικής θεωρείται η κατοχή πιστοποιητικού σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής, τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Προσόντα αστυνομικών γενικών καθηκόντων
Οι υποψήφιοι αστυνομικοί γενικών καθηκόντων, άνδρες και γυναίκες, πρέπει, εκτός από τους απαραίτητους τίτλους σπουδών και τις μεταπτυχιακές σπουδές, να έχουν ηλικία έως 40 ετών, να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά) και να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
- Να έχουν τουλάχιστον πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας.
- Να μην τελούν σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας.
- Να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου.
- Να μην έχουν κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσμενώς από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.
- Τέλος, να έχουν αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία με γενικό χαρακτηρισμό ως εξαίρετοι και στα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα, να έχουν τουλάχιστον βαθμό εννέα.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-6977774 και 210-6980910, στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.astynomia.gr.
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων
Η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων ανατίθεται σε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συντάσσει πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων, που κρίθηκαν ικανοί κατά κατηγορία και ειδικότητα, με βάση τον βαθμό του πτυχίου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί δύο.
Στο γινόμενο που προκύπτει προστίθενται τα ακόλουθα:
1) Διδακτορικό δίπλωμα: 12 μονάδες για επίδοση «άριστα», 10 για επίδοση «λίαν καλώς» και 8 για άλλη κατώτερη επίδοση.
2) Μεταπτυχιακός τίτλος, Master ή άλλος ισότιμος: 10 μονάδες για επίδοση «άριστα», 8 για επίδοση «λίαν καλώς» και 6 για άλλη κατώτερη επίδοση. (Στην περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών, ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος, δεν αναγράφει επίδοση, αξιολογείται με την ελάχιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση).
3) Τέσσερις μονάδες προστίθενται σε όσους έχουν τουλάχιστον ενός έτους προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε τομείς της ειδικότητάς τους, αυξανόμενες κατά μία μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο προϋπηρεσίας.
4) Δύο μονάδες προστίθενται σε όσους έχουν δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες ή έρευνες σε έγκυρα επιστημονικά έντυπα σε τομείς της ειδικότητάς τους.
5) Τρεις μονάδες σε όσους έχουν άριστη γνώση, δύο μονάδες σε όσους έχουν πολύ καλή γνώση και μία μονάδα σε όσους έχουν γνώση κατώτερου επιπέδου της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
6) Μία μονάδα για την πολύ καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.
7) Δύο μονάδες στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς - μηχανικούς υπολογιστών, στους μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, στους μηχανικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων και στους διερευνητές ψηφιακών πειστηρίων για κάθε ένα από τα πιστοποιητικά σπουδών τους.
8) Μία μονάδα στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς - μηχανικούς υπολογιστών, μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και μηχανικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων που έχουν τουλάχιστον τέσσερις συμμετοχές σε συνέδρια με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης κώδικα εκμετάλλευσης αδυναμιών υπολογιστικών συστημάτων ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
9) Τέσσερις μονάδες στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς - μηχανικούς υπολογιστών, μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και μηχανικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων που έχουν τουλάχιστον ενός έτους προϋπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, αυξανόμενες κατά μία μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο προϋπηρεσίας. (Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.)
Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, κατά κατηγορία και ειδικότητα, πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 100 και εξάγεται μέχρι και χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη επίδοση στον μεταπτυχιακό του τίτλο.
Στα Αστυνομικά Τμήματα η υποβολή αιτήσεων και ο έλεγχος δικαιολογητικών
Τη διαδικασία που ακολουθεί την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών αναλαμβάνει ο διοικητής κάθε Αστυνομικού Τμήματος ή αξιωματικός που ορίζεται από αυτόν. Η διαδικασία που ακολουθεί εκείνος που παραλαμβάνει τα «χαρτιά» έχει ως εξής:
Παραδίδει στους υποψηφίους έντυπο αίτησης, στο οποίο επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να τη συντάξουν και να την υποβάλουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών όσον αφορά την πληρότητα, τη σύνταξή τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.
Μεριμνά για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων.
Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις για περισσότερες από μία ειδικότητες, παραλαμβάνει πλήρη δικαιολογητικά για κάθε αιτούμενη ειδικότητα.
Υπογράφει κατά την παραλαβή των αιτήσεων, με προσωπική σφραγίδα και τη σφραγίδα της υπηρεσίας.
Υποβάλει καθημερινά, έως τις 10 Φεβρουαρίου, τις αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση.
Διόρθωση ελλείψεων
Ας σημειωθεί ότι ο αξιωματικός στον οποίο ανατίθεται η διαδικασία του διαγωνισμού οφείλει να μεριμνά για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και την καταχώρηση των στοιχείων των υποψηφίων κατά κατηγορία και ειδικότητα στη μηχανογραφική εφαρμογή «Πρόσληψη Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων».
