Μια περίεργη εξαγορά του 30% θυγατρικής του ομίλου, που η αξία της αποτιμήθηκε σε 6,7 εκατ. ευρώ, παρότι εμφάνισε ήδη από το 2008 μεγάλες ζημιές και αρνητική καθαρή θέση, αποκαλύπτεται από τις οικονομικές καταστάσεις 9μήνου της Κορρές Φυσικά προϊόντα. Και αυτό, την ώρα που η εταιρεία αντιμετωπίζει υψηλές δανειακές υποχρεώσεις και προχώρησε σε αναδιάρθρωση δανεισμού, μεταθέτοντας δύο χρόνια μετά την καταβολή της πρώτης χρεολυτικής δόσης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, η Κορρές αύξησε μέσα στο 9μηνο του 2009 τη συμμετοχή της στη θυγατρική της, Φάρμακον Βορείου Ελλάδος, από το 70% στο 100%. Αυτό, βέβαια, είχε γίνει ήδη γνωστό από την εισηγμένη από τον Αύγουστο, αλλά από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν αρκετά ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες της συναλλαγής:
- Το τίμημα για το 30% των μετοχών της θυγατρικής, που συγχωνεύθηκε με τη μητρική, ήταν 2 εκατ. ευρώ, δηλαδή η αξία της αποτιμήθηκε συνολικά σε 6,7 εκατ. ευρώ.
- Όμως, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, η αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκαν ήταν αρνητική (-517.818 ευρώ), με αποτέλεσμα να προκύψει υπεραξία 2.517.818 ευρώ από τη συναλλαγή.
- Η Φάρμακον Βορείου Ελλάδος, όπως φαίνεται από το δημοσιευμένο ισολογισμό της, από τη χρήση του 2008 εμφάνισε απότομη επιδείνωση των οικονομικών της μεγεθών, εμφανίζοντας ζημιές 2,4 εκατ. ευρώ προ φόρων, ενώ η καθαρή θέση της από τα 893.000 ευρώ περίπου, πέρασε «στο κόκκινο» (-1,668 εκατ. ευρώ).
- Ο ορκωτός λογιστής, όπως είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος, σημειώνει ότι τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει λόγος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του νόμου 2190 περί Α.Ε., δηλαδή η εταιρεία θα πρέπει ή να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ή να οδηγηθεί σε εκκαθάριση.
Την αξία αυτής της εταιρείας, που είχε ήδη εμφανίσει αρνητική καθαρή θέση σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ από το κλείσιμο της χρήσης του 2008, η εισηγμένη μητρική εταιρεία αποτίμησε έναντι 6,7 εκατ. ευρώ, προχωρώντας στην εξαγορά του 30% των μετοχών με τίμημα 2 εκατ. ευρώ!
Δικαιολογώντας αυτό το υψηλό τίμημα, η Κορρές είχε ανακοινώσει ότι η Φάρμακον Βορείου Ελλάδος «αποτελεί τον ήδη εδραιωμένο διανομέα των προϊόντων της εταιρείας στην αγορά της Βορείου Ελλάδος. Η Κορρές με τη συγκεκριμένη κίνηση απέκτησε άμεση πρόσβαση σε ένα σημαντικό πελατολόγιο άνω των 1.700 φαρμακείων, στις περιοχές της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, της Ηπείρου και Θράκης. Στόχος της εταιρείας είναι να ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επίσης και να αξιοποιήσει ευκαιρίες για οικονομίες κλίμακος που δημιουργούνται. Ο Όμιλος, με την πανελλαδική εξυπηρέτηση του δικτύου πωλήσεων από το κεντρικό τμήμα διανομής του, εξασφαλίζει σημαντικές οικονομίες κλίμακος που θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία του».
Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι περισσότεροι από τους προαναφερθέντες επιχειρηματικούς στόχους θα μπορούσαν να επιτευχθούν και χωρίς να εκταμιευθούν 2 εκατ. ευρώ για την εξαγορά και απορρόφηση μιας προβληματικής θυγατρικής. Με αυτή την εξαγορά, βέβαια, οι πωλητές μέτοχοι (βασικοί μέτοχοι και της Κορρές) βάζουν στην τσέπη 2 εκατ. ευρώ και απαλλάσσονται της ανάγκης να καταβάλλουν το μερίδιο που τους αναλογεί για την αναγκαία κεφαλαιακή ενίσχυση της Φάρμακον, η οποία ενσωματώνεται στην Κορρές και θα επιβαρύνει πλέον την εισηγμένη.
Την ώρα που η Κορρές εμφανίζεται τόσο γενναιόδωρη στην αποτίμηση της προβληματικής θυγατρικής της, από τις οικονομικές κατάστασης φαίνεται καθαρά ότι προσφεύγει σε αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών της, ώστε να απαλλαγεί για μια διετία από τις καταβολές χρεολυτικών δόσεων.

Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, «στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και της μετατροπής του μεγαλύτερου μέρους του σε μακροπρόθεσμο (…) η εταιρεία προέβη την 9/10/2009 σε έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου (μη μετατρέψιμου) ύψους € 27.500.000, με την έκδοση 27.500.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας € 1,00 έκαστης.
Η αποπληρωμή του κεφαλαίου του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου θα γίνει σε εννέα (9) ανισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία σύναψης του δανείου, δηλαδή η εταιρεία θα πληρώνει μόνο τόκους για μια διετία. Το επιτόκιο δανεισμού ανέρχεται σε Euribor εξαμήνου πλέον περιθωρίου 3,30%. Για την έκδοση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου η εταιρεία ενεχυρίασε τις 374.160 μετοχές της «Μεντιτέρρα Α.Β.Ε.Σ.Ε.» που κατέχει συνολικής αξίας την 30/9/2009 815.669 ευρώ.
Η σύμβαση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου προβλέπει την τήρηση εκ μέρους της εταιρείας υποχρεώσεων και περιορισμών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του δανείου, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, και την τήρηση οικονομικών δεικτών υπολογιζόμενων επί των ενοποιημένων εξαμηνιαίων και ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων.
sofokleous10.gr

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top