Οι χειριστές μηχανογραφικών εφαρμογών πρέπει να εκτυπώνουν κάθε φορά ονομαστικές καταστάσεις κατ αλφαβητική σειρά, κατηγορία και ειδικότητα, βάσει των οποίων ο αρμόδιος αξιωματικός προβαίνει με αντιπαραβολή στον έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων.
Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας πρέπει να υποβάλλουν άμεσα και καθημερινά τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού (Τμήμα 2ο / Γρ.5ο) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με ενιαίες καταστάσεις κατά κατηγορία και ειδικότητα με αλφαβητική σειρά, με έκτακτο αγγελιαφόρο ή ταχυμεταφορά, αφού κρατήσουν στο αρχείο τους φωτοαντίγραφα των αιτήσεων συμμετοχής.
Αναζήτηση πιστοποιητικών
Οι αρμόδιοι αξιωματικοί πρέπει να προβαίνουν άμεσα στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α για τους άνδρες υποψηφίους, τα οποία πρέπει να υποβληθούν αμέσως μετά την παραλαβή από τους υποψηφίους, ενώ κατά την υποβολή των τελευταίων δικαιολογητικών που θα γίνει μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου πρέπει να εκτυπωθεί από κάθε Διεύθυνση συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, ανδρών και γυναικών, κατά κατηγορία και ειδικότητα με αλφαβητική σειρά.
Επιπλέον, το Αρχηγείο προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου Ποινικών Μητρώων δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικών του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση μόνο των ιδιωτών επιτυχόντων.
Οι επιτυχόντες ιδιώτες υποψήφιοι θα προσκομίσουν πιστοποιητικό περί μη δίωξης ως φυγόποινων από την οικεία Εισαγγελία, όταν κληθούν για πρόσληψη. Σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές εγγράφων τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, υποβάλλεται εμπρόθεσμα η αίτηση από αυτόν και χωρίς τα έγγραφα αυτά.
Ωστόσο, πρέπει να αναφέρεται με Υπεύθυνη Δήλωση η αιτία της μη υποβολής τους, ενώ ο υποψήφιος θα πρέπει να τα προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, όχι όμως πέραν του δεκαημέρου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
Υγειονομικές εξετάσεις
Η υγειονομική εξέταση για την καταλληλότητα των υποψηφίων διενεργείται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Προκειμένου να παρουσιαστούν στην Υγειονομική Επιτροπή, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, στις οποίες είχαν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους οι υφιστάμενες Υπηρεσίες.
Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο εξέτασής τους καθώς και τον χρόνο λειτουργίας των Επιτροπών.
Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την παρουσίασή τους στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών:
i) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μικρού μεγέθους, για επικόλλησή τους στα δελτία υγειονομικής εξέτασης,
ii) Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος, Δημόσιου ή Ιδιωτικού Εργαστηρίου, με ενυπόγραφη γνωμάτευση του Ακτινολόγου ιατρού και επικολλημένη τη φωτογραφία του υποψηφίου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Ακτινολόγο ιατρό.
iii) Πρόσφατη μικροβιολογική εξέταση, Δημόσιου ή Ιδιωτικού Εργαστηρίου, με σφραγίδα και υπογραφή του Μικροβιολόγου ιατρού.
iv) Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση του ιατρού και αναγραφή επί του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου, σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού.
v) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α', στο οποίο να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία Ι) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που σε αυτό αναφέρεται ότι είναι κατηγορία Ι2, Ι3 ή Ι4 να αναγράφεται στο Πιστοποιητικό η αιτιολογία του χαρακτηρισμού της σωματικής τους ικανότητας.
vi) Βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο, καθώς και το παιδικό βιβλιάριο εμβολίων, ώστε να διευρύνεται το πεδίο πληροφοριών υγειονομικού περιεχομένου για διατύπωση επιστημονικής γνώμης από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή.
Για την εξακρίβωση των ψυχικών τους ικανοτήτων, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στη δοκιμασία του τεστ προσωπικότητας και καλούνται σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή.
Επικοινωνία
Μετα τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής.
Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις πρέπει να έχουν ενημερώσει τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ ΑΕΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των υποψηφίων.
Οι 100 θέσεις στην ΕΛ.ΑΣ. ανά ειδικότητα
Οι θέσεις ανά κατηγορία και ειδικότητα είναι οι εξής:
* Οικονομικοί με βαθμό Υπαστυνόμου Α' (65 θέσεις):
- Χρηματοοικονομική (15 θέσεις),
- Φοροτεχνικές Εφαρμογές 15 θέσεις),
- Τραπεζικές Εφαρμογές (16 θέσεις),
- Λογιστική (13 θέσεις) και
- Οικονομικών Υγείας (έξι θέσεις).
* Πληροφορικής με βαθμό Υπαστυνόμου Α (35 θέσεις):
- Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Υπολογιστών (επτά θέσεις),
- Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (επτά θέσεις),
- Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (επτά θέσεις) και
- Διερεύνησης Ψηφιακών Πειστηρίων (14 θέσεις).
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top